Αρχική Σελίδα Συζητήσεις

Συζητήσεις

    • Κοινότητα Καλής Πρακτικής

      Στόχος της παρούσας δέσμευσης είναι η ενδυνάμωση συμμετοχικότητας μέσω συνεργασιών, δράσεων, διαμοιρασμού γνώσης, η ανταλλαγή τεχνογνωσίας και καλών πρακτικών μεταξύ Δημόσιου, Ιδιωτικού Τομέα και της Κοινωνίας των Πολιτών για την αναβάθμιση των Ψηφιακών Δεξιοτήτων σε τοπικό, περιφερειακό και εθνικό επίπεδο μέσω του μοντέλου Διακυβέρνησης της Εθνικής Συμμαχίας για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.