Λογότυπο έκθεσης

Τη σημασία των ψηφιακών τεχνολογιών στη διδακτορική έρευνα αναδεικνύει η έκδοση του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου για τα στατιστικά στοιχεία για τους διδάκτορες που αποφοίτησαν από τα ελληνικά ΑΕΙ το 2022.

Τα δεδομένα που προέρχονται από το συνοδευτικό ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο για την ένταξη νέων διδακτόρων στο Εθνικό Αρχείο Διδακτορικών Διατριβών (ΕΑΔΔ) του ΕΚΤ αναδεικνύουν πολλές ψηφιακές πρακτικές που εφαρμόζονται από τους νέους διδάκτορες στην έρευνά τους.

Σύμφωνα με την έκδοση, περίπου το 90% των νέων διδακτόρων χρησιμοποιούν διαδικτυακές πλατφόρμες και άλλα ψηφιακά εργαλεία με σκοπό τη βιβλιογραφική αναζήτηση και την πρόσβαση σε πληροφορίες. Επιπλέον, ποσοστό 57,8% χρησιμοποιούν αυτά τα εργαλεία για την ανάλυση δεδομένων, ενώ το 54,6% τα χρησιμοποιούν για τη δημοσίευση των ερευνητικών τους αποτελεσμάτων.

Επιπλέον, το ποσοστό 21,1% των νέων διδακτόρων ανέπτυξε ή χρησιμοποίησε διαδικασίες με υπολογιστικά συστήματα για την εξόρυξη γνώσης και πληροφοριών (data mining & machine learning), το 14,7% αξιοποίησε δεδομένα μεγάλης κλίμακας (Big Data), ενώ άλλοι ασχολήθηκαν με τη χρήση διασυνδεδεμένων αισθητήρων (Internet of Things), συμμετοχικών δικτύων (participative networks) και ρομποτικής.

Επιπλέον, το 56% της έρευνας των νέων διδακτόρων οδήγησε στη δημιουργία νέων ερευνητικών δεδομένων ή την ανάπτυξη κώδικα προγραμματισμού. Σχεδόν το 40% ανέφερε ότι οι επιστημονικές εκροές τους περιλαμβάνουν τη δημιουργία νέων ερευνητικών δεδομένων ή την ανάπτυξη κώδικα προγραμματισμού.

Τέλος, το πλείστον των νέων διδακτόρων (ποσοστό 76%) χρησιμοποίησε το διαδίκτυο για τη διάχυση των ερευνητικών αποτελεσμάτων. Από αυτούς, περίπου το 60% ανέφερε ότι η διάχυση έγινε μέσω εξειδικευμένου ακαδημαϊκού προφίλ ή ιστοσελίδων επιστημονικής δικτύωσης, ενώ άλλοι χρησιμοποίησαν κοινωνικά δίκτυα ή τις ιστοσελίδες του πανεπιστημίου ή του φορέα στον οποίο εργάζονται για αυτό τον σκοπό.

Τα παραπάνω ευρήματα αποδεικνύουν ότι η γνώση και η αξιοποίηση των ψηφιακών τεχνολογιών δεν είναι ένα ζήτημα που αφορά αποκλειστικά τους επαγγελματίες ΤΠΕ. Αντιθέτως, οι ψηφιακές τεχνολογίες ενισχύουν τη διδακτορική έρευνα όλων των επιστημών επιτρέποντας την ανάλυση δεδομένων, την εξόρυξη γνώσης, και την εργασία με μεγάλους όγκους δεδομένων. Όπως επισημαίνεται στην έρευνα: «η χρήση διαδικτυακών πλατφορμών και ψηφιακών εργαλείων υποστηρίζει το σύνολο των διαδικασιών και των βημάτων υλοποίησης επιστημονικής έρευνας» ενώ βοηθά στην παραγωγή ποιοτικών αποτελεσμάτων και στην αποδοτική ανάλυση δεδομένων. Τέλος, συνδράμουν καταλυτικά στη διάχυση της γνώσης που παράγεται μέσα από την ακαδημαϊκή έρευνα.

Σχετικά με το ΕΚΤ:

Ως εποπτευόμενος φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, έχει αναλάβει τη συλλογή, συσσώρευση, οργάνωση, τεκμηρίωση, διάθεση και διατήρηση του συνόλου της ελληνικής επιστημονικής, ερευνητικής και πολιτιστικής παραγωγής (περιεχόμενο και δεδομένα) και τη διάχυσή της, εντός και εκτός της χώρας. Η εθνική ηλεκτρονική υποδομή που αναπτύσσει το ΕΚΤ, εξασφαλίζει σε διάφορες κοινότητες χρηστών, πρόσβαση σε επαναχρησιμοποιήσιμο περιεχόμενο και δεδομένα, υποστηρίζει σε όλα τα στάδια την παραγωγή δεικτών και στατιστικών Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΤΑΚ), και παρέχει ψηφιακές υπηρεσίες σε πλήθος οργανισμών που διαθέτουν και διαχειρίζονται περιεχόμενο.

Λίγα λόγια για την έκθεση:

Παρουσιάζει τα στατιστικά αποτελέσματα της εθνικής στατιστικής έρευνας, για τους νέους κατόχους διδακτορικού τίτλου από ελληνικά ΑΕΙ, με έτος αναφοράς το 2022. Η έρευνα  διενεργείται από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), ως η αρμόδια Εθνική Στατιστική Αρχή.

Μπορείτε να διαβάσετε την έκθεση ακολουθώντας τον σύνδεσμο: https://metrics.ekt.gr/publications/678

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
 • Λοιπές ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν ανθρωπιστικές επιστήμες
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος δημοσίευσης
 • Γενικές πληροφορίες
Διαβάσετε περισσότερα