Μέσω του Δικτύου των Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (ΕΚΨΚ), σχεδιάστηκε ένα εργαλείο αξιολόγησης της ψηφιακής ωριμότητας των επιχειρήσεων, απευθυνόμενο σε επιχειρήσεις που αναζητούν υποστήριξη για την υλοποίηση υφιστάμενων ή σχεδιαζόμενων διαδικασιών τους. Σκοπός του είναι να αξιολογήσει την ψηφιακή ωριμότητα μιας επιχείρησης και να προσφέρει βοήθεια σε επιχειρήσεις που ενδιαφέρονται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διαδικασιών τους ή του οργανισμού τους.  Επιπλέον, η υποστήριξη επεκτείνεται και σε δημόσιους οργανισμούς για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του αντικειμένου δραστηριοποίησής τους.

Το εργαλείο αξιολόγησης διατίθεται στο κοινό από το 2023. Μέχρι την 1η Ιουλίου 2023, 669 λετονικές εταιρείες δημιούργησαν προφίλ στο εργαλείο και ολοκλήρωσαν την αξιολόγηση, ενώ 657 από τις υποβληθείσες αιτήσεις, για υποστήριξη δράσεων ψηφιοποίησης, εγκρίθηκαν.

Η αξιολόγηση αποτελείται από 3 ενότητες:

 • Ενότητα 1 – Προφίλ πελάτη (στοιχεία πελάτη): Στην ενότητα αυτή – και σύμφωνα με την πολιτική των ΕΚΨΚ – η επιχείρηση καλείται να διαθέσει γενικές βασικές πληροφορίες για την εταιρεία, όπως τον αριθμό των εργαζομένων της, το έτος ίδρυσης, τον τομέα δραστηριότητας κ.λπ. Τα στοιχεία αυτά είναι απαραίτητα για την ανάλυση του επιπέδου ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας και τη σύγκριση με άλλες εταιρείες του ίδιου κλάδου, της ίδιας κατηγορίας μεγέθους (από μικρές έως μεγάλες επιχειρήσεις) και της ίδιας περιοχής ή χώρας. Επιπλέον, απαραίτητη είναι η επισύναψη των απαραίτητων εγγράφων, ηλεκτρονικά υπογεγραμμένων.
 • Ενότητα 2 – Αξιολόγηση Μέρος Α: Σε αυτή την ενότητα πραγματοποιείται η αξιολόγηση της ψηφιακής ωριμότητας της εταιρείας. Οι παρεχόμενες πληροφορίες συμβάλλουν, αφενός στη σκιαγράφηση του αρχικού σταδίου της πορείας ψηφιακής μετάβασης της εταιρείας, εντοπίζοντας τους τομείς στους οποίους ενδέχεται να απαιτείται υποστήριξη από τον ΕΚΨΚ, αφετέρου στην κατανόηση των σχετικών υπηρεσιών που προσφέρουν οι ΕΚΨΚ στην επιχείρηση, καθώς και στην αποσαφήνιση των πολιτικών και των χρηματοδοτικών εργαλείων της Ε.Ε. με τα οποία υποστηρίζεται ο ΕΚΨΚ. Η αξιολόγηση καλύπτει έξι άξονες με βαθμολογία από το 0 έως το 100, ενώ κάθε ερώτηση εντός κάθε άξονα βαθμολογείται με κλίμακα από το 0 έως το 10:
 • Ψηφιακή στρατηγική και μοντέλο επιχειρηματικότητας
 • Ψηφιακή ετοιμότητα
 • Δεδομένα και συνδεσιμότητα
 • Ευφυΐα και αυτοματισμός
 • Πράσινη ψηφιοποίηση
 • Ψηφιοποίηση με επίκεντρο τον άνθρωπο
 • Ενότητα 3 – Αξιολόγηση Μέρος Β: Αυτή η ενότητα έχει σχεδιαστεί για τη χρηματοδότηση από τον Οργανισμό Επενδύσεων και Ανάπτυξης της Λετονίας, ύψους έως 5.000 ευρώ, για την ψηφιοποίηση των επιχειρηματικών διαδικασιών της εταιρείας. Επιλέξιμες για την εν λόγω χρηματοδότηση είναι οι μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. Αντίθετα, οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε μη ενισχυόμενους τομείς δεν είναι επιλέξιμες για χρηματοδότηση. Το ερωτηματολόγιο έχει αναπτυχθεί με βάση 9 επιχειρηματικές διαδικασίες.

Με βάση τα αποτελέσματα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση του ερωτηματολογίου από την  εταιρεία, για την κάθε επιχειρηματική διαδικασία, ο αιτών χρηματοδότησης οδηγείται σε έναν κατάλογο τυποποιημένων ψηφιακών λύσεων, από όπου επιλέγεται η πιθανή λύση είτε από τον κατάλογο, είτε από τις υπάρχουσες λύσεις στην αγορά, μέσω μελέτης σκοπιμότητας της αγοράς.

Στον κατάλογο τυποποιημένων ψηφιακών λύσεων διατίθενται λύσεις για την ψηφιοποίηση των ακόλουθων οργανωτικών διαδικασιών:

 1. Διοικητικές διαδικασίες – οικονομικά και λογιστικά, διοίκηση, διαχείριση εγγράφων, διαχείριση έργων, συνεργασία, συμβατότητα συστημάτων.
 2. Διαδικασίες πωλήσεων –  παρακολούθηση πελατολογίου, αυτοματοποίηση διαχείρισης συναλλαγών, παρακολούθηση συναλλαγών, ηλεκτρονικό εμπόριο, ψηφιακό μάρκετινγκ, ψηφιακές λύσεις λιανικής πώλησης, σύστημα διαχείρισης πελατειακών σχέσεων (CRM).
 3. Διαδικασίες διαχείρισης προσωπικού: διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού, χρονομέτρηση, ανάθεση εργασιών, συμμετοχικότητα προσωπικού, αξιολόγηση και παροχή κινήτρων.
 4. Διαδικασίες διαχείρισης πόρων – ασφάλεια & αποθήκευση δεδομένων, υποδομές επικοινωνίας.
 5. Διαδικασίες διαχείρισης δεδομένων  – ασφάλεια & αποθήκευση δεδομένων, υποδομές επικοινωνίας.
 6. Διαδικασίες μεταφορών και εφοδιαστικής αλυσίδας  – Διαδίκτυο των πραγμάτων, έξυπνες λύσεις κινητικότητας, συστήματα αντίληψης, παρακολούθηση της κυκλοφορίας.
 7. Διαδικασίες παραγωγής και ποιοτικού ελέγχου: διαχείριση και αυτοματοποίηση παραγωγικών και επιχειρηματικών διαδικασιών, συστήματα ποιοτικού ελέγχου, συγχρονισμός δεδομένων, ανάλυση δεδομένων.
 8. Διαδικασίες επιχειρησιακής διαχείρισης – διαχείριση επιχειρήσεων, ανάλυση επιχειρηματικών και μεγάλων δεδομένων, λύσεις για τη λήψη αποφάσεων ελέγχου, αυτοματοποίηση δεδομένων, συγχρονισμός.
 9. Στρατηγική διαχείριση – στρατηγική για την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης (διαδικασίες και προϊόντα) και της καινοτομίας.

Για συμμετοχή στην αξιολόγηση, πρέπει να προηγηθεί εγγραφή της εταιρείας.

Οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας αποτελούν μέρος του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη” της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2022. Στόχος τους είναι η προώθηση του ψηφιακού μετασχηματισμού, δηλαδή της υιοθέτησης των ψηφιακών τεχνολογιών από τις επιχειρήσεις και τις δημόσιες διοικήσεις, καθώς και η βελτίωση του επιπέδου των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. Παρόμοια κέντρα θα λειτουργούν σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε., με τη Λετονία να συμπεριλαμβάνεται στο συνολικό ευρωπαϊκό οικοσύστημα ψηφιακής τεχνολογίας. Με τον τρόπο αυτό θα δοθεί η δυνατότητα μεταφοράς εμπειρογνωμοσύνης και τεχνογνωσίας μεταξύ των χωρών, καθώς και ανταλλαγής των επιτευγμάτων τους.

*Αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της δράσης “EDIH: Support for Digitalization and Artificial Intelligence Development in Latvia/ Development of AI – ICT for Manufacturing EDIH in Latvia” (EDIHLV) («ΕΚΨΚ: Υποστήριξη για την ανάπτυξη της ψηφιοποίησης και της Τεχνητής Νοημοσύνης στη Λετονία/ Ανάπτυξη της ΤΝ – ΤΠΕ για την ίδρυση ΕΚΨΚ στη Λετονία») (αριθ. 2.2.1.1.i.0/23/I/CFLA/001 και αριθ. 101083983).

Αναδημοσίευση κειμένου: Online digital maturity assessment of EDIHs

Digital Skills & Jobs Platform, created by Andra Krasavina

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Έναρξη
20/10/2023T00:00:00
Λήξη
31/12/2024T00:00:00
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Λογισμικό (Software)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Λετονία
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Είδος χρηματοδότησης
 • Δημόσια χρηματοδότηση
Διαβάσετε περισσότερα