Η πρόσφατη δραστηριοποίηση που παρατηρείται για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων σε τομείς, όπως οι λεγόμενες επιστήμες STEM (Επιστήμη, Τεχνολογία, Μηχανική και Μαθηματικά) και οι ΤΠΕ, αποτελεί κάτι περισσότερο από ένα ζήτημα δικαιοσύνης ή δίκαιης πρόσβασης στη βιομηχανία σε αυτούς τους παραδοσιακά ανδροκρατούμενους τομείς, όσο σημαντικές και αν είναι αυτές οι ανησυχίες.  Οι δράσεις που μπορούν να διερευνήσουν τους παράγοντες που αποτρέπουν τις γυναίκες, ιδίως τις νέες γυναίκες, από το να επιδιώξουν μια σταδιοδρομία στις ψηφιακές τεχνολογίες (καθώς και οι καλές πρακτικές για την αντιμετώπιση των ανισοτήτων μεταξύ των φύλων), είναι ζωτικής σημασίας για να διασφαλιστεί ότι ο τομέας αυτός διαθέτει το κατάλληλο υπόβαθρο για την πλήρη επίλυση του ζητήματος.

Στόχος της πρωτοβουλίας «SparkDigiGirls» είναι να ενθαρρύνει τις νέες γυναίκες να εξερευνήσουν ψηφιακές τεχνολογίες, όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη και άλλες τεχνολογίες, ώστε να διαμορφώσουν νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες.

Γιατί κρίθηκε απαραίτητη η πρωτοβουλία «SparkDigiGirls»;

Στο δημοτικό σχολείο, τα αγόρια και τα κορίτσια είναι σχεδόν εξίσου πιθανό να θέλουν να εργαστούν σε έναν τομέα που σχετίζεται με τις επιστήμες. Ωστόσο, κατά την πάροδο των σχολικών ετών, η στάση και οι απόψεις των κοριτσιών αλλάζουν και είναι πιθανότερο να επιλέξουν σταδιοδρομίες σε τομείς όπως η κοινωνιολογία, το περιβάλλον και η ιατρική, αντί τις επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική, τα μαθηματικά (STEM) και τις ΤΠΕ. Αυτό οφείλεται κυρίως σε προκαταλήψεις, έλλειψη προτύπων και καθοδήγησης και άλλους παράγοντες που περιορίζουν την επιθυμία των κοριτσιών να επωφεληθούν πλήρως από τις ευκαιρίες που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός.

Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat για το 2021, τα κορίτσια και οι γυναίκες εξακολουθούν να υπο-εκπροσωπούνται, καθώς αποτελούν μόλις το 19,1% του συνόλου των σπουδαστών ΤΠΕ στην ΕΕ. Μεταξύ των τεσσάρων χωρών στις οποίες εστιάζει η πρωτοβουλία «SparkDigiGirls», η Λιθουανία είχε το υψηλότερο ποσοστό γυναικών στις ΤΠΕ — 23,7%. Στην Ελλάδα και την Πορτογαλία το ποσοστό αυτό ανήλθε στο 21,3% και 20,7%, αντίστοιχα, ενώ η Σλοβενία είχε το χαμηλότερο ποσοστό της τάξης του 16,6%. 

Τα έμφυλα στερεότυπα συνεχίζουν να υφίστανται έντονα, όπως και οι εσφαλμένες αντιλήψεις που σχετίζονται με την εργασία στον τομέα της τεχνολογίας και της μηχανικής. Οι εκπαιδευτικοί και οι παιδαγωγοί μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην αλλαγή αυτής της νοοτροπίας, παρέχοντας στα κορίτσια καθοδήγηση και πρόσβαση σε πρακτική εμπειρία, ώστε να δρομολογηθεί η αλλαγή της νοοτροπίας αυτής (Marques, et al. 2022). Δεδομένης της ανάγκης αυτής, εταίροι από τη Λιθουανία, την Πορτογαλία, τη Σλοβενία και την Ελλάδα δρομολόγησαν τη διετή διεθνή πρωτοβουλία «SparkDigiGirls», η οποία χρηματοδοτείται από την στρατηγική σύμπραξη για τη νεολαία Erasmus + .

Γνωριμία με την πρωτοβουλία

Η πρωτοβουλία “Empower Girls Creativity Through Use of Digital Technologies (SparkDigiGirls) (“Ενίσχυση της Δημιουργικότητας των Κοριτσιών Μέσω της Χρήσης Ψηφιακών Τεχνολογιών”) στοχεύει στην ενθάρρυνση των κοριτσιών να εξερευνήσουν ψηφιακές τεχνολογίες όπως η Επαυξημένη Πραγματικότητα, η Τεχνητή Νοημοσύνη και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT) και να διαμορφώσουν, στη συνέχεια, νέες και ενδιαφέρουσες ιδέες, χρησιμοποιώντας τις ψηφιακές γνώσεις που απέκτησαν, ώστε να συμμετέχουν ενεργά στη βιομηχανία STEM (στην οποία κυριαρχούν οι άνδρες) με καινοτόμες, διαφορετικές και δημιουργικές προσεγγίσεις. 

Η πρωτοβουλία επιδιώκει την επίτευξη ειδικών στόχων

 • τη μείωση των ανησυχιών και την απομυθοποίηση των υφιστάμενων στερεοτύπων σχετικά με την επιστήμη των υπολογιστών και την τεχνολογία ·
 • την αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων των κοριτσιών, ώστε να αποκτήσουν νέες και απροσδόκητες δυνατότητες για δημιουργικότητα και συμμετοχή στον ψηφιακό κόσμο·
 • την ενδυνάμωση των νεαρών εργαζομένων ως καθοδηγητών, ώστε να προωθήσουν τη δημιουργικότητα των κοριτσιών μέσω της χρήσης ψηφιακών εφαρμογών και την ενίσχυση της ελκυστικότητας του ψηφιακού τομέα μεταξύ των κοριτσιών.

Η πρωτοβουλία διαρθρώνεται ως ακολούθως

 • Ολοκλήρωση μίας διττής ανάλυσης των τρόπων με τους οποίους οι καινοτόμες και νέες τεχνολογίες μπορούν να αναπτύξουν τη δημιουργικότητα των κοριτσιών.
 • Κατάρτιση προγράμματος σπουδών που ανταποκρίνεται στις ανάγκες των κοριτσιών και οδηγεί στη βελτίωση και αύξηση της δημιουργικότητάς τους, μέσω της χρήσης καινοτόμων εφαρμογών/ψηφιακών εργαλείων.
 • Ανάπτυξη διαδικτυακού προγράμματος που επικεντρώνεται στη χρήση κατάλληλων μοντέλων πρακτικής εκπαίδευσης και σε εργασίες αντιπροσωπευτικές των πραγματικών συνθηκών εργασίας, ώστε να δοθεί η δυνατότητα στα κορίτσια να εξερευνήσουν τεχνολογίες και να διαμορφώσουν νέες και συναρπαστικές ιδέες και λύσεις για συγκεκριμένα προβλήματα.
 • Υλοποίηση της εκστρατείας για το γυναικείο πρότυπο στον ψηφιακό τομέα.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Η πρωτοβουλία «SparkDigiGirls» ξεκίνησε μετά από έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε 30 περιπτώσεις μελέτης που εντοπίσθηκαν σε καθεμία από τις χώρες, και αφού είχαν διεξαχθεί συνεντεύξεις με τους εκπροσώπους τους. Η διαδικασία αυτή συνέβαλε στον προσδιορισμό των θεμάτων των ΤΠΕ και των τεχνολογιών που ενδέχεται να ενδιαφέρουν τα κορίτσια και ως αποτέλεσμα δημιουργήθηκε ένα διαδικτυακό πρόγραμμα με τη χρήση της πλατφόρμας LMS moodle.

Το διαδικτυακό πρόγραμμα περιλαμβάνει 16 διαφορετικά εκπαιδευτικά πακέτα που αποκαλούνται ‘προκλήσεις’. Κάθε ‘πρόκληση’ καλύπτει μία συγκεκριμένη θεματική ή τομέα ενδιαφέροντος των νεαρών κοριτσιών ηλικίας 14 ετών και άνω. Για παράδειγμα, μόδα, σχέδιο, περιβάλλον, γαστρονομία, τέχνη κ.λπ.

Κάθε ‘πρόκληση’ περιλαμβάνει δύο βασικές αλληλένδετες συνιστώσες: ψηφιακές τεχνολογίες και πραγματικές καταστάσεις ή προβλήματα που αντιμετωπίζουν τα νεαρά κορίτσια στη ζωή τους. Κατά την πιλοτική εφαρμογή του προγράμματος, συμμετείχαν 279 κορίτσια και 40 νεαροί εργαζόμενοι στον τομέα εκπαίδευσης και μαθησιακού υλικού.

Αναδημοσίευση κειμένου: SparkDigiGirls – Lithuania

Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Λιθουανία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιποί τομείς εκπαίδευσης
 • Εκπαιδευτική επιστήμη
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
 • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (εκτός λίστας)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Έναρξη
25/07/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2023T00:00:00
Διαβάσετε περισσότερα