Με μία απλή ηλεκτρονική αίτηση στην πλατφόρμα https://katartisi151.eydevek.gr/ οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα που επιθυμούν να ενισχύσουν τις δεξιότητές του, μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή σε προγράμματα Συμβουλευτικής, Κατάρτισης, και Πιστοποίησης που διεξάγονται υπό την ευθύνη του Υπουργείο Ανάπτυξης.

Λαμβάνοντας υπόψην την ανάγκη για την απασχόληση εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού με πιστοποιημένες γνώσεις που αντιμετωπίζουν οι επιχειρήσεις λόγω των διαρκών παγκόσμιων τεχνολογικών εξελίξεων, η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέων Βιομηχανίας, Εμπορίου και Προστασίας Καταναλωτή (ΕΥΔΕ-ΒΕΚ) του Υπουργείου Ανάπτυξης έχει αναλάβει ως Δικαιούχος την υλοποίηση της Πράξης: «Ανάπτυξη δεξιοτήτων εργαζομένων, για την προσαρμογή τους στο νέο αναπτυξιακό μοντέλο της Οικονομίας» (Κωδικός ΟΠΣ 5131912).

Η πλατφόρμα υποβολής των αιτήσεων ενεργοποιείται για δεύτερη φορά μετά τον Σεπτέμβριο του 2022 για όλες τις περιφέρειες καθώς κατά την αξιολόγηση της πορείας ενάρξεων τμημάτων διαπιστώθηκε ότι ο αριθμός των επιτυχόντων και επιλαχόντων υπολείπεται του στόχου της πρόσκλησης.

Υπενθυμίζεται ότι η ανωτέρω Πράξη, που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) και την Ελλάδα, περιλαμβάνει τις εξής τρεις ενέργειες:

 • Παροχή υπηρεσιών επαγγελματικής συμβουλευτικής υποστήριξης στους ωφελούμενους μέσω ατομικών συνεδριών (5 συνεδρίες ανά ωφελούμενο).
 • Υλοποίηση στοχευμένων προγραμμάτων συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης,διάρκειας 120 ωρών.
 • Πιστοποίηση γνώσεων και δεξιοτήτων σύμφωνα με το διεθνές πρότυπο ISO 17024 ή τον ΕΟΠΠΕΠ Βασικός της στόχος είναι 16.000 εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα της οικονομίας, ανεξαρτήτως κλάδου απασχόλησης, να αναβαθμίσουν τις γνώσεις τους, να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους, να ενισχύσουν την επαγγελματική τους ικανότητα και εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης.

Η βασική καινοτομία της Πράξης έγκειται στο ότι συσχετίζει την επιτυχία του συμμετέχοντα στις εξετάσεις πιστοποίησης με το επίδομα κατάρτισης συνδέοντας το ποιοτικό στοιχείο της δράσης με το αποτέλεσμα. Με αυτό τον τρόπο δημιουργείται κίνητρο για τους καταρτιζόμενους να παρακολουθήσουν με μεγαλύτερη επιμέλεια και προσπάθεια το εκπαιδευτικό πρόγραμμα. Ταυτόχρονα, οι Πάροχοι Κατάρτισης παρακινούνται να προσφέρουν όσο το δυνατόν καλύτερες και ποιοτικότερες υπηρεσίες κατάρτισης και προσφορά πρόσθετων υπηρεσιών, για την αποτελεσματικότερη προετοιμασία του καταρτιζόμενου για τις εξετάσεις πιστοποίησης.

Η κατάρτιση των συμμετεχόντων αφορά εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες, μεταξύ των οποίων:

 • Ασφάλεια Πληροφορικών Συστημάτων: Οι καταρτιζόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με την αυθεντικοποίηση και την κρυπτογράφηση, την ασφάλεια εφαρμογών, συστημάτων και δεδομένων, τις αναδυόμενες τεχνολογίες πληροφορικής και τη ψηφιακή ασφάλεια, τα πρότυπα ISO στην ασφάλεια συστημάτων κα πληροφοριών κ.α..
 • Προγραμματισμός διαδικτυακών εφαρμογών: Οι συμμετέχοντες στο εν λόγω πρόγραμμα θα μάθουν γλώσσες προγραμματισμού όπως HTML, CSS, JavaScript.
 • Digital Marketing και On Line Branding: Οι ωφελούμενοι θα καταρτιστούν στην ανάλυση προϊόντων και υπηρεσιών στο Ψηφιακό Marketing, στα βιώσιμα επιχειρηματικά μοντέλα για ενημερωτικές ιστοσελίδες, τους στόχους και τη στρατηγική επικοινωνίας μέσα από social media καθώς και για τους τρόπους αύξησης των followers στα social media.
 • Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων DPO: Οι καταρτιζόμενοι θα ενημερωθούν για τον Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων 2016/679
 • Ειδικός στη Χρήση Τεχνικών και Εργαλείων STEM: Εκπαιδευτικοί μπορούν να εξοικειωθούν με τις βασικές αρχές προγραμματισμού και τους τρόπους διδαχής προγραμματισμού.

Για το σύνολο των παραπάνω τριών ενεργειών του έργου θα παρέχεται η δυνατότητα να υλοποιηθούν εξ αποστάσεως με τη χρήση τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

Σε ποιους απευθύνεται:

Δικαίωμα συμμετοχής στη Πράξη έχουν οι Εργαζόμενοι του Ιδιωτικού τομέα της Οικονομίας και οι οποίοι πρέπει να πληρούν τις κάτωθι προϋποθέσεις:

 • Να είναι από 18 ετών και άνω
 • Nα είναι εργαζόμενοι στον Ιδιωτικό Τομέα της Οικονομίας με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως του κλάδου ή της επιχείρησης όπου απασχολούνται.
 • Να διαθέτουν τουλάχιστον απολυτήριο Υποχρεωτικής εκπαίδευσης (δημοτικού σχολείου για τους αποφοιτήσαντες έως το 1980 και τριτάξιου Γυμνασίου για αποφοιτήσαντες από το 1981 και έπειτα).

Δύνανται να συμμετέχουν, επίσης, και εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με εποχική απασχόληση ακόμα και αν λαμβάνουν ειδικό εποχικό επίδομα καθώς εργαζόμενοι των οποίων οι συμβάσεις τελούν σε αναστολή και είναι δικαιούχοι του επιδόματος ειδικού σκοπού.

Επίσης, για τους καταρτιζόμενους προβλέπεται η καταβολή εκπαιδευτικού επιδόματος [6,00 € μικτά/ώρα παρακολούθησης – συμπεριλαμβανομένων όλων των νόμιμων κρατήσεων] με απαραίτητη προϋπόθεση για την καταβολή του την συμμετοχή του εργαζόμενου/καταρτιζόμενου στις εξετάσεις πιστοποίησης. Το ύψος του εκπαιδευτικού επιδόματος καθώς και ο τρόπος καταβολής του συνδέονται με τη συμμετοχή αλλά και με την επιτυχία στις εξετάσεις πιστοποίησης.

Τρόπος υποβολής της αίτησης

Κάθε ενδιαφερόμενος/η για να έχει δικαίωμα συμμετοχής στο Έργο πρέπει να συμπληρώσει και να υποβάλει μία και μοναδική αίτηση συμμετοχής σε ηλεκτρονική μορφή, στην ιστοσελίδα του Υπουργείου https://katartisi151.eydevek.gr/ επιλέγοντας τη φόρμα «Αίτηση συμμετοχής», δηλώνοντας μία μόνο Περιφέρεια υλοποίησης.

Η παρούσα Πρόσκληση θα παραμείνει εν ισχύ μέχρι τη συμπλήρωση αριθμού επιτυχόντων και επιλαχόντων υποψηφίων ίσου με το πλήθος των ωφελουμένων που προβλέπονται στο άρθρο 2.3 της Πρόσκλησης προσαυξημένο κατά 25%.

Γιατί οι εργαζόμενοι να υποβάλουν αίτηση συμμετοχής στο πρόγραμμα;

Οι καταρτιζόμενοι συμμετέχοντας στις ενέργειες κατάρτισης και πιστοποίησης αυτής της καινοτόμου δράσης θα καταφέρουν όχι μόνο να εξειδικεύσουν τις υπάρχουσες γνώσεις και να αποκτήσουν νέες ψηφιακές δεξιότητες σε εξειδικευμένες όσο και οριζόντιες ειδικότητες και θεματικές ενότητες αλλά επιπλέον, εφόσον ολοκληρώσουν επιτυχώς τις εξετάσεις πιστοποίησης να αποκτήσουν το αντίστοιχο Πιστοποιητικό Κατάρτισης. Μέσω της πιστοποίησης εξασφαλίζουν ένα σημαντικό εφόδιο για πρόσβαση σε νέα τεχνολογικά προηγμένα εργασιακά περιβάλλοντα καθώς το Πιστοποιητικό αποδεικνύει την κατοχή της εξειδικευμένης γνώσης.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις θεματικές ενότητες επιμόρφωσης, τις υποχρεώσεις των ωφελούμενων, τους όρους συμμετοχής, τον τρόπο υποβολής αίτησης και δικαιολογητικών και τη διαδικασία επιλογής των υποψηφίων μπορείτε να ανατρέξετε στο κείμενο της σχετικής Πρόσκλησης.

Αντλήθηκαν πληροφορίες και οπτικό υλικό από τον ιστότοπο του Υπουργείου Ανάπτυξης

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα