Ακαδημία Δεξιοτήτων στον Κυβερνοχώρο

Στις 18 Απριλίου 2023, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε τη νέα Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια, η οποία θα φιλοξενηθεί στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση. Η Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια έχει ως στόχο να αποτελέσει μια συντονισμένη προσέγγιση για την τόνωση του εργατικού δυναμικού της ΕΕ στον κυβερνοχώρο. Η Ακαδημία παρουσιάστηκε παράλληλα με τη νέα Πράξη της ΕΕ για την Αλληλεγγύη στον Κυβερνοχώρο (EU Cyber Solidarity Act), ώστε να ενισχυθεί η κοινή αντίδραση σε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο.

Η Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια

Τα τελευταία χρόνια, οι κυβερνοαπειλές στην ΕΕ έχουν αυξηθεί δραματικά και η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανθεκτική και να ενισχύσει τις ικανότητές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, στις 18 Απριλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια, μια συντονισμένη προσέγγιση για τη γεφύρωση του χάσματος ταλέντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Η Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια θα αποτελεί το ενιαίο σημείο εισόδου για τις προσφορές κατάρτισης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, τις πιστοποιήσεις, τις ευκαιρίες χρηματοδότησης και κάθε άλλη υφιστάμενη πρωτοβουλία που αποσκοπεί στην προώθηση δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας. Στο πλαίσιο του προγράμματος για το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023, η Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια έχει σχεδιαστεί για να συγκεντρώσει ιδιωτικές και δημόσιες πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προώθηση των δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο, ιδίως εκείνες που αποσκοπούν στην αναβάθμιση των δεξιοτήτων των επαγγελματιών στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, και στην προβολή τους σε μια διαδικτυακή πλατφόρμα. Με τη δημιουργία αυτής της Ακαδημίας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιθυμεί να διασφαλίσει μια συντονισμένη προσέγγιση για τη γεφύρωση του χάσματος ταλέντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

«Με τη δέσμη μέτρων για τον κυβερνοχώρο που παρουσιάστηκε σήμερα, καταδεικνύουμε πώς, ενεργώντας με πνεύμα αλληλεγγύης, μπορούμε να οικοδομήσουμε τις υποδομές, τις δεξιότητες και τις ικανότητες που χρειαζόμαστε για να αντιμετωπίσουμε την κοινώς αυξανόμενη απειλή για την κυβερνοασφάλεια». Margrethe Vestager, Εκτελεστική Αντιπρόεδρος, αρμόδια για μια Ευρώπη Έτοιμη για την Ψηφιακή Εποχή

Η Ακαδημία θα φιλοξενηθεί στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση (DSJP), σε ειδικό διαδικτυακό χώρο που θα παρέχει κάθε σχετική πληροφορία στους Ευρωπαίους που ενδιαφέρονται για σταδιοδρομία στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Οι οργανισμοί που ενδιαφέρονται για τη βελτίωση των δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ μπορούν πλέον να αποδείξουν τη δέσμευσή τους, υποβάλλοντας την Πρωτοβουλία Σύμπραξης στον τομέα της Kυβερνοασφάλειας (Cybersecurity Skills Pledge) απευθείας στην Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για τις Ψηφιακές Δεξιότητες και την Απασχόληση.

Οι πυλώνες της Ακαδημίας Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια

Ειδικότερα, η Ακαδημία θα οργανωθεί σε τέσσερις συγκεκριμένους πυλώνες:

 1. Πρώτον, η Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια θα προωθήσει τη δημιουργία γνώσης μέσω προσφορών εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθιερώνοντας μια κοινή προσέγγιση της ΕΕ για την κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
 2. Δεύτερον, η Ακαδημία καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να υποβάλουν πρωτοβουλίες συμπράξεων (pledges), να βελτιώσουν την ισορροπημένη εκπροσώπηση των φύλων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας και να συμπεριλάβουν μέτρα για την αντιμετώπιση του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας στις εθνικές στρατηγικές κυβερνοασφάλειας.
 3. Tρίτον, η Ακαδημία θα εξασφαλίσει μεγαλύτερη προβολή των ευκαιριών χρηματοδότησης και των έργων για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις δεξιότητες, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους.
 4. Τέλος, η Ακαδημία θα αναπτύξει μεθοδολογία για την παρακολούθηση της αξιολόγησης της αγοράς και τη μέτρηση της προόδου που έχει επιτευχθεί για τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Τελικός στόχος της Ακαδημίας Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια θα είναι η δημιουργία μιας κοινής πλατφόρμας για τη συνεργασία της ακαδημαϊκής κοινότητας, των παρόχων κατάρτισης και της βιομηχανίας σε εκπαιδευτικά προγράμματα, ευκαιρίες κατάρτισης, χρηματοδοτικές πρωτοβουλίες και παρακολούθηση των εξελίξεων στην αγορά εργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Πρόκειται απλώς για την αρχή της στρατηγικής της ΕΕ για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο. Η προτεινόμενη Πράξη της ΕΕ για την Αλληλεγγύη στον Κυβερνοχώρο και η Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια θα ενισχύσουν περαιτέρω την ικανότητα εντοπισμού κυβερνοαπειλών, θα ενισχύσουν την ανθεκτικότητα και την ετοιμότητα σε όλα τα επίπεδα του οικοσυστήματος κυβερνοασφάλειας της ΕΕ.

«Η Πράξη της ΕΕ για την Αλληλεγγύη στον Κυβερνοχώρο και η Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια είναι τα δύο νέα απτά μέσα που διαθέτουμε για την αντιμετώπιση των επιχειρησιακών αναγκών της ΕΕ στον τομέα της κυβερνοασφάλειας: η Πράξη προτείνει συγκεκριμένα μέτρα που θα επιτρέψουν στην ΕΕ να αντιδρά σε απειλές και επιθέσεις· και η Ακαδημία αποσκοπεί στην ενίσχυση της βάσης δεξιοτήτων μας, ώστε να έχουμε τους ανθρώπους που χρειαζόμαστε για τον σκοπό αυτό». Μαργαρίτης Σχοινάς, Αντιπρόεδρος, αρμόδιος για την Προώθηση του Ευρωπαϊκού Τρόπου Ζωής 

Πράξη της ΕΕ για την Αλληλεγγύη στον Κυβερνοχώρο

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με την Ακαδημία, ενέκρινε την πρόταση Κανονισμού για την Πράξη της ΕΕ για την Αλληλεγγύη στον Κυβερνοχώρο (EU Cyber Solidarity Act) με σκοπό την προώθηση κοινών και ταχέων δράσεων εντοπισμού και αντιμετώπισης των επιθέσεων στον κυβερνοχώρο. Η Πράξη για την Αλληλεγγύη στον Κυβερνοχώρο θεσπίζει τις προτεραιότητες της ΕΕ για να καταστήσει την Ευρώπη πιο ανθεκτική, ώστε να αντιδρά έναντι των κυβερνοαπειλών, ενισχύοντας παράλληλα τον υφιστάμενο μηχανισμό συνεργασίας. Αποσκοπεί στη διασφάλιση ενός ασφαλούς τοπίου για τους πολίτες και τις επιχειρήσεις και στην προστασία των καίριων οντοτήτων και βασικών υπηρεσιών.

«Σήμερα σηματοδοτείται η πρόταση για μια Ευρωπαϊκή Κυβερνοασπίδα. Για τον αποτελεσματικό εντοπισμό, την αντιμετώπιση και την ανάκαμψη από απειλές κυβερνοασφάλειας μεγάλης κλίμακας, είναι επιτακτική ανάγκη να επενδύσουμε ουσιαστικά και επειγόντως στις προτεραιότητες της κυβερνοασφάλειας. Η Πράξη της ΕΕ για την Αλληλεγγύη στον Κυβερνοχώρο αποτελεί κρίσιμο ορόσημο στην πορεία μας προς την επίτευξη αυτού του στόχου». Thierry Breton, Επίτροπος Εσωτερικής Αγοράς

Επόμενα βήματα

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο θα είναι υπεύθυνα για την εξέταση του προτεινόμενου Κανονισμού σχετικά με την Πράξη της ΕΕ για την Αλληλεγγύη στον Κυβερνοχώρο, καθώς και της στοχευμένης τροποποίησης της Πράξης για την Κυβερνοασφάλεια.

Σε στενή συνεργασία με την Επιτροπή και τα κράτη μέλη, ο Οργανισμός της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια (ENISA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιότητας στον Τομέα της Κυβερνοασφάλειας (ECCC) θα συνεχίσουν να εργάζονται για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας, συμβάλλοντας στην υλοποίηση της Ακαδημίας Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια. Ο ENISA θα αναπτύξει επίσης ένα πιλοτικό έργο, διερευνώντας τη δημιουργία ενός ευρωπαϊκού συστήματος πιστοποίησης δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας, ώστε να διασφαλιστεί ότι οι επαγγελματίες αναλαμβάνουν την απαιτούμενη ποιοτική κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διαβάστε περισσότερα για την Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια και τη Στρατηγική της ΕΕ για την Κυβερνοασφάλεια.

Δείτε το Ενημερωτικό δελτίο της Ακαδημίας Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια και παρακολουθήστε αυτό το ενημερωτικό βίντεο με συνέντευξη της Anne-Sophie Diehl, υπεύθυνης πολιτικής στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή (DG CNECT), εξηγώντας τι είναι η Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια, γιατί δημιουργήθηκε και πώς λειτουργεί στην πράξη.

© Ευρωπαϊκή Ένωση, 2023

Αναδημοσίευση κειμένου: Closing the cybersecurity talent gap: the Commission launches the Cybersecurity Skills Academy, Digital Skills & Jobs Platform, created by Irene Marinelli

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα