Κτίριο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ)

Οι αρμοδιότητες της επιτροπής SEDEC της Επιτροπής των Περιφερειών (ΕτΠ) εκτείνονται από τον πολιτισμό, την απασχόληση, τις δεξιότητες και τις κοινωνικές πτυχές έως την έρευνα, τη στήριξη της καινοτομίας και τη ρύθμιση της τεχνολογίας.

Εκφράζοντας τις απόψεις των τοπικών και των περιφερειακών αρχών σχετικά με τις προτάσεις πολιτικής και τη νομοθεσία της ΕΕ, η ΕτΠ υιοθέτησε πρόσφατα συμβουλευτικές γνωμοδοτήσεις σχετικά με την ψηφιακή εκπαίδευση (digital education), το ευρωπαϊκό θεματολόγιο δεξιοτήτων (European Skills Agenda), τις πολιτικές για τη στήριξη της περιφερειακής καινοτομίας (regional innovation), τις δεοντολογικές κατευθυντήριες γραμμές για την τεχνητή νοημοσύνη (βλ. τη γνωμοδότηση της ΕτΠ σχετικά με την πράξη για την τεχνητή νοημοσύνη και τη γνωμοδότηση της ΕτΠ σχετικά με τη Λευκή Βίβλο για την τεχνητή νοημοσύνη) και την πολιτιστική πολιτική. Η ΕτΠ εκφράζει τις απόψεις των τοπικών και των περιφερειακών αρχών που αντλούν την εμπειρία και τις συστάσεις πολιτικής τους από την άμεση καθημερινή επαφή με τους πολίτες.

Η Επιτροπή των Περιφερειών υποστηρίζει τον στόχο να διασφαλιστεί ότι το 70 % των ενηλίκων θα διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2025 και επιθυμεί να αναπτύξει περαιτέρω τοπικές και περιφερειακές βέλτιστες πρακτικές με στόχο ένα ανοικτό, ασφαλές, αξιόπιστο, δίκαιο και χωρίς αποκλεισμούς ψηφιακό περιβάλλον για τους πολίτες της ΕΕ. Αυτό συνάδει επίσης με στρατηγικές πρωτοβουλίες που αποσκοπούν στην προσέγγιση της Ευρώπης με τον στόχο της Ψηφιακής Δεκαετίας να διασφαλιστεί ότι το 80 % των Ευρωπαίων θα διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες έως το 2030.

Η Ψηφιακή Δεκαετία: ο ρόλος των περιφερειών της ΕΕ στην προώθηση των δεξιοτήτων

Η πρόοδος προς την επίτευξη των στόχων της ψηφιακής δεκαετίας θα μπορούσε να ενισχυθεί με την αύξηση της προβολής των περιφερειών στην πλατφόρμα για τις ψηφιακές δεξιότητες και θέσεις εργασίας και με τη διασφάλιση ότι όλες έχουν την ευκαιρία να ανταλλάξουν εμπειρίες και προκλήσεις κατά την εφαρμογή βασικών ψηφιακών και κοινωνικών πολιτικών της ΕΕ.

«Πράγματι, τα τοπικά και περιφερειακά έργα συχνά απαιτούν προσεκτική και κοινωνικά υπεύθυνη ισορροπία μεταξύ των δεοντολογικών πτυχών των νέων τεχνολογιών, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, και της υποστήριξης του πειραματισμού και της καινοτομίας για τη μελλοντική ανάπτυξη και απασχόληση».

Η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης πρέπει να απορρέει από ένα δημοκρατικά συζητημένο και κοινό όραμα των ευρωπαίων πολιτών σχετικά με την επιθυμητή μελλοντική σχέση μεταξύ της ανθρώπινης και της τεχνητής νοημοσύνης, και πρέπει να βασίζεται σε μια συνολική συναίνεση σχετικά με τον τρόπο οργάνωσης της μελλοντικής κοινωνίας της πληροφορίας και των αγορών στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο αυτό, η διασφάλιση μιας δίκαιης μελλοντικής προοπτικής για την ανθρώπινη εργασία αποτελεί μείζον ζήτημα δεοντολογίας και πολιτικής.  Οι δημόσιες αρχές, ιδίως οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές, ενδέχεται να κληθούν να αντισταθμίσουν οποιαδήποτε μείωση της απασχόλησης και των μισθών και αύξηση της κοινωνικής ανισότητας που ενδέχεται να σχετίζεται με τη βελτίωση της αποδοτικότητας από την αυτοματοποίηση και την τεχνητή νοημοσύνη — εάν, σε 10 χρόνια, το ήμισυ των σημερινών θέσεων εργασίας θα μπορούσε να αντικατασταθεί από την αυτοματοποίηση. Εάν υποστηριχθούν από το ενωσιακό και το εθνικό επίπεδο, οι τοπικές και οι περιφερειακές αρχές μπορούν να συμβάλουν με την κατάλληλη επανειδίκευση και επανεκπαίδευση, κοινωνικές πολιτικές και προγράμματα μετάβασης στην απασχόληση, διασφαλίζοντας μια πραγματική συμμαχία δεξιοτήτων μεταξύ του δημόσιου και του ιδιωτικού τομέα που επενδύει στην ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού.

Η θέση της ΕτΠ είναι ότι απαιτείται περισσότερη στήριξη από την ΕΕ: όχι μόνο για προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες στο πλαίσιο του προγράμματος «Ψηφιακή Ευρώπη», αλλά και για περισσότερες βασικές δεξιότητες — για την ενδυνάμωση των πολιτών και τη διευκόλυνση της συμμετοχής τους στην ψηφιακή οικονομία και την ψηφιακή διακυβέρνηση· και να καταστούν ενεργοί παράγοντες της πολιτιστικής και ψηφιακής μας κληρονομιάς.

Ψηφιακή συνοχή: πώς μπορεί να γεφυρωθεί το χάσμα δεξιοτήτων στις περιφέρειες της ΕΕ

Εάν η Ευρώπη πρέπει να αντιμετωπίσει το επίμονο χάσμα καινοτομίας και το ψηφιακό χάσμα μεταξύ των περιφερειών σε ολόκληρη την ΕΕ, η ΕτΠ μπορεί να προτείνει την ιδέα της ψηφιακής συνοχής. Διατυπώθηκε σε συζητήσεις πολιτικής που πραγματοποιήθηκαν από μέλη της ΕτΠ με εκπροσώπους άλλων θεσμικών οργάνων της ΕΕ. Η ΕτΠ έχει κρίνει ότι η επέκταση της προσέγγισης των ψηφιακών κόμβων θα μπορούσε να μειώσει το χάσμα ψηφιακής καινοτομίας σε ολόκληρη την ΕΕ. Επιπλέον, κατ’ αναλογία, θα πρέπει να δημιουργηθούν κόμβοι καινοτομίας στο πλαίσιο των πολιτικών για τον ευρωπαϊκό χώρο έρευνας, ιδανικά ένας κόμβος σε καθεμία από τις περιφέρειες NUTS 2 σε ολόκληρη την Ευρώπη (τα επίπεδα NUTS ταξινομούν τις περιφέρειες στο σύστημα στατιστικών της ΕΕ και το επίπεδο 2 είναι εκείνο στο οποίο υλοποιούνται τα περιφερειακά ταμεία της ΕΕ).

Θα ήταν επίσης σημαντικό να ενισχυθούν οι ικανότητες και οι δεξιότητες των εκπαιδευτικών ώστε να εργάζονται με την ψηφιακή εκπαίδευση ως νέα ευκαιρία που θα χρησιμοποιηθεί στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η αντιμετώπιση αυτού του καθήκοντος απαιτεί από τις περιφέρειες να συνεργάζονται με φορείς σε εθνικό επίπεδο και να επωφελούνται από τη διαθέσιμη στήριξη της ΕΕ. Ειδικότερα, η αντιμετώπιση των θεμάτων STEM (θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά) ως περιφερειακή εκπαιδευτική προτεραιότητα και η στήριξη συνεργατικών πρωτοβουλιών και επενδύσεων σε αυτόν τον τομέα, μπορούν να μειώσουν τον αρνητικό αντίκτυπο της διαρροής εγκεφάλων και να προσφέρουν ευκαιρίες σταδιοδρομίας για το ενεργό εργατικό δυναμικό στους τομείς STEM.

Μια ακόμη ιδέα που διερευνάται επί του παρόντος θα επιτρέψει στην ΕτΠ να συνεργαστεί στενότερα με άλλα θεσμικά όργανα και τμήματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (όπως η Γενική Διεύθυνση CNECT) σχετικά με τις ψηφιακές προσεγγίσεις της πολιτιστικής κληρονομιάς, οικοδομώντας περαιτέρω συνέργειες μεταξύ τομέων όπως οι ανθρωπιστικές επιστήμες και οι θετικές επιστήμες, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά (STEM).

Βιογραφικό του συγγραφέα

Ο Jens Zvirgzdgrauds είναι προϊστάμενος τομέα της γραμματείας του SEDEC της Επιτροπής των Περιφερειών. Το συλλογικό όργανο SEDEC έχει ευρεία εντολή που εκτείνεται από την καινοτομία έως τον πολιτισμό και επιδιώκει να παράσχει την περιφερειακή προοπτική στις πολιτικές της ΕΕ σε αυτούς τους τομείς. Ο Jens Zvirgzdgrauds είναι κάτοχος μεταπτυχιακού διπλώματος οικονομικών και πτυχίου LL.M νομικής. Πρόσφατα συμμετείχε σε τομείς πολιτικής όπως η ρύθμιση της τεχνητής νοημοσύνης, οι συμπράξεις για την περιφερειακή καινοτομία και η στήριξη της ψηφιακής εκπαίδευσης. Ο Jens σπούδασε για μικρότερο ή μεγαλύτερο χρονικό διάστημα στη Δανία, τη Νορβηγία, την Ισλανδία, τις Κάτω Χώρες και το Ηνωμένο Βασίλειο. Είναι επίσης σημαντικός παρατηρητής των εξελίξεων στον τομέα της τεχνολογίας και της κοινωνίας στις χώρες της Ανατολικής και Νοτιοανατολικής Ασίας και μαθαίνει κινεζικά.

Σχετικά με την Επιτροπή των Περιφερειών και το συλλογικό όργανό της SEDEC

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή των Περιφερειών (ΕτΠ) είναι η φωνή των περιφερειών και των δήμων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Εκπροσωπεί τις τοπικές και περιφερειακές αρχές σε ολόκληρη την ΕΕ και συμβουλεύει σχετικά με τη νέα νομοθεσία που έχει αντίκτυπο στις περιφέρειες και τους δήμους (70 % του συνόλου της νομοθεσίας της ΕΕ). Το συλλογικό της όργανο, SEDEC, είναι αρμόδιο για θέματα απασχόλησης, κοινωνικών πολιτικών, εκπαίδευσης, κατάρτισης (συμπεριλαμβανομένης της διά βίου μάθησης), αθλητισμού και πολιτισμού. Επίσης, είναι αρμόδια για τους φακέλους που σχετίζονται με την ισότητα, την κοινωνική οικονομία και τη νεολαία, καθώς και την έρευνα, την καινοτομία και την τεχνητή νοημοσύνη.

Αναδημοσίευση κειμένου: CoR: European regions can bring EU policy closer citizens’ needs in digitalisation, skills, innovation, Digital Skills & Jobs Platform, created by Jens ZVIRGZDGRAUDS

Το παρόν κείμενο αποτελεί προϊόν αυτόματης μετάφρασης που παρέχεται από την υπηρεσία eTranslation της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για να σας βοηθήσει να κατανοήσετε αυτή τη σελίδα. Παρακαλούμε να διαβάσετε τους όρους χρήσης. Για να διαβάσετε την αρχική έκδοση, επισκεφτείτε τη σελίδα πηγής.

© Ευρωπαϊκή Ένωση/Nuno Rodrigues

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
  • Βασικό
  • Ενδιάμεσο
  • Προχωρημένο
  • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
  • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
  • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
  • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
  • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα