Το ευρωπαϊκό Πλαίσιο Ψηφιακών Ικανοτήτων για τους Πολίτες, γνωστό και ως DigComp, προσφέρει ένα εργαλείο για τη βελτίωση των ψηφιακών ικανοτήτων των ευρωπαίων πολιτών ενώ στηρίζει τα εθνικά πλαίσια και τις στρατηγικές για τις ψηφιακές δεξιότητες.

Το DigComp, το οποίο δημοσιεύθηκε για πρώτη φορά το 2013, αποτελεί το κύριο σημείο αναφοράς για διάφορες πρωτοβουλίες, με στόχο την ενίσχυση των ψηφιακών ικανοτήτων σε ενωσιακό ή εθνικό επίπεδο. Έκτοτε, η δεύτερη έκδοση του πλαισίου, DigComp 2.0, έχει επικαιροποιηθεί για να ενσωματώσει νέο λεξιλόγιο και ομοιογενείς περιγραφές. Το DigComp, που αναπτύχθηκε από το Κοινό Κέντρο Ερευνών (JRC) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ξεκίνησε ως επιστημονικό έργο, με βάση τη διαβούλευση και την ανατροφοδότηση από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς και υπεύθυνους χάραξης πολιτικής από την εκπαίδευση, την κατάρτιση και τη βιομηχανία. Το έργο προέρχεται από τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού και αναπτύχθηκε περαιτέρω για λογαριασμό της Γενικής Διεύθυνσης Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ένταξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το DigComp διαδραματίζει κεντρικό ρόλο στην επίτευξη των φιλόδοξων στόχων της ΕΕ που τέθηκαν από την ψηφιακή δεκαετία και πυξίδα, όσον αφορά την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων ολόκληρου του πληθυσμού — το 80 % των πολιτών της ΕΕ θα διαθέτουν βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.

Δομή του DigComp

Το DigComp περιγράφει διάφορους τομείς αρμοδιότητας, μεταξύ των οποίων: εγγραμματισμός σε πληροφορίες και δεδομένα, επικοινωνία και συνεργασία, δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου, ασφάλεια και επίλυση προβλημάτων. Από την έναρξή του, το DigComp έχει εκπληρώσει διάφορους σκοπούς για τους φορείς χάραξης πολιτικής, τις εθνικές κυβερνήσεις και τις τοπικές και περιφερειακές διοικήσεις, ενημερώνοντας τις δράσεις που δρομολογήθηκαν στο πλαίσιο της απασχόλησης, της εκπαίδευσης και της κατάρτισης και της διά βίου μάθησης.

Το πλαίσιο χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της διαμόρφωσης πολιτικών που στηρίζουν την ανάπτυξη ικανοτήτων όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες, καθώς και στον σχεδιασμό πρωτοβουλιών εκπαίδευσης και κατάρτισης, με στόχο τη βελτίωση των ψηφιακών δεξιοτήτων για συγκεκριμένη ομάδα-στόχο. Το DigComp παρέχει επίσης μια κοινή γλώσσα σχετικά με τον τρόπο προσδιορισμού και περιγραφής των βασικών τομέων της ψηφιακής ικανότητας και, ως εκ τούτου, προσφέρει μια κοινή αναφορά σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

DigComp 2.1: ένα ανανεωμένο DigComp

Με βάση το εννοιολογικό μοντέλο αναφοράς που δημοσιεύθηκε στο DigComp 2.0, το 2018 δημοσιεύθηκε το DigComp 2.1, μια περαιτέρω ανάπτυξη του πλαισίου. Η επικαιροποίηση αυτή παρουσίασε οκτώ επίπεδα επάρκειας και παραδείγματα χρήσης που εφαρμόζονται στον τομέα της μάθησης και της απασχόλησης. Το επίκεντρο αυτής της νέας εξέλιξης είναι η επέκταση των αρχικών τριών επιπέδων επάρκειας σε μια πιο λεπτομερή περιγραφή οκτώ επιπέδων, καθώς και η παροχή παραδειγμάτων χρήσης για αυτά τα επίπεδα. Στόχος της είναι να στηρίξει τα ενδιαφερόμενα μέρη με την περαιτέρω εφαρμογή του DigComp.

Τα οκτώ επίπεδα επάρκειας έχουν καθοριστεί μέσω μαθησιακών αποτελεσμάτων (χρησιμοποιώντας ρήματα δράσης) και εμπνέονται από τη δομή και το λεξιλόγιο του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΠ). Κάθε περιγραφή επιπέδου περιέχει γνώσεις, δεξιότητες και στάσεις και αντιπροσωπεύει ένα βήμα προς την απόκτηση των ικανοτήτων από τους πολίτες σύμφωνα με τη γνωστική πρόκληση, την πολυπλοκότητα των καθηκόντων που μπορούν να χειριστούν και την αυτονομία τους στην ολοκλήρωση του έργου.

DigComp 2.2 επικαιροποίηση: περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων και δεξιοτήτων

Στις 22 Μαρτίου 2022 το Κοινό Κέντρο Ερευνών δημοσίευσε μια νέα επικαιροποιημένη εκδοχή του DigComp (DigComp 2.2) η οποία παρέχει περισσότερα από 250 νέα παραδείγματα γνώσεων, δεξιοτήτων και συμπεριφορών με σκοπό να βοηθήσει τους ευρωπαίους πολίτες με την αυτοαξιολόγηση, τον εντοπισμό των ευκαιριών κατάρτισης και την αναζήτηση εργασίας.

Στόχος του DigComp 2.2 είναι να εμπλέξει τους πολίτες με αυτοπεποίθηση και ασφάλεια στις ψηφιακές τεχνολογίες, λαμβάνοντας υπόψη τις αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), το Διαδίκτυο των πραγμάτων (IoT), την επιστήμη των δεδομένων ή ακόμα και τις νέες προκλήσεις που αναδύονται από την κρίση της πανδημίας, οι οποίες έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για νέες και αυξημένες απαιτήσεις όσον αφορά τις ψηφιακές ικανότητες για τους πολίτες και τους εργαζομένους.

 Η νέα έκδοση παρέχει τέλος ένα στιγμιότυπο του υπάρχοντος υλικού αναφοράς για την ενοποίηση των δημοσιεύσεων και των αναφορών που δημοσιεύθηκαν προηγουμένως.

Αναδημοσίευση κειμένου: Digital Competence Framework for Citizens (DigComp), Digital Skills & Jobs Platform,  created by Galina Valentinova Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης : Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Πλαίσιο DigComp

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Βουλγαρία
 • Ελλάδα
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ουγγαρία
 • Ισπανία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Σλοβακία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα με χαμηλές επιδόσεις
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Άλλο εκπαιδευτικό υλικό