Αν και η ΕΕ βρίσκεται ήδη στη διαδικασία διττής μετάβασης, ψηφιακής και πράσινης, ωστόσο, εξακολουθεί να αντιμετωπίζει σημαντικές ελλείψεις σε ειδικούς ΤΠΕ ενώ χρειάζεται επαρκή επανειδίκευση/αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες ΤΠΕ, το συνολικό εργατικό δυναμικό και τον γενικό πληθυσμό.

Στο πλαίσιο αυτό, η διεθνης εταιρία Huawei και η ευρωπαική πρωτοβουλία All Digital με την υποστήριξη του ομίλου Ernst & Young (EY) Advisory συνεργάστηκαν συνδυάζοντας την ανάλυση των υφιστάμενων δεδομένων με τα πρωτότυπα στοιχείαπου αντλήθηκαν από πρωτογενείς πηγές με σκοπό:

 • να διεερευνηθούν τα βασικά στοιχεία που διακρίνουν το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ
 • να εντοπιστούν οι κύριες προκλήσεις που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, καθώς και οι τρέχουσες πολιτικές διαχείρισής τους
 • να προσδιοριστούν οι πιθανοί τομείς στους οποίους τα σχετικά ενδιαφερόμενα μέρη μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κατά την επόμενη δεκαετία.

Η προτεινόμενη ανάλυση περιλαμβάνει την ΕΕ των 27, με μεγαλύτερη έμφαση στις εμπειρίες τεσσάρων χωρών: Φινλανδία, Γαλλία, Γερμανία και Ιταλία. Αφού προσδιορίστηκε αρχικά το πεδίο εφαρμογής της έκθεσης, στη συνέχεια έγινε η προσπάθεια μέτρησης του χάσματος δεξιοτήτων στην ΕΕ. Ακολούθως, εξετάστηκαν οι κύριοι τομείς εστίασης ενδιαφέροντος, οι οποίοι προσφέρουν επίσης ευκαιρίες στους δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς να συμβάλουν στην αντιμετώπιση του χάσματος ψηφιακών δεξιοτήτων στην ΕΕ.

Βασικά ευρήματα της έκθεσης:

 • Εντοπίζεται η ανάγκη βελτίωσης του περιεχομένου και αύξησης του αριθμού των ευκαιριών εκπαίδευσης και μάθησης στον τομέα των ΤΠΕ. Περισσότεροι απόφοιτοι και επαγγελματίες ΤΠΕ εισέρχονται στην αγορά εργασίας με αυξανόμενο ρυθμό. Ωστόσο, οι επιχειρήσεις αναφέρουν δυσκολίες στην πρόσληψη εξειδικευμένου δυναμικού, κυρίως λόγω της έλλειψης καταρτισμένων επαγγελματιών. Επίσης διαπιστώνουν ότι τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης δεν ανταποκρίνονται στις ανέγκες των επιχειρήσεων.
 • Χρειάζεται να δοθεί προτεραιότητα στην αξιοποίηση των ταλέντων που αναδεικνύονται εντός των εταιρειών. Είναι προς όφελος των επιχειρήσεων να παρέχουν ευκαιρίες αναβάθμισης/επανειδίκευσης στους εργαζόμενους τους. Ωστόσο, αυτό ποικίλλει ανάλογα με το κράτος μέλος, ιδίως στις ΜμΕ.
 • Οι γυναίκες αποτελούν μεγάλη πηγή αναξιοποίητων ταλέντων. Έχει διαπιστωθεί ότι οι γυναίκες υποεκπροσωπούνται σε μεγάλο βαθμό στις ΤΠΕ ενώ η ανισορροπία μεταξύ των φύλων στις ψηφιακές δεξιότητες εντείνεται σε υψηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Το γεγονός αυτό υποδηλώνει ότι τα κορίτσια ενδέχεται να χρειάζονται περαιτέρω ενθάρρυνση για να αναπτύξουν τις ψηφιακές δεξιότητές τους στην εκπαίδευση.
 • Απαιτείται η προώθηση των συνεργατικών οικοσυστημάτων ψηφιακών δεξιοτήτων. Παρά τις προσπάθειες σε επίπεδο ΕΕ, όλοι οι αρμόδιοι φορείς όπως πάροχοι εκπαίδευσης και κατάρτισης, βιομηχανία, εθνικές κυβερνήσεις και τοπική αυτοδιοίκηση, εκτιμούν ότι δεν αναπτύσσεται πλήρης και αποτελεσματική συνεργασία.
 • Είναι απαραίτητη η διενέργεια επενδύσεων στην ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών.  Έχει αποδειχθεί η στενή σύνδεσή τους με την ετοιμότητα του δημόσιου τομέα για την υιοθέτηση και την ενσωμάτωση της ψηφιακής μάθησης στο εκπαιδευτικό οικοσύστημα, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα  τον κρίσιμο ρόλο της στην ψηφιακή και πράσινη μετάβαση.

Αναδημοσίευση κειμένου: Strategies to Address the Digital Skills Gap in the EU ,Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Είδος δημοσίευσης
 • Γενικές πληροφορίες
 • Έκθεση
 • Μελέτη
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα