ΛΟΓΟΤΥΠΟ ΈΚΘΕΣΗΣ

Δημοσιεύτηκε στις 27 Σεπτεμβρίου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και καταγράφει την εξέλιξη της ΕΕ προς έναν επιτυχημένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Πιο συγκεκριμένα, παρουσιάζει τα πεπραγμένα των κρατών μελών σε σχέση με τα τέσσερα κομβικά σημεία της Ψηφιακής Δεκαετίας 2030:

 • ψηφιακές δεξιότητες
 • ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 • ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές και
 • ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

ενώ περιλαμβάνει συγκεκριμένες συστάσεις προς αυτά πριν από την έγκριση των εθνικών στρατηγικών χαρτών πορείας τους και για τις μελλοντικές προσαρμογές τους.

Επίσης, εμπεριέχει στοιχεία αναφορικά με την παρακολούθηση της Ευρωπαϊκής διακήρυξης για τα ψηφιακά δικαιώματα και τις ψηφιακές αρχές για την Ψηφιακή Δεκαετία, το νέο στρατηγικό κείμενο της ΕΕ με σκοπό να μετουσιωθεί το όραμα της για τον ψηφιακό μετασχηματισμό σε αρχές και δεσμεύσεις. Καταληκτικά, τονίζει την ανάγκη επιτάχυνσης και εμβάθυνσης των συλλογικών προσπαθειών, μεταξύ άλλων μέσω μέτρων πολιτικής και επενδύσεων σε ψηφιακές τεχνολογίες, δεξιότητες και υποδομές.

Άξονας ψηφιακές δεξιότητες

Όσον αφορά τις ψηφιακές δεξιότητες, υπενθυμίζεται ότι όραμα της Ψηφιακής Δεκαετίας είναι να διασφαλιστεί ότι οι πολίτες διαθέτουν τις κατάλληλες ψηφιακές δεξιότητες προκειμένου να επωφεληθούν πλήρως και να συμβάλουν τρέχουσες και μελλοντικές ευκαιρίες στη ψηφιακή εποχή. Για τον λόγο αυτόν θέτει τους κάτωθι δύο στόχους για το 2030:

 • τουλάχιστον το 80 % των ατόμων ηλικίας 16-74 ετών διαθέτουν τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες και
 • τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ειδικοί ΤΠΕ απασχολούνται εντός της ΕΕ, με στόχο την επίτευξη της ισότητας των φύλων.

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έκθεσης προόδου, η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων στον γενικό πληθυσμό εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις μεγαλύτερες προκλήσεις της ΕΕ. Ωστόσο, το 46 % των Ευρωπαίων, ιδίως μεταξύ των ηλικιωμένων, δεν έχουν επί του παρόντος βασικές ψηφιακές δεξιότητες, παρεμποδίζοντας τη χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών για καθημερινές εργασίες και την πρόσβαση σε υπηρεσίες που προσφέρονται στο διαδίκτυο. Επίσης, η έλλειψη βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων συχνά παρατηρείται σε άτομα που έχουν λάβει λιγότερη τυπική εκπαίδευση, είτε ζουν σε αγροτική περιοχή ή σε εξόχως απόκεντρη περιοχή. ¨Όπως καταλήγει η έκθεση, εάν δεν ληφθούν περαιτέρω μέτρα εκτιμάται ότι μόνο το 59 % του ευρωπαϊκού γενικού πληθυσμού θα έχει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030. Από την άλλη πλευρά, διαπιστώνεται ότι το χάσμα ψηφιακών δεξιοτήτων μεταξύ ανδρών και γυναικών.

Η περίπτωση της Ελλάδας

Το 52% του πληθυσμού της Ελλάδας έχει τουλάχιστον βασικές ψηφιακές δεξιότητες, ποσοστό που πλησιάζει στον μέσο όρο της ΕΕ (54 %). Όσον αφορά τους επαγγελματίες ΤΠΕ, αν και η χώρα μας συγκεντρώνει ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά στην ΕΕ, μόλις το 2,5 %, ωστόσο, οι γυναίκες εκπροσωπούν το 20,3 %, ποσοστό υψηλότερο από τον μέσο όρο της ΕΕ (18,9 %). Ωστόσο, οι παραπάνω προοπτικές σχετικά αποδυναμώνονται από διάφορους παράγοντες, όπως η διαρροή των ψηφιακών ταλέντων σε χώρες του εξωτερικού, η έλλειψη εξειδικευμένου δυναμικού που θα ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των επιχειρήσεων και ο μικρός αριθμός αποφοίτων των ΤΠΕ.

Η έκθεση καταλήγει ότι η Ελλάδα θα πρέπει να εντείνει σημαντικά τις προσπάθειές της στον τομέα των ψηφιακών δεξιοτήτων μέσα από:

 • την επέκταση της δεξαμενής των ψηφιακών ταλέντων και των επαγγελματιών στον τομέα των ΤΠΕ και
 • την αντιστοίχιση δεξιοτήτων και προσόντων με τη ζήτηση και τις ευκαιρίες εργασίας.

© Ευρωπαική Επιτροπή

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος δημοσίευσης
 • Έκθεση
Διαβάσετε περισσότερα