Οι σκοποί της εταιρίας, τους οποίους δεσμεύονται να υπηρετούν οι εταίροι με διαρκή σύνδεση και συνεργασία, είναι φιλανθρωπικοί, αναπτυξιακοί, πνευματικοί, εκπαιδευτικοί, ερευνητικοί, κοινωνικοί, επιστημονικοί, πολιτιστικοί/πολιτισμικοί, εθνωφελείς και σε καμιά περίπτωση κερδοσκοπικοί, από τη σκοπιά της Γενικής και Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης και την παραγωγή τεκμηριωμένων θέσεων, ώστε να αξιοποιούνται από τον οργανωμένο Κλάδο του ΕΕΠ και ΕΒΠ/ ΕΒΕΠ . Η επιλογή των προς μελέτη θεμάτων γίνεται πάντοτε σε συνεργασία με το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΠΕΕΑ, το οποίο έχει και την τελική ευθύνη της έγκρισης. Οι τρόποι αξιοποίησης θέσεων, μελετών και ερευνών αποφασίζονται από το Δ.Σ. της ΠΟΣΕΠΕΕΑ.

Πιο συγκεκριμένα, κύριους σκοπούς της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας αποτελούν:

 • η επιστημονική, παιδαγωγική και συνδικαλιστική επιμόρφωση του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ) ή ΕΒΕΠ Ειδικού Βοηθητικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Β.Ε.Π.) της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης,
 • η προώθηση της αναπτυξιακής συνεργασίας και της οικονομικής και κοινωνικής ανάπτυξης των αναπτυσσόμενων χωρών του κόσμου με δράσεις ανθρωπιστικής, επισιτιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας (κατά το άρθρο 11 παρ.3 του Ν.2731/ΦΕΚ 138Α της 5/7/99),
 • η σύλληψη, ανάπτυξη, υλοποίηση, προβολή, διάχυση και προώθηση ιδεών, πρωτοβουλιών, προγραμμάτων, έργων και δράσεων που σχετίζονται κυρίως με θέματα γενικής και ειδικής εκπαίδευσης τόσο με την αυστηρή όσο και με την ευρύτερη έννοια, την εκπαίδευση, την επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση
 • η ερευνητική, αναπτυξιακή και εκπαιδευτική δραστηριότητα καθώς και η αξιοποίηση αποτελεσμάτων Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΤΑ) και Επίδειξης, καθώς και μεθόδων, εργαλείων και τεχνικών σε θέματα ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης,
 • η έρευνα και μελέτη των αλληλοδράσεων των ανωτέρω πρωτοβουλιών με πολιτικές, προγράμματα, δράσεις κ.λπ. σε όλους τους τομείς της επιστήμης, οικονομίας και κοινωνίας, την έρευνα και τεχνολογική ανάπτυξη και καινοτομία και τις επιπτώσεις τους στην κοινωνία,
 • η ευρεία διάδοση αποτελεσμάτων σχετικών ερευνών και μελετών σε ευρύτερες ομάδες πολιτών, φορείς και ιδρύματα,
 • η προώθηση της κοινωνικής, περιβαλλοντικής, πολιτιστικής, πολιτικής και οικονομικής ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού χώρου, η συνεχής επιδίωξη μεγιστοποίησης της ανάπτυξης, της κοινωνικής αποδοτικότητας και της απόκρισης των δράσεών της, και η προώθηση της συμμετοχής των πολιτών στην ανάπτυξη ως θεμελιώδες δικαίωμα όλων,
 • η προώθηση της κοινωνικής και περιβαλλοντικής δικαιοσύνης, της ισότητας και του σεβασμού στα ανθρώπινα δικαιώματα,
 • η προώθηση της συμβολής της πολιτείας και της διεθνούς κοινότητας στην αναπτυξιακή συνεργασία και την ανθρωπιστική βοήθεια.
 • ο σχεδιασμός ή/και οργάνωση ή/και υλοποίηση δράσεων συμβουλευτικής, mentoring, κατάρτισης, εκπαίδευσης και επιμόρφωσης εργαζομένων, αυτοαπασχολουμένων και ανέργων, ανάπτυξης των προσωπικών τους δεξιοτήτων καθώς και τη δυνατότητα εκτέλεσης αυτών των προγραμμάτων με ίδια μέσα, με σκοπό την επαγγελματική εξέλιξη Ευπαθών Κοινωνικών Ομάδων, όπως αυτές ορίζονται από την Εθνική ή Ευρωπαϊκή Νομοθεσία

Ιδιαίτερη μέριμνα θα δοθεί:

 • στη δικτύωση και συνεργασία με διεθνείς, ευρωπαϊκούς, περιφερειακούς και εθνικούς οργανισμούς – δημόσιους, ιδιωτικούς, μη κερδοσκοπικούς, ιδρύματα κ.λπ. καθώς και ομοειδείς πρωτοβουλίες φορέων και πολιτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό,
 • στην υποστήριξη δημοσίων και ιδιωτικών φορέων, επαγγελματικών και επιστημονικών ενώσεων και οργανώσεων, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ) και ενώσεων πολιτών στην Ελλάδα και το εξωτερικό για την ανάληψη πρωτοβουλιών σχετικών με τους σκοπούς της εταιρίας.
Μέλος Εθνικής Συμμαχίας
ΟΧΙ
Κατηγορία Οργανισμού
 • Άλλα
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης (εκτός λίστας)
Διαβάσετε περισσότερα