Στο πλαίσιο λειτουργίας του Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Καινοτομίας, Κόμβος της Ευρώπης για την Αναπηρία με σκοπό τη βιώσιμη ανάπτυξη και την κοινωνική καινοτομία, το Παγκόσμιο Δίκτυο Επιχειρήσεων και Ατόμων με Αναπηρία και ο οργανισμός Fundación ONCEτης Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας (ΔΟΕ) από την Ισπανία ολοκλήρωσαν την έκθεση με τίτλο «Inclusive Digital Economy for Persons with Disabilities» (Ψηφιακή οικονομία χωρίς αποκλεισμούς για άτομα με αναπηρία).

Η έκθεση αναλύει τον τρόπο με τον οποίο η πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και η κατάρτιση σε ψηφιακές δεξιότητες επηρεάζουν την ικανότητα των ατόμων με αναπηρία προκειμένου να ευδοκιμήσουν στην ψηφιακή αγορά εργασίας. Οι προκλήσεις που περιγράφονται στην έκθεση αυτή ποικίλλουν από τις απαιτήσεις δεξιοτήτων και τους τεχνολογικούς φραγμούς έως τις συνθήκες εργασίας, όπως οι χαμηλές και παράτυπες αμοιβές, οι μεγάλες ώρες εργασίας ή η απομόνωση.

Επίσης, προσδιορίζει τα ακόλουθα τρία στοιχεία που μπορούν να στηρίξουν τη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην ψηφιακή αγορά εργασίας, πιο συγκεκριμένα:
1. Την προσβασιμότητα για άτομα με αναπηρίες
2. Την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων για τα άτομα με αναπηρία
3. Την τόνωση της ψηφιακής απασχόλησης των ατόμων με αναπηρία.

Τα ψηφιακά εργαλεία διαδραματίζουν κεντρικό ρόλο σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής των εργαζομένων και η έκθεση επικεντρώνεται έντονα στην ανάγκη για προσβάσιμες τεχνολογίες και κατάρτιση χωρίς αποκλεισμούς που θα πρέπει να είναι διαθέσιμες σε όλους τους πολίτες.

Σχετικά με το Disability Hub Europe for sustainable growth and social innovation

Γνωστό και ως Disability Hub Europe for sustainable growth and social innovation, ο συγκεκριμένος κόμβος διευθύνεται και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο. Πρόκειται για μία μια πολυμερής πρωτοβουλία συμμετοχής με στόχο τη δημιουργία ενός χώρου αναφοράς για την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, τη διάδοση, την αμοιβαία μάθηση και την ευαισθητοποίηση σχετικά με τη διωνυμική αναπηρία και βιωσιμότητα, με ιδιαίτερη έμφαση στους παράγοντες της βιώσιμης ανάπτυξης και της κοινωνικής καινοτομίας. Βασική επιδίωξη του κόμβου είναι η ενδυνάμωση της κοινωνικής και εργασιακής ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην Ευρώπη, με παράλληλη προώθηση βιώσιμων και χωρίς αποκλεισμούς επιχειρήσεων σε ένα πλαίσιο δίκαιης μετάβασης. 

Αναδημοσίευση κειμένου: An inclusive digital economy for people with disabilities, Digital Skills & Jobs Platfom, created by Eleonora Censorii

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος δημοσίευσης
 • Έκθεση
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα