Τα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης έχουν εξελιχθεί πλέον σε σύνηθες φαινόμενο στην καθημερινή μας ζωή. Σε ένα συνεχώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, είναι εξαιρετικά σημαντικό να γνωρίζουμε τον αντίκτυπο τους στην κόσμο που μας περιβάλλει,  ιδίως στους τομείς της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Δεδομένης της αυξανόμενης χρήσης της ΤΝ, η θεμελιώδης γνώση τόσο της τεχνολογίας αυτής όσο και της χρήσης δεδομένων, είναι απαραίτητη προκειμένου τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι σπουδαστές να αλληλεπιδρούν αποτελεσματικά, κριτικά και δεοντολογικά με αυτή την τεχνολογία και να επιτυγχάνεται η πλήρης εκπλήρωση των επιδιωκόμενων στόχων.

Στο πλαίσιο αυτό, στις 25 Οκτωβρίου 2022, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε μια σειρά δεοντολογικών κατευθυντήριων γραμμών για τους εκπαιδευτικούς σχετικά με τη χρήση της ΤΝ και των δεδομένων στην εκπαίδευση. Οι εν λόγω κατευθυντήριες γραμμές αποτελούν δράση του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027.

Η έκδοση αυτή επιχειρεί να εξαλείψει τις κοινές και διάχυτες παρανοήσεις σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη (ΤΝ), οι οποίες δύναται να παραπλανήσουν τους πολίτες και να εγείρουν ανησυχίες σχετικά με την εφαρμογή της, ιδίως στον τομέα της εκπαίδευσης.

Οι συστάσεις αυτές απευθύνονται σε εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και μπορούν να χρησιμοποιηθούν ακόμα και από εκπαιδευτικούς με ελάχιστη έως καθόλου εμπειρία στην ψηφιακή εκπαίδευση.

Παρέχεται πρακτική καθοδήγηση στους εκπαιδευτικούς και τους διευθυντές σχολείων σχετικά με τον τρόπο αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της χρήσης της ΤΝ και των δεδομένων στα σχολικά προγράμματα σπουδών, με παράλληλη αντιμετώπιση των δεοντολογικών ζητημάτων και αναγκών που διέπουν τις κατευθυντήριες γραμμές.

Οι κατευθυντήριες γραμμές συνοδεύονται επίσης από συστάσεις για την ευαισθητοποίηση και εμπλοκή της κοινότητας στην ανταλλαγή απόψεων για την ανάπτυξη δεξιοτήτων με στόχο τη δεοντολογική χρήση της τεχνητής νοημοσύνης και των δεδομένων στην κοινότητα των εκπαιδευτικών.

Περισσότερες πληροφορίες μπορούν να αναζητηθούν στο Ενημερωτικό Δελτίο και το Ενημερωτικό Γράφημα.

Σύνοψη της Έκθεσης για την Τεχνητή Νοημοσύνη και τα Δεδομένα στην εκπαίδευση

Αναδημοσίευση είδησης Ethical guidelines on the use of Artificial Intelligence in teaching and learning, Digital Skills & Jobs Platform, Created by Federica Tondo

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα