Μία από τις βασικές προϋποθέσεις για τον ταχύτερο ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας αποτελεί η ανάπτυξη και ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του εργατικού δυναμικού, καθώς η συνεχής κατάρτιση και απόκτηση νέων γνώσεων είναι απαραίτητη σε κάθε εργασιακό περιβάλλον.

Σε αυτό το πλαίσιο, το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ο αρμόδιος φορέας για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, μέσα από την πρωτοβουλία της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση, συνεργάζεται με το Υπουργείο Εσωτερικών, το καθ΄ ύλην υπουργείο με αρμοδιότητες για την αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού του δημόσιου τομέα και το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης και Αυτοδιοίκησης, ο στρατηγικός φορέας επιμόρφωσης των δημοσίων υπαλλήλων και των υπαλλήλων των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης, για μια σειρά εκπαιδευτικών προγραμμάτων που απευθύνονται σε στελέχη του Δημοσίου Τομέα. Το πρόγραμμα επιμόρφωσης στελεχών του δημοσίου τομέα, προβλέπει ότι μέχρι το 2025, περισσότεροι από 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα έχουν εκπαιδευτεί σε βασικές και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες σε τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους (skilling, upskilling, reskilling) μέσα από την πρωτοβουλία της Microsoft  «GR for Growth».

Η πρωτοβουλία ξεκίνησε τον Ιούνιο του 2021 και μέχρι σήμερα έχουν υλοποιηθεί 73 επιμορφωτικά προγράμματα και έχουν εκπαιδευτεί 1950 στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. Σύμφωνα με τον προγραμματισμό για το χρονικό διάστημα από 1 Απριλίου 2022 έως και 30 Ιουνίου 2022, θα είναι διαθέσιμα 38 εκπαιδευτικά προγράμματα της Microsoft στις άνω διακριτές θεματικές ενότητες στα οποία προβλέπεται να συμμετέχουν περίπου 1.300 στελέχη

Τα προγράμματα απευθύνονται σε στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης με αντικείμενο σπουδών ή εργασίας συναφές με την επιστήμη της πληροφορικής. Η συμμετοχή στα προγράμματα και η δυνατότητα απόκτησης της αντίστοιχης πιστοποίησης είναι δωρεάν, ενώ η εκπαίδευση πραγματοποιείται στα ελληνικά και τα αγγλικά. Η πρώτη φάση του προγράμματος, η οποία περιλαμβάνει 3.000 δημοσίους υπαλλήλους, θα ολοκληρωθεί τον Ιούνιο του 2022.

Προσδοκώμενα ωφέλη:

Για πρώτη φορά καταρτίζεται ένας τόσο υψηλός αριθμός στελεχών του Δημοσίου σε τεχνολογίες αιχμής. Λαμβάνοντας υπόψη ότι περισσότεροι από 20.000 δημόσιοι υπάλληλοι θα εκπαιδευτούν σε βασικές και εξειδικευμένες ψηφιακές δεξιότητες στις τεχνολογίες υπολογιστικού νέφους έως το 2025, τα μαθήματα δεν περιορίζονται μόνο σε υπαλλήλους της γενικής διοίκησης αλλά απευθύνονται και σε υπαλλήλους της τοπικής αυτοδιοίκησης. Επίσης, ενθαρρύνεται η ανεμπόδιστη συμμετοχή δημοσίων υπαλλήλων στην κατάρτιση αυτή χωρίς κανέναν γεωγραφικό περιορισμό. Δεδομένου ότι τα μαθήματα πραγματοποιούνται και με φυσική παρουσία αλλά και διαδικτυακά,  υπάλληλοι από οποιαδήποτε περιοχή της χώρας μπορούν να έχουν διαδικτυακή πρόσβαση σε αυτά.

Επιπλέον, η δράση ενθαρρύνει την υιοθέτηση τεχνολογιών cloud στις καθημερινές διοικητικές διαδικασίες του ελληνικού δημόσιου τομέα. Οι τεχνολογίες cloud προσφέρουν απεριόριστες ευκαιρίες αξιοποίησης δεδομένων με ταυτόχρονη εξοικονόμηση πόρων με αποτέλεσμα οι δημόσιες υπηρεσίες δεν θα χρειάζεται να αγοράζουν λογισμικό ή ακριβούς διακομιστές και εγκαταστάσεις αποθήκευσης δεδομένων. Αντίστοιχα, τα λειτουργικά έξοδα των δημοσίων υπηρεσιών θα μειωθούν και θα εξαλειφθούν οι γραφειοκρατικές επιβαρύνσεις. Τέλος, η υιοθέτηση τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους προωθεί την ψηφιοποίηση της δημόσιας διοίκησης και συμβάλλει στην ψηφιακή διακυβέρνηση.

Αξίζει να σημειωθεί ότι για πρώτη φορά, ενώνουν τις δυνάμεις τους τόσοι πολλοί φορείς  (τρεις από τον δημόσιο τομέα και ένας από την ιδιωτική οικονομία) για να σχεδιάσουν και να εφαρμόσουν μια μακροπρόθεσμη δημόσια πολιτική. Υπάρχει κεντρικός σχεδιασμός με συγκεκριμένους αριθμητικούς στόχους αξιοποιώντας τα δυνατά σημεία του εκάστοτε φορέα. Παράλληλα, δεδομένου ότι οι υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους βρίσκονται σε συνεχή εξέλιξη, η παρουσία της Microsoft σε αυτή τη συνεργασία διασφαλίζει τη συνεχή επικαιροποίηση του εκπαιδευτικού υλικού με τις τελευταίες εξελίξεις.

Τα εκπαιδευτικά σεμινάρια του πρώτου κύκλου του προγράμματος ήταν:

• Azure Fundamentals (AZ-900)

• Azure Administrator (AZ-104)

• Azure Security Technologies (AZ-500) [2]

• Azure Data Fundamentals (DP-900)

• Azure Data Engineer Associate (DP-203)

• Azure Database Administrator Associate (DP-300)

• Azure AI Fundamentals (AI-900)

 • Azure AI Engineer Associate (AI-102)

 • Security, Compliance, and Identity Fundamentals (SC-900)

• Security Operations Analyst Associate (SC-200)

 • Information Protection Administrator Associate (SC-400).

Βίβλος Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020- 2025 & επιμόρφωση

Η αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων των Δημοσίων Υπαλλήλων και των υπαλλήλων της Τοπικής Αυτοδιοίκησης περιγράφεται και στη Βίβλο Ψηφιακού Μετασχηματισμού 2020-2025, την εθνική στρατηγική για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας για τα επόμενα πέντε χρόνια. Πιο συγκεκριμένα περιγράφεται ως ένας από τους στόχους του Στρατηγικού Άξονα Παρέμβασης: “Ψηφιακές Ικανότητες & Δεξιότητες”.

Συμβάλλει στην πρόσβαση  των δημοσίων υπαλλήλων σε προγράμματα κατάρτισης τα οποία με τη σειρά τους να οδηγούν σε απόκτηση πιστοποιημένων ψηφιακών ικανοτήτων βασικού επιπέδου και εξειδικευμένου  ανά κατηγορία και κλάδο μέσω του Εθνικού Πλαισίου Ψηφιακών Ικανοτήτων. Ο τρόπος σχεδιασμού, προσέγγισης και μεθοδολογίας των επιμορφωτικών δράσεων εναρμονίζεται με την αξιοποίηση εργαλείων που θα εφαρμόζονται για τη διάγνωση και αξιολόγηση των αναγκών και θα υιοθετηθούν διάφορες μορφές εκπαίδευσης (σύγχρονης, ασύγχρονης, μεικτής, δια ζώσης εκπαίδευσης).

Οργανισμός
Έναρξη
01/06/2021T00:00:00
Λήξη
31/12/2025T00:00:00
Ομάδα-στόχος
  • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ελλάδα
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
  • Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος πρωτοβουλίας
  • Εθνική πρωτοβουλία
Είδος χρηματοδότησης
  • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Διαβάσετε περισσότερα