Με σκοπό να παρέχει συμβουλές σχετικά με την εφαρμογή μιας ευρωπαϊκής στρατηγικής για την τεχνητή νοημοσύνη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συγκρότησε την ομάδα εμπειρογνωμόνων για τη Τεχνητή Νοημοσύνη (High-Level Expert Group on Artificial Intelligence/AI HLEG) το 2018. Τα μέλη της είναι ειδικοί υψηλού επιπέδου προερχόμενοι από επαγγελματικές ενώσεις, την ακαδημαϊκή κοινότητα και την κοινωνία των πολιτών ενώ συστρατεύει τους απαραίρητους εταίρους από ολόκληρη την Ευρώπη προκειμένου να θέσει τα θεμέλια ανάπτυξης μιας συντονισμένης ευρωπαϊκής προσέγγισης για την ΤΝ. 

Στο πλαίσιο αυτό η Ομάδα εκπόνησε σειρά διάφορων εγγράφων και συστάσεων όπως η Έκθεση σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας για μία αξιόπιστη ΤΝ μέσω της οποίας όχι μόνο πρότεινε μια ανθρωποκεντρική προσέγγιση για τη χρησή της ΤΝ αλλά και προσδιόρισε τις βασικές απαιτήσεις που πρέπει να πληροί κάθε τεχνολογία ΤΝ προκειμένου να θεωρηθεί ασφαλής και αξιόπιστη. Επίσης, διατύπωσε περισσότερες από τριάντα συστάσεις πολιτικής ώστε να διασφαλίσει τη χρήση και την εφαρμογή αξιόπιστης τεχνολογίας ΤΝ, η οποία θα προωθεί με τη σειρά της τη βιωσιμότητα, την ανταγωνιστικότητα, την ένταξη και την ανάπτυξη. 

Επιπλέον, ανέπτυξε έναν κατάλογο ελέγχου αξιολόγησης για τις επιχειρήσεις, τους προγραμματιστές και τους ερευνητές που εργάζονται με εφαρμογές και μεθόδους ΤΝ, με σκοπό την καθοδήγηση τους στον παραπάνω τομέα. Πιο ειδικά, ο κατάλογος σημείων ελέγχου επιτρέπει στους οργανισμούς:

  • να αξιολογούν τις επιπτώσεις των λύσεων ΤΝ που έχουν οι ίδιοι αναπτύξει σε επίπεδο ασφάλειας και ευθύνης,  
  • να προσδίδουν πρακτική διάσταση στις παραπάνω θεωρητικές κατευθυντήριες γραμμές δεοντολογίας, ώστε να διενεργούνται οι απαραίτητες δοκιμές και υιοθετούνται σε επίπεδο εφαρμογής.

Τέλος, η ομάδα διερεύνησε ις πιθανές προσεγγίσεις πολιτικής με σκοπό την εφαρμογή του συνόλου των συστάσεών της σε τρεις νευραλγικούς κλάδους για την ΕΕ: α) δημόσιος τομέας, β) υγειονομική περίθαλψη και γ) μεταποίηση και διαδίκτυο των πραγμάτων.

Αναδημοσίευση κειμένου: High-Level Expert Group on Artificial Intelligence (AI HLEG), Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση 

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Επιχειρηματικότητα, διοίκηση και δίκαιο (λοιπές υποκατηγορίες)
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα