Εκδόσεις

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΔΕΛΤΙΑ (NEWSLETTERS)

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πληροφορεί κάθε ενδιαφερόμενο για δράσεις και εκδηλώσεις των Εθνικών Συμμαχιών μέσα από ηλεκτρονικές εκδόσεις.

ΕΚΘΕΣΕΙΣ

Στη μελέτη του Oxford Economics (2017) αποτυπώνεται η συμβολή των ψηφιακών δεξιοτήτων στον τομέα του τουρισμού στην Ελλάδα.

Περισσότερα…

Στην  έκθεση «To διαδίκτυο στην Ελλάδα 2017», η οποία πραγματοποιήθηκε από το ΕΚΚΕ, παρουσιάζονται τα αποτελέσματα της δεύτερης εμπειρικής δειγματοληπτικής έρευνας, η οποία διεξήχθη τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο 2017, για τη χρήση του διαδικτύου στην Ελλάδα στο πλαίσιο του World Internet Project.

Περισσότερα…

ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΥΠΕΡΓΟΛΑΒΙΑΣ

Τον Ιούνιο 2018 υπεγράφη Συμφωνία Υπεργολαβίας (Subcontracting Agreement) ανάμεσα στον Συντονιστή της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση και την All Digital, την αρμόδια μονάδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις Εθνικές Συμμαχίες. Με τη Συμφωνία και το Παράρτημα (Annex I – National Coalition: Services to be provided, deliverables and schedule) που τη συνοδεύει προσδιορίζεται πληθώρα ζητημάτων, όπως τα δικαιώματα και οι υποχρεώσεις των Εθνικών Συμμαχιών.

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ

Στις 6 Μαΐου 2014 υπεγράφη Πρωτόκολλο Συνεργασίας μεταξύ φορέων του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα. Τα συμβαλλόμενα μέρη αναγνώρισαν την ανάγκη ανάληψης στοχευμένων δράσεων για την ανάδειξη και αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολογίας και τη σύνδεσή της με την αγορά εργασίας, προσδιόρισαν τους θεματικούς τομείς παρέμβασης, καθώς και το πλαίσιο συνεργασίας και έθεσαν κοινούς στόχους.