Εθνική Συμμαχία

Η Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση είναι ένας συνασπισμός οργανισμών, προερχόμενων από τον δημόσιο, τον ιδιωτικό τομέα και την κοινωνία των πολιτών  με στόχο την μείωση του ψηφιακού χάσματος  και την προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων στην ελληνική κοινωνία.Από τον Ιούλιο του 2019 η αρμοδιότητα της οργάνωσης και της λειτουργίας της Συμμαχίας σε εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο  μεταφέρθηκε στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης & Απλούστευσης Διαδικασιών του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης και συγκεκριμένα στο  Τμήμα Ψηφιακής Οικονομίας, Επενδύσεων & Ψηφιακών Δεξιοτήτων/Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής (ΠΔ 40/15-04-2020- ΦΕΚ 85, τ. Α΄ άρθρο 18, παρ. 5 ιβ).

Στόχοι της Εθνικής Συμμαχίας είναι:

  •  η διάδοση των  πολιτικών της Ευρωπαϊκής Ένωσης  για τις ψηφιακές δεξιότητες στην Ελλάδα,
  • η συνεργασία όλων των μελών της για τη δημιουργία δράσεων  με σκοπό την  αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων του πληθυσμού σε όλους τους τομείς της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας

Η ελληνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & Απασχόληση συμπορεύεται με την Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & Απασχόληση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (Digital Skills and Jobs Coalition). Ενστερνίζεται τις πολιτικές του Digital Skills and Jobs Coalition και προωθεί τις ευρωπαϊκές εμβληματικές πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο.

Για να επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι δημιουργήθηκαν σε αναλογία με τo Digital Skills and Jobs Coalition της Ευρωπαϊκής Επιτροπής οι κάτωθι τέσσερις (4) ομάδες στόχοι:

Εκπαίδευση: Επιδιώκει τον εμπλουτισμό και τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μάθησης και της διδασκαλίας  μαθητών και σπουδαστών. Σε αυτήν την προσπάθειας συμπεριλαμβάνεται και η παροχή ερεθισμάτων για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών,

Κατάρτιση: Αναβαθμίζει  τις ψηφιακές δεξιότητες των εργαζομένων, ανέργων,  και άλλων πληθυσμιακών ομάδων με σκοπό την προαγωγή της ψηφιακής οικονομίας

Επαγγελματίες Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε): Στοχεύει  στην προαγωγή υψηλού επιπέδου ψηφιακών δεξιοτήτων για τους επαγγελματίες Πληροφορική σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς

Πολίτες: Ενισχύει τις ψηφιακές δεξιότητες τους προκειμένου οι πολίτες να καταστούν ενεργοί στην σύγχρονη ψηφιακή κοινωνία.

Στην Εθνική Συμμαχία λειτουργεί  οριζόντια Ομάδα Χρηματοδότησης – Επικοινωνίας που αποσκοπεί αφενός στην διερεύνηση χρηματοδότησης των δράσεων των ως άνω τεσσάρων ομάδων στόχων, αφετέρου στην επικοινωνιακή προβολή και ευαισθητοποίηση των πρωτοβουλιών της Συμμαχίας

Νομικά έγγραφα που περιγράφουν την σύνθεση της Συμμαχίας

  1. Σύσταση Επιτροπής με τίτλο “Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (Greek National Coalition for Digital Skills and Jobs)” ΦΕΚ 1876/Β/24-05-2018
  2. Α’ Τροποποίηση Υ.Α. Σύστασης Επιτροπής ΕΣ
  3. Β’ Τροποποίηση Υ.Α. Σύστασης Επιτροπής ΕΣ

Διαβάστε επίσης: Επανέναρξη «Ελληνικής Συμμαχίας» για την αντιμετώπιση του ψηφιακού αναλφαβητισμού και την απασχόληση