Η παρούσα μελέτη περίπτωσης παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις επιπτώσεις της νόσου COVID-19 στην εκπαίδευση ενηλίκων και σε άλλους συναφείς τομείς (οικονομία, αγορά εργασίας) τόσο σε βραχυπρόθεσμο όσο και σε μακροπρόθεσμο επίπεδο. Στόχος της είναι να εξεταστούν οι τρόποι με τους οποίους διάφορες κοινωνικές ομάδες, όπως οι εργαζόμενοι, οι γονείς, οι εκπαιδευτικοί και οι σπουδαστές, έχουν επηρεαστεί από τη συνεχιζόμενη κρίση στον τομέα της υγείας. Καθώς η εξ αποστάσεως εκπαίδευση έγινε πλέον κανόνας και τα σχολεία χρησιμοποιούν τις διαδικτυακές υπηρεσίες,  δεν επηρεάστηκαν μόνον οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά στην ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων και στην προμήθεια εξοπλισμού. Μια ακόμη ομάδα που επηρεάστηκε ήταν οι γονείς μέσω της συμμετοχής τους στην υποβοήθηση της μάθησης και ιδίως ορισμένες μονογονεϊκές οικογένειες.

Επίσης, υιοθετεί μια ολιστική προσέγγιση, λαμβάνοντας υπόψη τον αντίκτυπο της κρίσης COVID-19 στους παρόχους κατάρτισης, στο διδακτικό προσωπικό και στις μεθόδους υλοποίησης. Παράλληλα, προτείνει συστάσεις για τα συστήματα εκπαίδευσης ενηλίκων, ώστε να είναι σε θέση να ανταποκρίνονται καλύτερα στις μαθησιακές ανάγκες των ενηλίκων και στις προκλήσεις της τρέχουσας υγειονομικής και οικονομικής κατάστασης στην Ευρώπη. Τέλος, καθώς οι τάσεις δείχνουν αυξημένη προσφορά και ζήτηση όσον αφορά στη διαδικτυακή κατάρτιση και στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, οι συστάσεις της μελέτης μπορούν να αποτελέσουν θεμέλιο λίθο για καλύτερα διαδικτυακά εκπαιδευτικά συστήματα για οργανισμούς και σχολεία. 

Αναδημοσίευση κειμένου: Adult Learning and COVID-19: Challenges and Opportunities, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Μεθοδολογία

Μελέτη περίπτωσης που βασίζεται σε μια ποιοτική και ποσοτική ερευνητική προσέγγιση, με στόχο διαφορετικές κοινωνικές ομάδες που επηρεάζονται από τις αλλαγές μάθησης και διδασκαλίας ως αποτέλεσμα του COVID-19.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Απευθύνεται σε
 • Άτομα που χρειάζονται επαγγελματική κατάρτιση
 • Άτομα που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση (ΕΠΕΠ 6)
 • Άτομα που φοιτούν στη δευτεροβάθμια/υποχρεωτική εκπαίδευση
Είδος εργαλείου δεξιοτήτων
 • Μελέτη περίπτωσης
Διαβάσετε περισσότερα