ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ “ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ” στους τομείς δραστηριότητας “STEM” (επιστήμης, τεχνολογίας, μηχανικής και μαθηματικών), καθώς και στους τομείς των αξόνων ανάπτυξης της “Στρατηγικής Έξυπνης Εξειδίκευσης της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας” (Αγροδιατροφή, Βιομηχανία της εμπειρίας, Στήριξη της αλυσίδας αξίας του μετάλλου, Πράσινη καινοτομία, εξοικονόμηση και παραγωγή ενέργειας από ΑΠΕ), στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης «Κέντρο Υποστήριξης Επιχειρήσεων (ΚΥΕ) Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» με Κ.Α.2017ΕΠ05610029 και κωδικό ΟΠΣ5003707 του Ε.Π. «Στερεά Ελλάδα 2014-2020».

ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΙ

Γυναίκες – εργαζόμενες, επιχειρηματίες, υποψήφιες επιχειρηματίες – στους συγκεκριμένους τομείς αναφοράς, οι οποίες επιθυμούν να αποκτήσουν ή να βελτιώσουν τις γνώσεις επιχειρηματικότητας.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Λειτουργία πέντε (5) τμημάτων κατάρτισης με εξειδίκευση των απαραίτητων εκπαιδευτικών
ενοτήτων ανάλογα με τους τομείς εργασίας και τα ενδιαφέροντα των γυναικών που θα
επιλεγούν. Κάθε σεμινάριο κατάρτισης θα έχει διάρκεια τριάντα (30) ώρες επιμερισμένες σε έξι (6)
συνεδρίες (η πρώτη δια ζώσης και οι υπόλοιπες μέσω τηλε-κατάρτισης σύγχρονης και ασύγχρονης). Το ακριβές πρόγραμμα θα καθοριστεί με γνώμονα την διευκόλυνση παρακολούθησης από τους ωφελούμενους. Με την επιτυχή ολοκλήρωση θα χορηγηθεί «ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ».

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Αντικείμενο της Δράσης  αποτελεί η δωρεάν κατάρτιση γυναικών (η πρώτη συνεδρία δια ζώσης και οι υπόλοιπες μέσω τηλε-κατάρτισης σύγχρονης και ασύγχρονης) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Τα ενδεικτικά θεματικά πεδία που θα αναπτυχθούν είναι:

 • Ευαισθητοποίηση σχετικά με την απαιτούμενη ποικιλομορφία στην αγορά εργασίας
 • Κίνητρα και ηγετικές δεξιότητες
 • Δεξιότητες μάρκετινγκ και ψηφιακής επικοινωνίας
 • Αρχές εταιρικού δικαίου
 • Έναρξη, διαχείριση και λογιστική επιχείρησης
 • Προφίλ αστικής ευθύνης και λοιπών ευθυνών
 • Ενίσχυση της εξωστρέφειας στους τομείς του τουρισμού και της αγροδιατροφής
 • Έξυπνες υποδομές και τεχνολογίες στην κατασκευή και την επεξεργασία μετάλλων –
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων
 • Έξυπνη διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας
 • Βιοτεχνολογία και βιοπληροφορική
 • Φαρμακευτικές τεχνολογίες
 • Σχεδιασμός, ανάπτυξη και αξιοποίηση πράσινων ΤΠΕ
 • Αξιοποίηση πλατφορμών ηλεκτρονικού εμπορίου
 • Εργαλεία και πρακτικές ανάπτυξης εφαρμογών για κινητά

ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Οι γυναίκες που επιθυμούν να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους θα πρέπει:

1. Να είναι Έλληνες πολίτες με ελληνική υπηκοότητα ή πολίτες λοιπών κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή πολίτες άλλων κρατών νομίμως διαμένοντες.

2. Να έχουν μόνιμη και κύρια κατοικία τους στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

3. Να έχουν ηλικία έως σαράντα πέντε (45) ετών, ήτοι να έχουν γεννηθεί έως το 1978.

4. Να είναι γυναίκες – εργαζόμενες ή επιχειρηματίες ή υποψήφιες επιχειρηματίες – στους

συγκεκριμένους τομείς δραστηριότητας.

Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων συμμετοχής Παρασκευή 27/1/2023 και ώρα 16:00.

Υποβολή αιτήσεων συμμετοχής και δικαιολογητικών επισκεφτείτε την ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://www.inepak.gr/programma-femina/

Περισσότερες πληροφορίες για το εν λόγω πρόγραμμα μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του (KYE) www.kye.com.gr και στην ιστοσελίδα του ΚΔΒΜ ΙΝΕΠΑΚ https://www.inepak.gr/

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διάρκεια κατάρτισης
 • Έως 4 εβδομάδες
Attending fee
Free
Certificate/credential fee
Free
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Μερικής φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Μαθησιακή δραστηριότητα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα