Κατά τα τελευταία χρόνια η μικτή μάθηση, δηλαδή ο συνδυασμός διαφόρων μαθησιακών μεθόδων και η αξιοποίηση (μη) ψηφιακών εργαλείων, είναι κομμμάτι της καθημερινότητάς μας κυρίως λόγω της πρόσφατης πανδημίας. Αποδεικνύεται διαρκώς ότι η υποστήριξη της εκπαίδευσης από τη μικτή μάθηση ανταποκρίνεται όλο και καλύτερα στις ανάγκες της μαθησιακής κοινότητας καθίστωντας την περισσότερο ανθεκτική.

Στο παραπάνω συμπέρασμα καταλήγει θεματική έκθεση που κατήρτισε ευρωπαική Ομάδα Εργασίας για τα σχολεία με σκοπό την υποστήριξη των κρατών μελών κατά την εφαρμογή του στρατηγικού πλαισίου για τον Ευρωπαϊκό Χώρος Εκπαίδευσης (2021 – 2030).

Η εν λόγω έκθεση παρουσιάζει τις προκλήσεις και τους παράγοντες ενεργοποίησης της μικτής μάθησης και της συμπεριληπτικότητας στον χώρο της εκπαίδευσης. Επίσης, προτείνει τους πιθανούς τρόπους με τους οποίους οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής της ΕΕ μπορούν να υποστηρίξουν τη μικτή μάθηση στην επίσημη σχολική εκπαίδευση όπως:

 • διασφάλιση της κατάλληλης επικοινωνίας προκειμένου να υποστηριχθεί η ποιοτική και χωρίς αποκλεισμούς εκπαίδευση
 • υποστήριξη της συνεχιζόμενης διεθνούς μάθησης και της έρευνας
 • δημιουργία όλων των απαραίτητων προυποθέσεων σε τοπικό, περιφεριακό και εθνικό επίπεδο για την ανάδειξη της αποτελεσματικής συνδυασμένης μάθησης, παραδείγματος χάρη διάχυση καινοτομίας, υλοποίηση πιλοτικών έργων και ανάδειξη καλών πρακτικών
 • εξασφάλιση των απαραίτητων χρηματοοικονομικών πόρων σε σχολεία με σκοπό τον σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της μικτής μάθησης
 • διασφάλιση συμπόρευσης των επαγγελματικών προφίλ και των μαθησιακών προτύπων με το φάσμα των δεξιοτήτων που απαιτούνται με στόχο την επίτευξη της αποτελεσματικής μικτής μάθησης
 • ενθάρρυνση και δημιουργία κινήτρων καθώς και ευκαιριών επαγγελματικής μάθησης στη μικτή μάθηση σε διευθυντές σχολείων και δασκάλους
 • σφυρηλάτηση μιας κοινής κουλτούρα συλλογικής δέσμευσης και ευθύνης μέσα στις σχολικές κοινότητες προκειμένου να κινητοποιούνται πόροι (οικονομικοί, ανθρώπινοι, τεχνολογικοί) με σκοπό την ενθάρρυνση συμμετοχής σε δίκτυα συνεργασίας.

Αναδημοσίευση κειμένου: Can blended learning make education more inclusive?, Digital Skills & jobs Platform, created by Eleonora Censorii

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ