Το ευρωπαϊκό πλαίσιο δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας (European Cybersecurity Skills Framework – ECSF) αποτελεί ένα νέο εργαλείο που αναπτύχθηκε από τον Οργανισμό της Ε.Ε. για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA), σε συνεργασία με μια ad hoc ομάδα εργασίας, με σκοπό την ενίσχυση και την προώθηση της εναρμόνισης στο οικοσύστημα της εκπαίδευσης, της κατάρτισης και της ανάπτυξης του εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, καθώς και τη δημιουργία ενός ενιαίου ευρωπαϊκού λεξιλογίου για τις δεξιότητες και τους ρόλους στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Όπως επισημαίνεται στην πρόσφατη δημοσίευση του ENISA με τίτλο «Addressing Skills Shortage and Gap Through Higher Education» («Αντιμετώπιση του χάσματος και της έλλειψης δεξιοτήτων μέσω της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης), προκειμένου να αντιμετωπιστεί η έλλειψη δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στην Ευρώπη, το ECSF σκοπεύει να δρομολογήσει δράσεις για τη συνεκτική κατανόηση των ρόλων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων που χρησιμοποιούνται από και για τους ιδιώτες, τις επιχειρήσεις και τους παρόχους κατάρτισης σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.

Το ECSF 0.5 (ενοποιημένο προσχέδιο)

Στις 5 Απριλίου 2022 ο ENISA διεξήγαγε διαδικτυακό σεμινάριο με τίτλο «Δεξιότητες κυβερνοασφάλειας — Χρήση του ευρωπαϊκού πλαισίου δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας για τη διατήρηση του εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας», όπου παρουσιάστηκε το ενοποιημένο προσχέδιο του πλαισίου. Το σχέδιο 0.5 περιλαμβάνει 12 προφίλ επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας για τα οποία υπάρχει ζήτηση στην Ευρώπη, με πληροφορίες σχετικά με τις βασικές δεξιότητες, τα κύρια καθήκοντα και τις απαιτούμενες γνώσεις που προϋποθέτουν, καθώς και έναν σύνδεσμο για το εργαλείο αυτο-αξιολόγησης της πρωτοβουλίας e-CF Explorer.

Η τελική έκδοση του ευρωπαϊκού πλαισίου δεξιοτήτων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο παρουσιάστηκε από τον ENISA στις 20 Σεπτεμβρίου 2022 στην Αθήνα, κατά τη διήμερη διάσκεψη με θέμα «Δεξιότητες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο — Οικοδόμηση εργατικού δυναμικού στον τομέα της κυβερνοασφάλειας».

Αναδημοσίευση κειμένου: European Cybersecurity Skills Framework (ECSF), Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Πλαίσιο δεξιοτήτων ως κατευθυντήριες γραμμές για επαγγέλματα στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Ανάπτυξη και ανάλυση λογισμικού και εφαρμογών
 • Υπηρεσίες φύλαξης (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Προγράμματα κατάρτισης
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 0-3 ετών
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 8)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα