Ο Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ) υποστηρίζει τα κράτη και τις κυβερνήσεις τους να διαμορφώνουν δημόσιες πολιτικές που προάγουν την ευημερία, την ισότητα, τις ευκαιρίες και την ευημερία για όλους. Στο πλαίσιο αυτό, τον Ιούλιο 2020 δημοσίευσε έκθεση για την εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας (OECD Economic Surveys: Greece 2020).

Σκοπός της έκθεσης, η οποία διενεργείται ανά δύο χρόνια, είναι να περιγράψει την κατάσταση της ελληνικής οικονομίας καθώς και να προτείνει ένα φιλόδοξο πλαίσιο μεταρρυθμίσεων προκειμένου να ξεπεραστεί η κρίση που προκάλεσε η πανδημία, προωθώντας παράλληλα μια ισχυρότερη και πιο χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Παρουσιάζει μία σειρά από πτυχές της ελληνικής οικονομίας, μεταξύ των οποία και αυτή της δια βίου μάθησης ενώ επισημαίνει ότι οι Έλληνες πρέπει να ενδυναμώσουν σε μεγαλύτερο βαθμό τις ψηφιακές τους δεξιότητες.

Πιο συγκεκριμένα, το ποσοστό των ενήλικων που δεν συμμετέχει σε προγράμματα δια βίου μάθησης υπερβαίνει το 30% ενώ το 46% όσων παρακολουθούν κάποιο επιμορφωτικό πρόγραμμα, συνδράμει στην πληρωμή του κόστους διδάκτρων, ποσοστό πολύ μεγαλύτερο από τον αντίστοιχο μέσο όρο (20%). Αν και αναγνωρίζει ότι (σελ. 121) η υιοθέτηση των ψηφιακών τεχνολογιών στην καθημερινότητα των Ελλήνων πολιτών εξελίσσεται με γοργούς ρυθμούς τα τελευταία χρόνια, ωστόσο, παραμένει έντονη η ανάγκη να ενδυναμωθούν οι ψηφιακές δεξιότητες σε όλα τα επίπεδα γνώσης (βασικό, ενδιάμεσο, προχωρημένο, επαγγελματίες ΤΠΕ). Επί της ουσίας, η διαρκής εξέλιξη των ψηφιακών τεχνολογιών επιβεβαιώνει τη σημασία της δια βίου μάθησης.

Ως ψηφιακός εγγραμματισμός ορίζεται το σύνολο των ικανοτήτων ανάγνωσης, αριθμητισμού και επίλυσης προβλημάτων και αποδεικνύεται ως ένα πολύτιμο εφόδιο στην καθημερινότητα του πολίτη. Σύμφωνα με την Έκθεση, η ενδυνάμωση των ψηφιακών δεξιοτήτων στους ενήλικες μπορεί να επιτευχθεί πιο αποτελεσματικά μέσα από τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων εκπαίδευσης σε οποιοδήποτε πρόγραμμα δια βίου μάθησης. παρά η κατάρτιση τους σε προγράμματα που αφορούν αποκλειστικά τις ΤΠΕ.

Ταυτόχρονα, υπογραμμίζει την αξία του εκπαιδευτικού συστήματος για την ανάπτυξη των ψηφιακών ικανοτήτων στους μελλοντικούς Έλληνες πολίτες. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της εκπαίδευσης θεωρείται επιβεβλημένος γιατί επιτρέπει στους μαθητές από μικρή ηλικία να εξοικειωθούν με τις ψηφιακές τεχνολογίες ενισχύοντας την αυτοπεποίθησή τους. Ως απαραίτητες προϋποθέσεις για την εκπλήρωση του ψηφιακού μετασχηματισμού είναι η ενσωμάτωση των ψηφιακών τεχνολογιών στα σχολικά προγράμματα και η πρόσβαση των μαθητών στις ψηφιακές τεχνολογίες.

Τέλος, σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια ενδυνάμωσης των ψηφιακών δεξιοτήτων, διαδραματίζει η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Ακολουθώντας την αντίστοιχη πορεία της Ευρωπαϊκής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, η Εθνική Συμμαχία επιδιώκει την ανάπτυξη συνεργειών και συνεργασιών μεταξύ δημόσιων φορέων, επιχειρήσεων, φορέων κατάρτισης – εκπαίδευσης και Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις με σκοπό να αναλάβουν από κοινού πρωτοβουλίες για τη ψηφιακή μάθηση και να αξιοποιηθούν πλήρως οι ευκαιρίες απασχόλησης που προσφέρει η 4η Βιομηχανική Επανάσταση.

© OECD

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Είδος δημοσίευσης
 • Έκθεση
Διαβάσετε περισσότερα