Αξιολόγηση και ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας της επιχείρησής σας — Εργαλείο του ENISA για τις ΜΜΕ

Ο Οργανισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) εγκαινίασε ένα νέο εργαλείο για να βοηθήσει τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) να διαγνώσουν, να συγκρίνουν και να ενισχύσουν το επίπεδο ωριμότητάς τους όσον αφορά στην κυβερνοασφάλεια και, με τον τρόπο αυτό, να καθορίσουν τους κινδύνους που αντιμετωπίζουν στον κυβερνοχώρο.

Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις και Κυβερνοασφάλεια

Οι ΜΜΕ είναι βασικοί παράγοντες στην ανάπτυξη και την καινοτομία της οικονομίας της ΕΕ, αλλά συχνά αντιμετωπίζουν προκλήσεις στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Η βελτίωση των πρακτικών κυβερνοασφάλειας μπορεί να αποτελέσει πρόκληση για πολλές ΜΜΕ λόγω των περιορισμένων πόρων και εμπειρογνωσίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Για την αντιμετώπιση αυτών των προκλήσεων, ο ENISA έχει αναπτύξει ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις ΜΜΕ να αξιολογήσουν το τρέχον επίπεδο ωριμότητάς τους όσον αφορά την κυβερνοασφάλεια, να προσδιορίσουν τα τρωτά σημεία τους και να καταρτίσουν ένα σχέδιο για τον μετριασμό των εν λόγω κινδύνων, ενισχύοντας παράλληλα τις πρακτικές κυβερνοασφάλειας που εφαρμόζουν.

Το νέο εργαλείο αξιολόγησης και τα χαρακτηριστικά του

Η δοκιμή γίνεται με ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο αξιολόγησης που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει αξιολόγηση της κυβερνοασφάλειας για τον προσδιορισμό του επιπέδου ωριμότητας και τη σύγκρισή του με παρόμοιες επιχειρήσεις. Στη συνέχεια, ακολουθεί ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για την κυβερνοασφάλεια, προσαρμοσμένο στις ειδικές ανάγκες της επιχείρησης, με στόχο την αύξηση του επιπέδου ασφάλειας.

Το εργαλείο έχει σχεδιαστεί για την αξιολόγηση τριών βασικών τομέων, οι οποίοι είναι διαμορφωμένοι για να διευκολύνουν την αξιολόγηση:

  • άτομα που θα αξιολογήσουν κατά πόσον το προσωπικό είναι έτοιμο να αντιμετωπίσει κυβερνοαπειλές
  • τεχνολογία για την κατανόηση και την εφαρμογή των βέλτιστων πρακτικών κυβερνοασφάλειας
  • διαδικασίες που διασφαλίζουν ότι ο οργανισμός διαθέτει τις κατάλληλες μεθόδους για την αντιμετώπιση των κινδύνων κυβερνοασφάλειας.

Δέσμευση του ENISA έναντι των ΜΜΕ

Ο ENISA στηρίζει τις ΜΜΕ και τα κράτη μέλη της ΕΕ, ώστε να βελτιώσουν την κατανόηση των κινδύνων και των απειλών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, να υποστηρίξουν βέλτιστες πρακτικές κυβερνοασφάλειας σε ολόκληρη την ΕΕ και παγκοσμίως, και να προωθήσουν στενότερο συντονισμό και ανταλλαγές, διευρύνοντας παράλληλα την κοινότητα των φορέων που θα συμβάλλουν πολλαπλασιαστικά στο αποτέλεσμα.

© ENISA

Αναδημοσίευση κειμένου, Ο ENISA δημοσιεύει ένα εργαλείο αξιολόγησης της ωριμότητας κυβερνοασφάλειας για τις ΜΜΕ, Digital Skills & Jobs Platform, created by Laia Güell Paule

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα