Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε πρόσκληση για την εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη διοργάνωση του προγράμματος Women TechEU  στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη».

Το πρόγραμμα  Women TechEU  είναι μία πρωτοβουλία της ΕΕ που:

 • στηρίζει τη καινοτομία στις υπερπροηγμένες τεχνολογίες ώστε να αποτελέσει το θεμέλειο για μια οικονομία σύγχρονη, ανταγωνιστική,  βασισμένη στη γνώση και αποδοτική στη χρήση των πόρων.
 • προωθεί τη γυναικεία ηγεσία στη βιομηχανία υπερπροηγμένων τεχνολογιών με στόχο στην οικοδόμηση δικαιότερων, χωρίς αποκλεισμούς και πιο ευημερούντων οικοσυστημάτων καινοτομίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ).
 • αναπτύσσει τη συνεργασία και τη δικτύωση μεταξύ γυναικών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον τομέα των υπερπροηγμένων τεχνολογιών.

Η κοινοπραξία που θα επιλεγεί στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης θα διοργανώσει το πρόγραμμα Women TechEU καθώς:

 • θα σχεδιάσει, οργανώσει και θα διαχειριστεί το πρόγραμμα Women TechEU, διασφαλίζοντας τη συνέχεια με τις προηγούμενες διοργανώσεις του εν λόγω προγράμματος
 • θα διασφαλίσει την ομαλή συμπόρευση εργασιών του προγράμματος με τον αντίστοιχο φορέα του Ευρωπαικού Συμβουλίου Καινοτομίας Business Acceleration Services σε δράσεις υποστήριξης, καθοδήγησης και συμβουλευτικής
 • θα αναλάβει την επικοινωνιακή προβολή και προώθηση του προγράμματος ενισχύοντας την αποτελσματική διεξαγωγή του
 • θα διοργανώσει εκδηλώσεις με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός δικτύου υποτρόφων Women TechEU,  που θα διασυνδέεται και θα αλληλοεπιδρά με την αντίστοιχη κοινότητα του Ευρωπαικού Συμβουλίου Καινοτομίας·
 • θα προωθήσει δράσεις συνεργασίας και δικτύωσης στην κοινότητας των γυναικών που δραστηριοποιούνται επιχειρηματικά στον τομέα της υπερπροηγμένης τεχνολογίας·
 • θα καταγράψει όλες τις πληροφορίες σχετικά με την υλοποίηση του προγράμματος με τη μορφή έκθεσης (βασικά στοιχεία σχετικά με τις αιτήσεις, τις νεοφυείς επιχειρήσεις που χρηματοδοτήθηκαν, δημογραφικά στοιχεία των τελικών δικαιούχων του καθεστώτος κ.λπ.) στις υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Βασικός στόχος του προγράμματος είναι η υποστήριξη των ευρωπαϊκών νεοφυών επιχειρήσεων υπερπροηγμένης τεχνολογίας με τα εξής χαρακτηριστικά:

 • βρίσκονται σε αρχικό σταδίο
 • έχουν καταχωριστεί και είναι εγκατεστημένες σε κράτος μέλος της ΕΕ ή σε συνδεδεμένη χώρα του προγράμματος «Ορίζων Ευρώπη» για τουλάχιστον έξι μήνες κατά τον χρόνο υποβολής της αίτησής τους
 • ιδρύονται ή συνιδρύονται καθώς και διοικούνται από γυναίκες

Κατά περίπτωση, οι αιτούντες θα πρέπει να επιδιώκουν συνέργειες με δυνατότητες περαιτέρω χρηματοδότησης από άλλα σχετικά ενωσιακά, εθνικά και/ή περιφερειακά προγράμματα καινοτομίας.

Σύνθεση κοινοπραξιών:

 • τουλάχιστον μία ανεξάρτητη νομική οντότητα εγκατεστημένη σε κράτος μέλος, και
 • τουλάχιστον δύο άλλες ανεξάρτητες νομικές οντότητες, καθεμία από τις οποίες είναι εγκατεστημένη σε διαφορετικά κράτη μέλη ή συνδεδεμένες χώρες.

Χρηματοδότηση:

 • έως 15.000,000 EUR
 • Για την παρούσα πρόσκληση, θα εκταμιευθεί θα εκταμιευθεί μόνο 1 επιχορήγηση.

Προθεσμία υποβολής: 23 Μαρτίου 2023, 17: 00, ώρα Βρυξελλών

Αναδημοσίευση κειμένου: Women TechEU Scheme, Digital Skills & Jobs Platform, created by Alessandra Zini

 Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • Κβαντική Υπολογιστική
Μορφή χρηματοδότησης
 • Επιχορήγηση
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Διεπιστημονικά προγράμματα και εξειδικεύσεις που αφορούν Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ)
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα με υψηλές επιδόσεις
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 7)
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 3-10 ετών
 • Άτομα με επαγγελματική εμπειρία 10+ ετών
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα