Η πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Ινστιτούτου Καινοτομίας και Τεχνολογίας (ΕΙΤ) υλοποιείται στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ψηφιακή εκπαίδευση και αποσκοπεί στο να επαναπροσδιορίσει την έννοια της μάθησης μέσω της άτυπης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης εστιάζοντας ταυτόχρονα στις ψηφιακές τεχνολογίες και δεξιότητες.

Ουσιαστικά πρόκειται για μια σειρά διαδικτυακών και μη διαδικτυακών μαραθώνιων ανάπτυξης εφαρμογών (hackathons) που συμβαίνουν σε ολόκληρο τον κόσμο κατά τη διάρκεια δύο ημερών, εστιάζοντας στην από κοινού δημιουργία του μέλλοντος της εκπαίδευσης στην ψηφιακή εποχή.

Οι μαραθώνιοι διοργανώνονται σε ετήσια βάση με τη μορφή ανοικτών και δωρεάν εκδηλώσεων για όλους ενώ για τη συμμετοχή δεν απαιτούνται δεξιότητες εκμάθησης κώδικα ή βασικές γνώσεις τεχνολογίας. Εκπαιδευτικά και ερευνητικά ιδρύματα όλων των επιπέδων, επιχειρήσεις, μη κυβερνητικές οργανώσεις (ΜΚΟ) δημοσιεύουν περίπου 50 προκλήσεις ανοικτές σε κάθε ευρωπαίο πολίτη φυσικά, με κύρια στόχευση σε σπουδαστές, εκπαιδευτικούς, ερευνητές και φορείς καινοτομίας.

Επικεντρώνονται σε βασικά θέματα, όπως οι αναδυόμενες τεχνολογίες για την εκπαίδευση, η προσβασιμότητα ή η εκπαίδευση που βασίζεται στα δεδομένα, αντιμετωπίζοντας όλες τις πτυχές της ψηφιακής εκπαίδευσης, της διά βίου μάθησης και της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης (ΕΕΚ). Παραδείγματος χάριν, οι προσκλήσεις που δημοσιεύτηκαν το 2020 αφορούσαν, μεταξύ άλλων, την εκπαίδευση που βασίζεται στα δεδομένα, τις αναδυόμενες τεχνολογίες για την εκπαίδευση, την κλιματική αλλαγή, την αστική κινητικότητα και τους έξυπνους βοηθούς (chat bots). Οι τρεις λύσεις που λαμβάνουν τις περισσότερες ψήφους ανακηρύσσονται παγκόσμιοι νικητές και κάθε ομάδα λαμβάνει χρηματικό έπαθλο ύψους 5 000 EUR για να ενθαρρύνει τη μετατροπή της καινοτόμου ιδέας της σε μια συγκεκριμένη λύση της αγοράς. 

Αξίζει να αναφερθεί ότι πολλές ιδέες και λύσεις που αναπτύχθηκαν κατά τη διάρκεια των μαραθώνιων ανάπτυξης εφαρμογών, έχουν αναδειχθεί ως ιδιαίτερα αποτελεσματικές, με τη δυνατότητα να συμβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων στην εκπαίδευση. Με αυτόν τον τρόπο, η πρωτοβουλία DigiEduHack δημιουργεί ένα εικονικό περιβάλλον και περιλαμβάνει μια παγκόσμια κοινότητα, προσηλωμένη στη συνεχή και διά βίου μάθηση.

Αναδημοσίευση κειμένου DigiEduHack, Digital Skills & Jobs Platform, created by Galina Valentinova Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
01/01/2021T00:00:00
Λήξη
31/12/2030T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα