Στο Πανεπιστήμιο του Linné στη Νότια Σουηδία, βρίσκεται σε εξέλιξη μία δράση για την ενδυνάμωση της ανταγωνιστικότητας της μεταποιητικής βιομηχανίας σε εθνικό και παγκόσμιο επίπεδο.

Στόχος της δράσης είναι η ανάπτυξη εκπαιδευτικών προγραμμάτων ανωτέρου επιπέδου που συνδέονται με την Έξυπνη Βιομηχανία και την ανάγκη αυτής για στελέχωση από άτομα με δεξιότητες.

Το πλαίσιο της δράσης

Η δράση “Έξυπνη Βιομηχανία Βήμα 2” στοχεύει στο σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων, αλλά και στην ανάπτυξη ευέλικτων μεθοδολογιών αναφορικά με το σχεδιασμό, τη διεξαγωγή, την διαδικασία εισαγωγής κ.λπ σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ώστε να καλυφθούν οι ανάγκες σε καταρτισμένα, με τις απαιτούμενες δεξιότητες, στελέχη στην Έξυπνη Βιομηχανία.  Το επίπεδο των εκπαιδευτικών προγραμμάτων θα πρέπει να είναι προχωρημένο και να βασίζονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων σε δεξιότητες. Ως εκ τούτου, θα υπάρχει στενή συνεργασία με τις επιχειρήσεις του κλάδου από όπου θα αντλούνται σχετικές πληροφορίες και ανάγκες. Ο γενικός στόχος είναι να διατηρηθεί και να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα της Σουηδικής Μεταποιητικής Βιομηχανίας τόσο σε εθνικό όσο και σε  παγκόσμιο επίπεδο.

Έξυπνη Βιομηχανία – θεματικές ενότητες

Η έξυπνη βιομηχανία αποτελείται από αρκετούς επιμέρους τομείς. Προκειμένου να καλυφθούν οι ανάγκες της αγοράς σε καταρτισμένα στελέχη, οι υπεύθυνοι της δράσης θα συνεργαστούν στενά με εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έξυπνης βιομηχανίας. Σε συνέχεια διαβούλευσης με τους εμπλεκόμενους οργανισμούς, η δράση εντόπισε έξι διαφορετικές θεματικές ενότητες για τις οποίες θα αναπτυχθούν προγράμματα κατάρτισης. Συγκεριμένα:

 • Χαρακτηρισμός υλικών και  υλικών ανοικοδοµήσης
 • Μοντελοποίηση και προσομοίωση
 • Παραγωγή και διαχείριση παραγωγής
 • Έξυπνη συντήρηση
 • Διαχείριση δεδομένων
 • Βιωσιμότητα και ενεργειακή απόδοση

Επιπροσθέτως των ανωτέρω αναφερομένων τομέων, θα καταρτιστούν εκπαιδευτικά προγράμματα απευθυνόμενα σε ανώτερα και διευθυντικά στελέχη, τα οποία θα καλύπτουν αρκετές θεματικές ενότητες.  Αποδέκτες της εν λόγω δράσης είναι ανώτερα και διευθυντικά στελέχη που επιθυμούν να αναπτύξουν δεξιότητες  στον τομέα της έξυπνης βιομηχανίας.

Χαρακτηρισμός υλικών και  υλικών ανοικοδοµήσης

Αφορά την ανάπτυξη μαθημάτων για την καλύτερη κατανόηση του τρόπου αξιολόγησης διαφόρων υλικών και δομών, με τη χρήση πειραματικών μεθόδων υψηλού επιπέδου απόδοσης και ακρίβειας.  Τα αποτελέσματα που θα προκύψουν, θα συμβάλλουν στην παραγωγή προϊόντων με βελτιωμένη ποιότητα και με μεγαλύτερη διάρκεια ζωής.  Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα καλύπτει διάφορους τομείς που σχετίζονται με την Έξυπνη Βιομηχανία, από τις κατασκευές έως το διάστημα.

Μοντελοποίηση και προσομοίωση

Περιλαμβάνει την αξιολόγηση διαφόρων σεναρίων που αφορούν τη διαδικασία παραγωγής με τη μέθοδο της προσομοίωσης, με στόχο τη βελτίωση της εν λόγω διαδικασίας. Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα δύναται να περιλαμβάνει την ανάλυση των δομικών χαρακτηριστικών και των λειτουργιών της αλυσίδας παραγωγής. 

Παραγωγή και διαχείριση παραγωγής (διαχείριση λειτουργίας)

Η θεματική αυτή ενότητα συνδέεται με την ικανότητα ανάλυσης και βελτιστοποίησης της ροής στην αλυσίδα παραγωγής με τη χρήση διαφόρων τεχνολογιών.  Η συγκεκριμένη θεματική ενότητα είναι απαραίτητη, καθώς η ανάπτυξη των έξυπνων εργοστασίων καθώς και άλλων τύπων δραστηριοτήτων βασίζεται στην παραγωγή και στη διαχείριση αυτής.

Έξυπνη συντήρηση & Διαχείριση δεδομένων

Οι εν λόγω θεματικές αποσκοπούν στην ανάπτυξη μαθημάτων για τη βαθύτερη κατανόηση του τρόπου χρήσης διαφορετικών μεθόδων και τεχνικών διαχείρισης, ανάλυσης και τελικής χρήσης μεγάλου όγκου δεδομένων που συλλέγονται.  Εξετάζεται ένα ευρύ φάσμα τεχνικών, που κυμαίνεται από τη συλλογή δεδομένων έως την ασφάλεια τεχνολογιών πληροφορικής (IT security).

Βιωσιμότητα και ενεργειακή απόδοση

Αφορά την ανάπτυξη μαθημάτων κατάρτισης με στόχο τη στήριξη της πορείας της μεταποιητικής βιομηχανίας προς την επίτευξη μεγαλύτερης βιωσιμότητας των δραστηριοτήτων της. Η ανταγωνιστική βιομηχανία του μέλλοντος επιβάλλει επισταμένη εστίαση στη βιωσιμότητα, την ενεργειακή κατανάλωση και τη χρήση πόρων.

Μαθήματα για ανώτερα και διευθυντικά στελέχη της έξυπνης βιομηχανίας

Εξαιρετικά σημαντικό είναι τα διευθυντικά στελέχη να διαθέτουν το κατάλληλο επίπεδο γνώσεων, ώστε να μπορούν να ηγηθούν των δραστηριοτήτων της έξυπνης βιομηχανίας.  Τα ανώτερα και ηγετικά στελέχη πρέπει να διαθέτουν σχετικές γνώσεις αναφορικά με τις τρόπους προσέγγισης, τις μεθόδους και τις τεχνολογίες της έξυπνης βιομηχανίας, όπως η αυτοματοποίηση, η συλλογή δεδομένων, η μηχανική μάθηση και το Διαδίκτυο των Πραγμάτων (IoT).   Δίνοντας τη δυνατότητα στα ανώτερα και διευθυντικά στελέχη να αναπτύξουν δεξιότητες στην έξυπνη βιομηχανία, το έργο τους γίνεται πιο αποτελεσματικό και, κατ’ επέκταση, ολόκληρη η επιχείρηση καθίσταται πιο επιτυχημένη.

Ομάδα-στόχος της δράσης

Με την ανάπτυξη των κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων επιτυγχάνεται η μείωση στην  έλλειψη των απαιτούμενων δεξιοτήτων στον τομέα της βιομηχανίας.  Για το λόγο αυτό, στην ομάδα-στόχο της δράσης συμπεριλαμβάνονται οι εταιρείες και οργανισμοί, από διάφορες βιομηχανικούς κλάδους, καθώς και υπεργολάβοι και εταιρείες που αναπτύσσουν και κατασκευάζουν τα δικά τους προϊόντα.  Η δράση, παράλληλα, είναι ανοιχτή για συμμετοχή και σε άλλες κατηγορίες εταιρειών και οργανισμών, πέρα των προαναφερόμενων. Κατά την υλοποίηση της δράσης θα αναπτυχθεί στενός διάλογος με τις εταιρείες και τους οργανισμούς, ώστε να διασφαλιστεί η συνάφεια των μαθημάτων που αναπτύσσονται με τις πραγματικές ανάγκες της αγοράς. Οι ανάγκες σε δεξιότητες στο χώρο της Έξυπνης Βιομηχανίας εξελίσσονται συνεχώς, επομένως η δράση παραμένει ανοικτή για τους τομείς που υπόκεινται σε αλλαγές κατά τη διάρκεια αυτής.  Η συγκεκριμένη δράση αποτελεί συνέχεια της δράσης «Έξυπνη Βιομηχανία, Βήμα 1».

Πώς μπορείτε να συμμετέχετε στη δράση Έξυπνη Βιομηχανία

Μπορείτε να συμμετάσχετε στη δράση με διάφορους τρόπους, όπως:

 • να βοηθήσετε στην ανάπτυξη των μαθημάτων και των υλικών που χρησιμοποιούνται,
 • να υποστηρίξετε την οργάνωση πειραματικών δράσεων,
 • να παρακολουθήσετε τα μαθήματα κατάρτισης.

Περισσότερες πληροφορίες και στοιχεία επικοινωνίας μπορούν να αναζητηθούν στην ιστοσελίδα της δράσης Σουηδική δράση “Έξυπνη Βιομηχανία Βήμα 2”.

Στόχος της δράσης είναι να δοθεί η δυνατότητα στους επαγγελματίες να συνδυάσουν τα μαθήματα με την εργασία τους.  Τα μαθήματα θα περιλαμβάνουν εξ αποστάσεως διαλέξεις και θα συνδυάζονται με φυσική παρουσία.

Γιατί συνιστά καλή πρακτική;

Εξαιρετικά σημαντικό είναι οι τρέχουσες ευκαιρίες κατάρτισης να ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες της αγοράς εργασίας, σε δεξιότητες, καθώς με τον τρόπο αυτό:

 • οι απόφοιτοι θα είναι άμεσα περιζήτητοι στην αγορά εργασίας, και
 • οι επιχειρήσεις θα έχουν υποστήριξη στα αναπτυξιακά τους βήματα και στην αύξηση της ανταγωνιστικότητά τους.

Σε εθνικό επίπεδο, οι απόφοιτοι των εν λόγω εκπαιδευτικών προγραμμάτων, έχοντας αποκτήσει τις απαιτούμενες δεξιότητες, θα μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη της Έξυπνης Βιομηχανίας στη Σουηδία. Παράλληλα, θα ενισχυθεί η ικανότητα καινοτομίας των επιχειρήσεων.  Η στενή συνεργασία με την αγορά εργασίας για την ανάπτυξη των μελλοντικών ευκαιριών κατάρτισης έχει πολλά πλεονεκτήματα.  Αυτό το μοντέλο δράσεων μπορεί να εφαρμοστεί σε ένα ευρύ φάσμα τομέων και κλάδων.

Πληροφορίες για τη δράση

Συμμετέχοντες οργανισμοί

Πανεπιστήμιο Linné

Epic – Κέντρο Τεχνολογικής Καινοτομίας

Micropower Group

Epiroc

Strezia AB

Combitech

Scania

Solutions for tomorrow

SwePart Transmission AB

Virtual Manufacturing AB

Acoustic Agree AB

Zenta AB

Andritz AB

Volvo Construction Equipment AB

AB SKF

Κέντρο προσθετικής τεχνολογίας στο Hultsfred AB

Campus Ljungby

Digital Manufacturing Cluster (RISE)

DIGIT Hub Sweden (Mobile Heights)

Το έργο χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα ‘KK Foundation’ (Επάρκεια Εμπειρογνωμοσύνης – Βήμα 2) και θα διαρκέσει έως τις 31 Αυγούστου 2026.

Αναδημοσίευση κειμένου: Boosting the Competitiveness of the Manufacturing SMART Industry – Sweden

Digital Skills & Jobs Platform, created by Ana Andric

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
01/09/2023T00:00:00
Λήξη
01/09/2023T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Σουηδία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις στον τομέα της εκπαίδευσης
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος χρηματοδότησης
 • Σύμπραξη δημόσιου/ιδιωτικού τομέα
Διαβάσετε περισσότερα