Η μελέτη «Τεχνητή νοημοσύνη και εκπαίδευση: Κατευθυντήριες γραμμές για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής» αναπτύσσεται από την UNESCO στο πλαίσιο της εφαρμογής της κοινής αντίληψης του Πεκίνου, με στόχο την προώθηση των υπεύθυνων χάραξης πολιτικής της ΤΝ στον τομέα της εκπαίδευσης. Αποσκοπεί στη δημιουργία κοινής αντίληψης των ευκαιριών που προσφέρει η ΤΝ για την εκπαίδευση, καθώς και των επιπτώσεών της στις βασικές ικανότητες που απαιτούνται στην εποχή της ΤΝ.

Η τεχνητή νοημοσύνη στην εκπαίδευση αναμένεται να ανέλθει σε 6 δισ. δολάρια έως το 2024 και έχει τη δυνατότητα να αντιμετωπίσει ορισμένες από τις μεγαλύτερες προκλήσεις στον τομέα της εκπαίδευσης σήμερα, να καινοτομήσει στις πρακτικές διδασκαλίας και μάθησης και, τελικά, να επιταχύνει την πρόοδο προς την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 (SDG 4) των Ηνωμένων Εθνών. Ωστόσο, αυτές οι ταχείες τεχνολογικές εξελίξεις αναπόφευκτα συνεπάγονται πολλαπλούς κινδύνους και προκλήσεις, οι οποίες μέχρι στιγμής έχουν ξεπεράσει τις συζητήσεις πολιτικής και τα ρυθμιστικά πλαίσια.

Οι υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής και οι εκπαιδευτές έχουν εισέλθει σε αχαρτογράφητα εδάφη, γεγονός που εγείρει θεμελιώδη ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο το μέλλον της μάθησης θα αλληλεπιδρά με την ΤΝ. Η ουσία είναι ότι η ανάπτυξη και η χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση πρέπει να καθοδηγείται από τις βασικές αρχές της συμπερίληψης και της ισότητας. Για να συμβεί αυτό, οι πολιτικές πρέπει να προωθούν την ισότιμη και χωρίς αποκλεισμούς πρόσβαση στην ΤΝ και τη χρήση της ΤΝ ως δημόσιου αγαθού, με έμφαση στην ενδυνάμωση των κοριτσιών και των γυναικών καθώς και των μειονεκτουσών κοινωνικο-οικονομικών ομάδων. Η αυξανόμενη χρήση καινοτόμων τεχνολογιών ΤΝ στην εκπαίδευση θα ωφελήσει όλη την ανθρωπότητα μόνο εάν — εκ σχεδιασμού — ενισχύσει τις ανθρωποκεντρικές προσεγγίσεις της παιδαγωγικής και τηρεί τους δεοντολογικούς κανόνες και τα πρότυπα. Η ΤΝ θα πρέπει να έχει ως στόχο τη βελτίωση της μάθησης για κάθε σπουδαστή, την ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών και την ενίσχυση των συστημάτων διαχείρισης της μάθησης. Πέραν αυτού, η προετοιμασία των σπουδαστών και όλων των πολιτών για να ζήσουν και να εργαστούν με ασφάλεια και αποτελεσματικότητα με την ΤΝ αποτελεί κοινή πρόκληση σε παγκόσμιο επίπεδο. Τα μελλοντικά συστήματα μάθησης και κατάρτισης πρέπει να εφοδιάζουν όλα τα άτομα με βασικές ικανότητες στον τομέα της ΤΝ, συμπεριλαμβανομένης της κατανόησης του τρόπου με τον οποίο η ΤΝ συλλέγει και μπορεί να χειραγωγήσει τα δεδομένα, καθώς και της απόκτησης δεξιοτήτων για τη διασφάλιση της ασφάλειας και της προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Τέλος, ο σχεδιασμός αποτελεσματικών πολιτικών για την ΤΝ και την εκπαίδευση, η οποία από τη φύση της υπερκαλύπτει διαφόρους τομείς, απαιτεί διαβούλευση και συνεργασία με τα ενδιαφερόμενα μέρη σε όλους τους επιστημονικούς κλάδους και πεδία.

Η δημοσίευση της UNESCO παρέχει καθοδήγηση στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο αξιοποίησης των ευκαιριών και αντιμετώπισης των κινδύνων, οι οποίοι παρουσιάζονται από την αυξανόμενη σύνδεση μεταξύ τεχνητής νοημοσύνης και εκπαίδευσης. Aρχικά αναφέρει τα βασικά στοιχεία της ΤΝ: ορισμοί, τεχνικές και τεχνολογίες. Ακολούθως, συνεχίζει με λεπτομερή ανάλυση των αναδυόμενων τάσεων και επιπτώσεων της ΤΝ στη διδασκαλία και τη μάθηση, συμπεριλαμβανομένου του τρόπου με τον οποίο μπορεί να διασφαλιστεί η δεοντολογική, χωρίς αποκλεισμούς και ισότιμη χρήση της ΤΝ στην εκπαίδευση, του τρόπου με τον οποίο η εκπαίδευση μπορεί να προετοιμάσει τους ανθρώπους για να ζήσουν και να εργαστούν με την ΤΝ, καθώς και του τρόπου με τον οποίο η ΤΝ μπορεί να εφαρμοστεί για την ενίσχυση της εκπαίδευσης. Τέλος, ενημερώνει για τις προκλήσεις της αξιοποίησης της ΤΝ για την επίτευξη του Στόχου Βιώσιμης Ανάπτυξης 4 και παρέχει συγκεκριμένες εφαρμόσιμες συστάσεις στους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής για τον σχεδιασμό πολιτικών και προγραμμάτων σε τοπικό επίπεδο.

Αναδημοσίευση κειμένου: AI and education: guidance for policy-makerDigital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

© OECD & DSJP- περιεχόμενο και οπτικό υλικό

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Είδος δημοσίευσης
 • Μελέτη
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα