20/03/2023 10:00:00 - 21/03/2023 17:15:00
Γαλλία


Η κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία εμπνέει νέους τρόπους σκέψης, προωθεί την καινοτομία και υποστηρίζει τη μετάβαση χωρίς αποκλεισμούς. Η κοινωνική οικονομία κερδίζει συνεχώς δυναμική και πολιτική στήριξη και προσφέρει νέες ευκαιρίες στα έθνη, τις περιφέρειες και τις πόλεις, ώστε να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις κρίσεις και να είναι πιο ανθεκτικές απέναντι σε τυχόν κλυδωνισμούς στο μέλλον. Βρίσκεται στην πρώτη γραμμή της παροχής βοήθειας στους πρόσφυγες, της στήριξης για την μετάβαση στην πράσινη ανάπτυξη, της αντιμετώπισης ζητημάτων στέγασης και επισιτιστικής ασφάλειας, της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της παροχής αγαθών και υπηρεσιών, ιδίως για τα μειονεκτούντα άτομα.

Οι διεθνείς οργανισμοί ανταποκρίνονται στην πρόκληση δρομολογώντας καλύτερες πολιτικές και παρέχοντας καθοδήγηση αναφορικά με την κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία. Προς την κατεύθυνση αυτή, τον Δεκέμβριο του 2021 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημοσίευσε το Σχέδιο Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία. Ακολούθως τον Ιούνιο του 2022, το Συμβούλιο και οι Υπουργοί του ΟΟΣΑ υιοθέτησαν τη Σύσταση για την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία (RECOMMENDATION ON THE SOCIAL AND SOLIDARITY ECONOMY AND SOCIAL INNOVATION), ενώ η Διεθνής Οργάνωση Εργασίας (ΔΟΕ) ενέκρινε Ψήφισμα για την Κοινωνική Οικονομία και την Αξιοπρεπή Εργασία.

Με βάση αυτή τη δυναμική, το δεύτερο συνέδριο υψηλού επιπέδου με τίτλο «Έμπνευση, καινοτομία και συμπερίληψη: Η διαμόρφωση του μέλλοντός μας με Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» της παγκόσμιας δράσης του ΟΟΣΑ για την προώθηση των κοινωνικών οικοσυστημάτων και των οικοσυστημάτων αλληλεγγύης, που χρηματοδοτείται από την ΕΕ, θα φιλοξενηθεί στην έδρα του ΟΟΣΑ στο Παρίσι με παράλληλη διαδικτυακή παρακολούθηση στις 20-21 Μαρτίου 2023.

Η διάσκεψη θα βασιστεί στα αποτελέσματα του τριετούς προγράμματος και της προηγούμενης σύνοδου του με θέμα «Από τα άκρα στο συμβατικό» (“From the margins to the mainstream”), που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά τον Σεπτέμβριο του 2021 και στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 700 συμμετέχοντες από περισσότερες από 60 χώρες. Η συνάντηση αυτή θα αποτελέσει την ευκαιρία για την περαιτέρω ενίσχυση της κοινότητας της κοινωνικής οικονομίας, που δημιουργήθηκε από τον ΟΟΣΑ τις τελευταίες δύο δεκαετίες και πρόσφατα επεκτάθηκε γύρω από 6 κοινοπραξίες, που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο της παγκόσμιας αυτής δράσης, φέρνοντας σε επαφή 130 εταίρους.

Η διάσκεψη θα συγκαλέσει υπεύθυνους χάραξης πολιτικής, επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες, για να επικεντρωθούν στη μετασχηματιστική δύναμη της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας για τη βελτίωση των οικονομικών αποτελεσμάτων, μέσω καινοτόμων επιχειρηματικών μοντέλων που οικοδομούν κοινωνική συνοχή και ανθεκτικότητα. Θα εξεταστούν πολλά επίκαιρα θέματα, όπως οι προσδοκίες των νέων για το μέλλον, η θέση των γυναικών στην κοινωνική οικονομία και πέραν αυτής, καθώς και τα θεσμικά πλαίσια και η μέτρηση του κοινωνικού αντικτύπου ως μέσο ενίσχυσης της προβολής και της αναγνώρισης της κοινωνικής οικονομίας.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν την ευκαιρία να:

 • Διευρύνουν τις γνώσεις τους από μια ομάδα εμπειρογνωμόνων, εκπροσώπους του ΟΟΣΑ και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής καθώς και άλλους σημαντικούς τοπικούς, εθνικούς και διεθνείς παράγοντες για την κοινωνική οικονομία.
 • Συμμετέχουν σε διάλογο σχετικά με τη διαμόρφωση του θεματολογίου πολιτικής για την περαιτέρω στήριξη της ανάπτυξης της κοινωνικής και αλληλέγγυας οικονομίας και της ικανότητάς της να επιφέρει θετικά κοινωνικά και οικονομικά αποτελέσματα και να συμβάλλει στη διαμόρφωση μιας ισότιμης μετάβασης. 
 • Συμβάλουν στην ενίσχυση του ρόλου της κοινωνικής οικονομίας για την αντιμετώπιση των προκλήσεων για ένα βιώσιμο και χωρίς αποκλεισμούς μέλλον, για την πράσινη οικονομία και την ψηφιακή οικονομία.

Η διάσκεψη συνιστά σημαντικό ορόσημο της προαναφερόμενης παγκόσμιας δράσης του ΟΟΣΑ, στην οποία συμμετέχουν περισσότεροι από 130 εταίροι από τις 33 χώρες-στόχους (χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Βραζιλία, Καναδάς, Ινδία, Μεξικό, Κορέα και Ηνωμένες Πολιτείες) και πέραν αυτών.

Η διάσκεψη θα πραγματοποιηθεί στην αγγλική γλώσσα, με παράλληλη διερμηνεία στη γαλλική για όλες τις ενότητες της διάσκεψης, εκτός από τη συνεδρίαση 6Α με τίτλο ‘Making it count: Better data on the social economy’ (Κάνοντας τη διαφορά: Καλύτερα δεδομένα για την κοινωνική οικονομία). Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αναζητήσουν περισσότερες πληροφορίες και δηλώσουν συμμετοχή στο σύνδεσμο Έμπνευση, καινοτομία και συμπερίληψη: Η διαμόρφωση του μέλλοντός μας με Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία

© OECD

Οργανισμός
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Βασικά προγράμματα και προσόντα
 • Προσωπικές Δεξιότητες και ανάπτυξη
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Τρόπος διεξαγωγής της εκδήλωσης
 • Συνδυασμός (δια ζώσης - διαδικτυακά)
Διαβάσετε περισσότερα