διακοσμητική εικόνα

Η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία ΤΝ θα χρησιμεύσει ως ο κύριος σύνδεσμος για εξειδικευμένα θέματα στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην εφαρμογή του Κανονισμού για την ΤΝ (Πράξη για την ΤΝ) — ιδίως για την εφαρμογή της ΤΝ γενικού σκοπού (general purpose AI) — θα προωθήσει την ανάπτυξη και τη χρήση αξιόπιστης τεχνητής νοημοσύνης καθώς και τη διεθνή συνεργασία. Η Υπηρεσία θα επιβάλλει τα μέτρα εφαρμογής των Κανονισμών, θα στηρίζει τους εθνικούς φορείς και  θα προωθεί την καινοτομία, ενώ θα συνεργάζεται με εμπειρογνώμονες σε όλους τους τομείς για τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων. Ενημερωθείτε παρακάτω για τις αρμοδιότητες της Υπηρεσίας ΤΝ: 

Στήριξη της Πράξης για την ΤΝ και επιβολή των κανόνων για την ΤΝ γενικού σκοπού 

Η Υπηρεσία ΤΝ υποστηρίζει την εφαρμογή της Πράξης για την ΤΝ με τους εξής τρόπους:

 • Εξασφάλιση συνεκτικής εφαρμογής σε όλα τα κράτη μέλη, συμπεριλαμβανομένης της σύστασης συμβουλευτικών οργάνων σε επίπεδο ΕΕ και διευκόλυνσης της ανταλλαγής πληροφοριών.
 • Ανάπτυξη εργαλείων και μεθοδολογιών αξιολόγησης για μοντέλα ΤΝ γενικού σκοπού, συμπεριλαμβανομένης της ταξινόμησης μοντέλων με συστημικούς κινδύνους.
 • Συνεργασία με κορυφαίους προγραμματιστές ΤΝ, την επιστημονική κοινότητα και άλλους εμπειρογνώμονες για την κατάρτιση υπερσύγχρονων κωδίκων ορθής πρακτικής που θα περιγράφουν λεπτομερώς τους κανόνες.
 • Διερεύνηση πιθανών νομοθετικών παραβάσεων, διενέργεια αξιολογήσεων των μοντέλων και των ικανοτήτων τους καθώς και αίτημα διορθωτικών μέτρων από τους παρόχους.
 • Παροχή καθοδήγησης, κατευθυντήριων γραμμών και άλλων εργαλείων για τη στήριξη της αποτελεσματικής εφαρμογής και παρακολούθησης της συμμόρφωσης με την Πράξη για την ΤΝ.

Ενίσχυση της ανάπτυξης και της χρήσης αξιόπιστης ΤΝ

Η Επιτροπή αποσκοπεί στην προώθηση της αξιόπιστης ΤΝ εντός της εσωτερικής αγοράς. Η Υπηρεσία ΤΝ, σε συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς, συμπεριλαμβανομένων νεοφυών επιχειρήσεων, εργάζεται με σκοπό:

 • Προώθηση δράσεων και πολιτικών για τη μεγιστοποίηση των κοινωνικών και οικονομικών πλεονεκτημάτων της ΤΝ σε ολόκληρη την ΕΕ.
 • Παροχή καθοδήγησης σχετικά με τις βέλτιστες πρακτικές και διευκόλυνση της πρόσβασης σε ρυθμιστικά δοκιμαστήρια ΤΝ (AI sandboxes) και ευκαιρίες δοκιμών, μαζί με άλλα υποστηρικτικά ευρωπαϊκά πλαίσια.
 • Προώθηση καινοτόμων οικοσυστημάτων που επικεντρώνονται στην αξιόπιστη ΤΝ, ενισχύοντας έτσι την ανταγωνιστικότητα και την οικονομική ανάπτυξη της ΕΕ.
 • Στήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την αξιοποίηση των εργαλείων μετασχηματισμού για την ΤΝ και την ενίσχυση του γραμματισμού στον τομέα της ΤΝ σε διάφορους τομείς.

Προώθηση της διεθνούς συνεργασίας

Σε διεθνές επίπεδο, η Υπηρεσία ΤΝ ενισχύει την προσέγγιση της ΕΕ με τους εξής τρόπους:

 • Υποστήριξη της αξιόπιστης ΤΝ σε παγκόσμιο επίπεδο και συνεργασία με παρόμοιους οργανισμούς.
 • Διευκόλυνση της διεθνούς συνεργασίας και διακυβέρνησης για την καθιέρωση μιας ενοποιημένης παγκόσμιας προσέγγισης της ΤΝ.
 • Συνδρομή στην ανάπτυξη και την εφαρμογή διεθνών συμφωνιών για την ΤΝ, με παράλληλη στήριξη των κρατών μελών.

Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματικότητα, η Υπηρεσία ΤΝ παρακολουθεί συνεχώς το οικοσύστημα της ΤΝ, τις τεχνολογικές εξελίξεις, τις τάσεις της αγοράς και τους δυνητικούς κινδύνους.

Συνεργασία με θεσμικά όργανα, εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη

Η Υπηρεσία ΤΝ συνεργάζεται με διάφορα θεσμικά όργανα, εμπειρογνώμονες και ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Τεχνητής Νοημοσύνης και του Ευρωπαϊκού Κέντρου για την Αλγοριθμική Διαφάνεια. Συνεργάζεται, επίσης, με την επιστημονική κοινότητα και συγκεντρώνει μέσω φόρουμ τους τεχνικούς εμπειρογνώμονες. Επιπλέον, επιβλέπει το Σύμφωνο ΤΝ για τη συμμετοχή των επιχειρήσεων και συμβάλλει στην Ευρωπαϊκή συμμαχία για το διαλόγο σχετικά με τη χάραξη πολιτικής για την τεχνητή νοημοσύνη. Οι προσπάθειες αυτές ευθυγραμμίζονται με το Συντονισμένο Σχέδιο για την ΤΝ με στόχο την προώθηση της αξιόπιστης ανάπτυξης ΤΝ εντός της ΕΕ.  

Μάθετε περισσότερα για την Υπηρεσία ΤΝ.

Αναδημοσίευση κειμένου: European AI Office: Shaping Trustworthy AI in Europe, Digital Skills & Jobs Platform, created by Ginevra Santini

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα