Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση

Η Εθνική Συμμαχία συστάθηκε και οργανώθηκε με την υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ17847/17.5.2018 (ΦΕΚ Β’ 1876/2018) Υπουργική Απόφαση, η οποία έχει τροποποιηθεί με τις υπ’ αριθμ. ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.34059/ΦΕΚ 4607/ τ. Β΄/18-10-2018 & ΔΙΔΚ/Φ.38/οικ.3335/ΦΕΚ 388/ τ. Β΄/13-02-2019 αποφάσεις. Σύμφωνα με τον ν. 4961/2022 (ΦΕΚ 146/τ. Α) υπάγεται στη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (άρθρα 87 – 89).

Η απόφαση σύστασης της Εθνικής Συμμαχίας και οι τροποποιήσεις της

ΛΗΨΗ Υ.Α. ΣΥΣΤΑΣΗΣ ΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΛΗΨΗ Υ.Α. – 1Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΛΗΨΗ Υ.Α.- 2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ

Ευρωπαϊκή Συμμαχία για τις ψηφιακές δεξιότητες & την απασχόληση

Η Ευρωπαϊκή Συμμαχία και οι εθνικές Συμμαχίες για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & Απασχόληση ενώνουν τις δυνάμεις τους με σκοπό την δημιουργία και την προώθηση διαλόγου μεταξύ όλων των σχετικών ενδιαφερομένων – βιομηχανία, εκπαίδευση και κατάρτιση, κυβέρνηση, κοινωνικοί εταίροι, κάνοντας χρήση των βέλτιστων πρακτικών για την υποστήριξη κατάλληλων προγραμμάτων κατάρτισης στις ψηφιακές δεξιότητες. Η προσήλωση προς τον αυτόν τον στόχο περιγράφεται μέσα από τα κάτωθι κείμενα:

THE DIGITAL SKILLS AND JOBS COALITION MEMBERS CHARTER TOOLKIT FOR NATIONAL COALITIONS ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Μικροηλεκτρονική
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Λογισμικό (Software)
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • WiFi
 • Τηλεπικοινωνίες
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος δημοσίευσης
 • Γενικές πληροφορίες