Η Επιτροπή  για την κοινωνική πολιτική, την εκπαίδευση, την απασχόληση, την έρευνα και τον πολιτισμό (Commission for Social Policy, Education, Employment, Research and Culture – SEDEC)  της Επιτροπής των Περιφερειών, σε συνεργασία με τη Γενική Διεύθυνση Εκπαίδευσης, Νεολαίας, Αθλητισμού και Πολιτισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, απευθυνόμενες στις τοπικές και περιφερειακές αρχές, ξεκίνησαν μία έρευνα με στόχο την ανταλλαγή της εμπειρίας τους αναφορικά με την ψηφιακή εκπαίδευση και τις ψηφιακές δεξιότητες.

ΣΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα αποσκοπεί στην αποτύπωση των εμπειριών των τοπικών και περιφερειακών αρχών στον τομέα της ψηφιακής εκπαίδευσης και των ψηφιακών δεξιοτήτων, δεδομένου του ουσιαστικού ρόλου που διαδραματίζουν στην εφαρμογή του Σχεδίου Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 και στη διασφάλιση της βιωσιμότητάς του. Οι τοπικές και περιφερειακές αρχές θα έχουν την ευκαιρία να αναπτύξουν τις απόψεις τους για τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες που αντιμετωπίζουν όσον αφορά την παροχή υψηλής ποιότητας, χωρίς αποκλεισμούς και προσβάσιμης ψηφιακής εκπαίδευσης και δεξιοτήτων σε όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης και κατάρτισης, συμπεριλαμβανομένης της επίσημης, της ανεπίσημης και της άτυπης εκπαίδευσης.

Η συμμετοχή στην έρευνα διαρκεί μόνο 15 λεπτά και διαρθρώνεται σε τέσσερις ενότητες. Η έρευνα ολοκληρώνεται στις 23 Μαΐου 2022. Μην χάσετε αυτή την ευκαιρία να πείτε την γνώμη σας! Μπορείτε να συμμετέχετε στην έρευνα μέσω του συνδέσμου https://cor.europa.eu/en/news/Pages/sedec-survey-digital-education-and-skills.aspx

Αναδημοσίευση του άρθρου “Have your say! CoR Survey on Digital education and skills on local level” και οπτικού υλικού από το Digital Skills & Jobs Platform, Created by Tiana Zignani

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ