Το Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων της Σχολής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών του Πανεπιστημίου Πειραιώς και το Ινστιτούτο Πληροφορικής και Τηλεπικοινωνιών του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» οργανώνουν και λειτουργούν από το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020, το Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Π.Μ.Σ.) με τίτλο «Τεχνητή Νοημοσύνη» (Artificial Intelligence).

Η αλματώδης εξέλιξη της 4ης Βιομηχανικής Επανάστασης έχει διαμορφώσει παγκοσμίως κατάλληλες συνθήκες και ιδιαίτερες ευκαιρίες για την ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης. Για αυτόν τον λόγο, η μεγαλύτερη πρόκληση της εποχής μας είναι η ύπαρξη όγκου δεδομένων που μπορεί να αξιοποιηθεί αλλά δεν είναι γνωστό το «πώς» μπορεί αυτό να επιτευχθεί αποτελεσματικά. Η Τεχνητή Νοημοσύνη προωθεί ώριμες μεθόδους που ενδεχομένως επιλύουν πραγματικά προβλήματα της καθημερινής μας ζωής. Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός ότι η χρήση ΤΝ μπορεί να δημιουργήσει ταυτόχρονα πολλά και κρίσιμα προβλήματα στην ανθρωπότητα, ειδικά εάν αναπτυχθεί και διατεθεί με πλημμελή τρόπο.

Στόχος του προγράμματος

Δεδομένων λοιπών των επιστημονικών συνθηκών, των ιδιαίτερων ευκαιριών και των δυνατοτήτων της τεχνολογίας που αναπτύσσεται στο πλαίσιο της Τεχνητής Νοημοσύνης, καθώς και της διεθνούς ανάγκης κάλυψης θέσεων εργασίας στον τομέα αυτόν, το παρόν Δι-ιδρυματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών αποσκοπεί στο να προσδώσει την απαραίτητη γνώση και τις ικανότητες στις φοιτήτριες και στους φοιτητές του, ώστε να:

 • αξιοποιούν υπάρχουσες τεχνικές και να αναπτύσσουν νέες/καινοτόμες τεχνικές και μεθόδους Τεχνητής Νοημοσύνης,
 • να αναγνωρίζουν τις ιδιαιτερότητες των προβλημάτων που αντιμετωπίζουν,
 • να κατανοούν και να αναγνωρίζουν τα όρια και τους περιορισμούς χρήσης των τεχνικών και των μεθόδων σε σχέση πάντοτε με τα προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπισθούν,

μέσα σε ένα πλαίσιο κανόνων ηθικής και χρηστής διαχείρισης της τεχνολογίας, προάγοντας την επιστήμη για την ωφέλεια του ανθρώπου.

Μαθήματα Προγράμματος Σπουδών

Το Π.Μ.Σ. έχει διάρκεια τριών (3) ακαδημαϊκών εξαμήνων, δηλαδή (δυο (2) ακαδημαϊκών εξαμήνων παρακολούθησης μεταπτυχιακών μαθημάτων και ενός (1) ακαδημαϊκού εξαμήνου εκπόνησης μεταπτυχιακής διατριβής. Οι θεματικές ενότητες που διαπραγματεύεται είναι οι εξής:

Αναπαράσταση γνώσης και συλλογιστική

Ευφυείς Πράκτορες και Πολυπρακτορικά Συστήματα

Ηθική και Αξιόπιστη Τεχνητή Νοημοσύνη: Θεωρητικές Προσεγγίσεις & Πρακτικές Εφαρμογές

Θεμελιώδεις γνώσεις για την Τεχνητή Νοημοσύνη

Μηχανική Μάθηση

Επεξεργασία Φυσικής Γλώσσας

Βαθιά Μηχανική Μάθηση

Εφαρμογές Τεχνητής Νοημοσύνης

Κλιμακώσιμες Μέθοδοι Τεχνητής Νοημοσύνης

Μηχανική Μάθηση σε Πολυμεσικά Δεδομένα

Ρομποτικά Συστήματα και Εφαρμογές

Μεταπτυχιακή διπλωματική εργασία

Περισσότερες πληροφορίες για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα καθώς και τη δυνατότητα υποβολής αίτησης συμμετοχής σε αυτό, μπορεί να βρείτε στις διευθύνσεις:  https://www.ds.unipi.gr/courses/artificial-intelligence/ και https://msc-ai.iit.demokritos.gr/.

© Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων/ Πανεπιστήμιο Πειραιώς & © ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Γλώσσα
 • Ελληνική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την πρωτοβάθμια εκπαίδευση
 • Άτομα που φοιτούν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
Είδος προγράμματος κατάρτισης
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Μαθησιακή δραστηριότητα
 • Εκπαιδευτικό πρόγραμμα
Τύπος αξιολόγησης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διάρκεια κατάρτισης
 • Πολλαπλά έτη
Κόστος συμμετοχής
Paid
Πιστοποιητικό/κόστος Πιστοποιητικού
Paid
Τύπος αρχείου κατάρτισης
 • Ενιαία προσφορά
Είδος φοίτησης
 • Πλήρους φοίτησης
Προσφερόμενο διαπιστευτήριο
 • Δίπλωμα
Μάθημα που το παρακολουθεί κανείς με το δικό του ρυθμό
No
Διαβάσετε περισσότερα