Η ανοικτή πρόσκληση, η οποία χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», έχει ως στόχο την ενίσχυση και την επέκταση του υφιστάμενου δικτύου ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας (EDIH), που καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τις συνδεδεμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένων των απομακρυσμένων περιοχών της ΕΕ.

Στόχος είναι η αναβάθμιση των εν λόγω οργανισμών ώστε να παρέχουν το πλήρες σύνολο υπηρεσιών ενός EDIH, συμπεριλαμβανομένων των αναγκαίων υποδομών, που καλύπτουν τις ανάγκες των τοπικών ΜΜΕ, των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και/ή των οργανισμών του δημόσιου τομέα όσον αφορά τον ψηφιακό μετασχηματισμό τους. Επιπλέον, απαιτούνται προτάσεις για τη δικτύωση των εν λόγω EDIH μεταξύ τους και με άλλα έργα που επιλέγονται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη» για την ανάπτυξη ικανοτήτων στους τομείς της υπολογιστικής υψηλών επιδόσεων, της τεχνητής νοημοσύνης, της κυβερνοασφάλειας, των προηγμένων ψηφιακών δεξιοτήτων και της επιτάχυνσης της βέλτιστης χρήσης των τεχνολογιών.

Στοχευόμενα ενδιαφερόμενα μέρη

Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας (EDIH) είναι μια ενιαία οντότητα ή μια συντονισμένη ομάδα οντοτήτων με συμπληρωματική εμπειρογνωσία και έναν μη κερδοσκοπικό στόχο για τη στήριξη σε μεγάλη κλίμακα του ψηφιακού μετασχηματισμού των εταιρειών (ιδίως των ΜΜΕ και των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης) και/ή των οργανισμών του δημόσιου τομέα. Τυπικές οντότητες που συμβάλλουν σε ένα EDIH θα είναι ο οργανισμός τεχνολογίας έρευνας (RTO) ή πανεπιστημιακά εργαστήρια που προσφέρουν τεχνολογικές υπηρεσίες, τα οποία θα μπορούσαν να συνεργαστούν με εταίρους των οποίων η εμπειρογνωμοσύνη έγκειται στην ανάπτυξη επιχειρήσεων, στην καινοτομία στον δημόσιο τομέα ή στην κατάρτιση, όπως για παράδειγμα εμπορικά επιμελητήρια, βιομηχανικοί συνεργατικοί σχηματισμοί, βιομηχανικές ενώσεις, το δίκτυο Enterprise Europe Network (EEN), εκκολαπτήρια επιχειρήσεων, κέντρα επαγγελματικής κατάρτισης ή παρόμοια.

Αναμενόμενα αποτελέσματα

 • Κάθε επιλεγμένο έργο θα συμβάλει στον ψηφιακό μετασχηματισμό των τοπικών ΜΜΕ, των μικρών επιχειρήσεων μεσαίας κεφαλαιοποίησης και/ή των οργανισμών του δημόσιου τομέα, στη γεωγραφική τους περιοχή και για τις τεχνολογίες αρμοδιότητάς τους.
 • Οι ευρωπαϊκοί κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας παρέχουν υπηρεσίες όπως οι δοκιμές πριν από τις επενδύσεις, η κατάρτιση και η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η στήριξη για την εξεύρεση επενδύσεων, η δικτύωση και η πρόσβαση σε οικοσυστήματα καινοτομίας.
 • Τα έργα θα συμβάλουν επίσης στη δημιουργία ενός δικτύου EDIH, το οποίο θα καλύπτει όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης, θα καλύπτει τις ανάγκες του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα, συμπεριλαμβανομένων όλων των οικονομικών τομέων, και θα προσφέρει ευρύ φάσμα εξειδικευμένων υπηρεσιών ψηφιακού μετασχηματισμού.

Απαιτήσεις επιλεξιμότητας

Η πρόσκληση είναι ανοικτή μόνο σε φορείς ή κοινοπραξίες των οποίων οι συντονιστές έχουν οριστεί από τις συνδεδεμένες χώρες  μέσω εθνικής διαδικασίας σύμφωνα με τις εθνικές διαδικασίες, διοικητικές και θεσμικές δομές. Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, οι συνδεδεμένες χώρες περιλαμβάνουν:

 • Ουκρανία
 • Τουρκία
 • Σερβία
 • Κόσοβο
 • Μαυροβούνιο
 • Βόρεια Μακεδονία
 • Αλβανία

Η επιλογή των EDIH θα ακολουθήσει διαδικασία μία διαδικασία δύο σταδίων:

 1. Οι συνδεδεμένες χώρες είναι υπεύθυνες να ορίσουν τους δυνητικούς EDIH μέσω μιας εθνικής διαδικασίας
 2. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την παρούσα πρόσκληση που απευθύνεται αποκλειστικά στις επιλεγμένες συνδεδεμένες χώρες, καθώς και στις χώρες που θα υπογράψουν συμφωνία σύνδεσης με το πρόγραμμα, εν αναμονή της επικύρωσης της συμφωνίας.

Όλες οι οντότητες που θα επιλεγούν μετά την κλειστή πρόσκληση υποβολής προτάσεων θα αποτελέσουν μέρος του δικτύου ευρωπαϊκών κόμβων ψηφιακής καινοτομίας.

Χρηματοδότηση:

 • Ο εκτιμώμενος διαθέσιμος προϋπολογισμός της πρόσκλησης ανέρχεται σε 14 600 000 EUR.
 • Ο ενδεικτικός αριθμός των επιχορηγήσεων είναι 7.
 • Ο προϋπολογισμός κατανέμεται χωριστά για κάθε συνδεδεμένη χώρα. Κάθε έργο θα χρηματοδοτείται από τον προϋπολογισμό της αντίστοιχης συνδεδεμένης χώρας, όπως αναφέρεται στο έγγραφο ανοικτής πρόσκλησης.

Προθεσμία: 10 Απριλίου 2024, ώρα 17.00 μ.μ. (ώρα Κεντρικής Ευρώπης).

Αναδημοσιεύση κειμένου: Open Call for Project Proposals from European Digital Innovation Hubs (EDIHs) in Associate Countries , Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(17) "field_beneficiary" ["label"]=> string(20) "Δικαιούχοι" ["name"]=> string(11) "beneficiary" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(9) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(11) "beneficiary" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
array(26) { ["ID"]=> int(0) ["key"]=> string(25) "field_financing_condition" ["label"]=> string(37) "Όροι χρηματοδότησης" ["name"]=> string(19) "financing_condition" ["prefix"]=> string(3) "acf" ["type"]=> string(7) "wysiwyg" ["value"]=> string(0) "" ["menu_order"]=> int(10) ["instructions"]=> string(0) "" ["required"]=> int(0) ["id"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["conditional_logic"]=> int(0) ["parent"]=> string(25) "group_funding_opportunity" ["wrapper"]=> array(3) { ["width"]=> string(0) "" ["class"]=> string(0) "" ["id"]=> string(0) "" } ["default_value"]=> string(0) "" ["placeholder"]=> string(0) "" ["prepend"]=> string(0) "" ["append"]=> string(0) "" ["maxlength"]=> int(255) ["_name"]=> string(19) "financing_condition" ["_valid"]=> int(1) ["tabs"]=> string(3) "all" ["toolbar"]=> string(4) "full" ["media_upload"]=> int(1) ["delay"]=> int(0) }
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
 • Αλβανία
 • Κοσσυφοπέδιο
 • Μαυροβούνιο
 • Βόρεια Μακεδονία
 • Σερβία
 • Τουρκία
 • Ουκρανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα