Η μελέτη αποτελεί μέρος των εγγράφων εργασίας του ΟΟΣΑ για την εκπαίδευση και παρέχει μια εις βάθος έρευνα σχετικά με την κατάσταση της υπολογιστικής σκέψης στην προσχολική εκπαίδευση. Ο προγραμματισμός ηλεκτρονικών υπολογιστών και οι συναφείς δεξιότητες της Υπολογιστικής Σκέψης (Computational Thinking) είναι απαραίτητες για την ανάπτυξη του σημερινού ακαδημαϊκού και επαγγελματικού κόσμου.

Σε παγκόσμιο επίπεδο δίνεται όλο και μεγαλύτερη έμφαση στην προώθηση των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης, καθώς και στην εισαγωγή εννοιών και γλωσσών προγραμματισμού υπολογιστών ήδη από το νηπιαγωγείο και την προσχολική εκπαίδευση. Τα εργαλεία, το πρόγραμμα σπουδών και τα πλαίσια για την προώθηση της υπολογιστικής σκέψης πρέπει να σχεδιάζονται ήδη κατά τα πρώτα έτη. Επίσης πρέπει να εφαρμόζονται κατά τρόπο που να εξασφαλίζει τη συμμετοχή παιδιών που δεν μπορούν ακόμη να διαβάσουν και να γράφουν, τα οποία μαθαίνουν μέσα από το παιχνίδι, και τα οποία έχουν μικρή προσοχή και περιορισμένη εργασιακή μνήμη, αλλά και ισχυρή φυσική περιέργεια. Η παρούσα επισκόπηση συνοψίζει την εμπειρική και θεωρητική βιβλιογραφία σχετικά με την κατάσταση στον τομέα της υπολογιστικής σκέψης, καθώς σχετίζεται με τη μάθηση και την ανάπτυξη σε πρώιμο στάδιο, μια εποχή κατά την οποία τα μικρά παιδιά εισάγονται σε θεμελιώδεις δεξιότητες, όπως ο γραμματισμός και η αριθμητική, οι οποίες μπορούν να συμπληρωθούν αντίστοιχα από τη διερεύνηση των δεξιοτήτων υπολογιστικής σκέψης. 

Το έγγραφο εργασίας αρχικά παρουσιάζει βασικούς ορισμούς εννοιών σχετικών με την υπολογιστική σκέψη και του ιστορικού στον τομέα αυτό. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο η υπολογιστική σκέψη βρήκε τη θέση της στα πρότυπα μάθησης και στο πλαίσιο για τα πρώιμα επίπεδα εκπαίδευσης, καθώς και στην έρευνα για την υπολογιστική σκέψη στην προσχολική μάθηση και ανάπτυξη. Επίσης, επισημαίνονται διάφορα εργαλεία, τεχνολογίες και μέσα που αναπτύχθηκαν την τελευταία δεκαετία για τη στήριξη της υπολογιστικής σκέψης σε μικρά παιδιά, συμπεριλαμβανομένων των διεπαφών χωρίς σύνδεση και χωρίς οθόνες. Τέλος, γίνεται αναφορά στην εξέταση της εφαρμογής προγραμμάτων για την υπολογιστική σκέψη στις χώρες του ΟΟΣΑ και αναλύονται σημαντικά ζητήματα ισότητας και πρόσβασης στην εκπαίδευση της υπολογιστικής σκέψης.

Τα περιεχόμενα του εγγράφου είναι τα εξής:

  1. Ορισμός της υπολογιστικής σκέψης, της επιστήμης των υπολογιστών και του προγραμματισμού
  2. Πλαίσιο υπολογιστικής σκέψης και πρότυπα μάθησης
  3. Υπολογιστική σκέψη, μάθηση και ανάπτυξη σε νεαρή ηλικία
  4. Εργαλεία για την έγκαιρη μάθηση της υπολογιστικής σκέψης
  5. Αποτελεσματική και κλιμακούμενη εκπαίδευση της υπολογιστικής σκέψης
  6. Ισότητα και πρόσβαση
  7. Καταληκτικές παρατηρήσεις και βασικά συμπεράσματα για τους υπεύθυνους χάραξης πολιτικής

Αναδημοσίευση κειμένου: The state of the field of computational thinking in early childhood education, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

Επιμέλεια μετάφαρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

© OECD & DSJP- περιεχόμενο και οπτικό υλικό

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Εκπαιδευτική επιστήμη
  • Χρήση Η/Υ
Είδος δημοσίευσης
  • Έγγραφο εργασίας
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος πρωτοβουλίας
  • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα