Στις 30 Ιουνίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε τη νέα ψηφιακή στρατηγική της με τίτλο: «Ψηφιακή Επιτροπή επόμενης γενιάς» (Next Generation Digital Commission). Η νέα εταιρική στρατηγική περιγράφει λεπτομερώς την έννοια μιας ψηφιακά μετασχηματισμένης, πιο ευέλικτης δομής της Επιτροπής που θα εργαστεί για την επίτευξη των στρατηγικών στόχων της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένης της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας και της Ψηφιακής Δεκαετίας της Ευρώπης.

Όραμα της στρατηγικής είναι η διαμόρφωση μιας πλήρως ψηφιοποιημένης Επιτροπής μέσα από την ομαλή συνεργασία μεταξύ των ανθρώπων, των διαδικασιών, των δεδομένων και της τεχνολογίας. Σε συνέχεια της προηγούμενης ψηφιακής στρατηγικής της Επιτροπής για το 2018, η νέα αυτή στρατηγική έχει οικοδομηθεί με σκοπό να παρέχει μια εταιρική προσέγγιση για τον περαιτέρω εξορθολογισμό των υφιστάμενων πρωτοβουλιών τεχνολογιών πληροφορικής (ΤΠ), την εκ νέου επικέντρωση στον ψηφιακό εκσυγχρονισμό και την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών.

Ο κ. Johannes Hahn, επίτροπος Προϋπολογισμού και Διοίκησης, δήλωσε: «Με αυτή τη νέα ψηφιακή στρατηγική δείχνουμε ότι η Επιτροπή είναι έτοιμη να δώσει το παράδειγμα για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των διοικήσεων κατά την ψηφιακή δεκαετία της Ευρώπης. Θέλουμε να αξιοποιήσουμε το δυναμικό της τεχνολογίας κατά τρόπο που να θέτει τους ανθρώπους στο επίκεντρο και να διασφαλίζει την κυριαρχία και την ανθεκτικότητα του θεσμικού μας οργάνου».

Η εταιρική στρατηγική περιλαμβάνει πέντε στρατηγικούς στόχους:
• προώθηση της ψηφιακής κουλτούρας
• ενεργοποίηση της χάραξης πολιτικής ψηφιακής ετοιμότητας της ΕΕ
• ενίσχυση του ψηφιακού μετασχηματισμού με γνώμονα τις επιχειρήσεις
• εξασφάλιση ενός ψηφιακού τοπίου με ανεμπόδιστη πρόσβαση
• διατήρηση μιας πράσινης, ασφαλούς και ανθεκτικής υποδομής ως θεμέλιο των δραστηριοτήτων της Επιτροπής και των νέων τρόπων εργασίας.

Ο ψηφιακός μετασχηματισμός της Επιτροπής, ο οποίος επιταχύνθηκε λόγω την πανδημίας COVID-19, θα συνεχίσει να προωθείται και θα επεκταθεί σε ευρύτερη κλίμακα, πέραν των ΤΠ. Η νέα ψηφιακή στρατηγική θα ενδυναμώσει την εσωτερική συνεργασία των υπηρεσιών και την ανταλλαγή γνώσεων τόσο μεταξύ των τμημάτων και αλλά των κρατών μελών. Περαιτέρω, το προσωπικό θα έχει αυξημένη στήριξη για την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων του και ο ενεργειακά αποδοτικός εξοπλισμός ΤΠ θα συμβάλει σε μια πιο βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς Επιτροπή. Επίσης, η ανθεκτικότητα έναντι των αυξανόμενων κυβερνοαπειλών θα ενισχυθεί μέσω της διαχείρισης της ασφάλειας ΤΠ, της μετάβασης σε μία αρχιτεκτονική μηδενικής εμπιστοσύνης και ενός προγράμματος ευαισθητοποίησης στον κυβερνοχώρο απευθυνόμενη στο προσωπικό. Τέλος, η πρόοδος προς μια Ψηφιακή Επιτροπή του μέλλοντος θα παρακολουθείται τακτικά για να διατηρηθεί η ομαλή πορεία του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Περισσότερες πληροφορίες για την πλήρη στρατηγική και την Ψηφιακή Επιτροπή στο σύνδεσμο: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_22_4199.

Αναδημοσίευση κειμένου: Internal digital transformation: the Commission releases a new strategy

Επιμέλεια κειμένου: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Επαυξημένη πραγματικότητα (Augmented Reality)
 • Εικονική πραγματικότητα (Virtual Reality)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • 5G
 • Τηλεπικοινωνίες
 • WiFi
 • Κβαντική Υπολογιστική
 • Λογισμικό (Software)
 • Ανάπτυξη εφαρμογών για φορητές συσκευές
 • Ανάπτυξη διαδικτυακών εφαρμογών (Web Development)
 • Μικροηλεκτρονική
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα