Σκοπός της Στρατηγικής για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) είναι να συμβάλει στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας, της Ψηφιακής Δεκαετίας και άλλων πρωτοβουλιών της Ε.Ε. για τη μετάβαση προς την κλιματική ουδετερότητα και την ψηφιακή πρωτοπορία. Πιο συγκεκριμένα, το κείμενο της στρατηγικής αναφέρεται στον τρόπο που θα κινητοποιηθούν οι ευρωπαϊκές μικρομεσαίες επιχειρήσεις (ΜμΕ) σε όλους τους βιομηχανικούς τομείς προκειμένου να επιτευχθεί μια κλιματικά ουδέτερη, αποδοτική ως προς τους πόρους και ευέλικτη ψηφιακή οικονομία.

Στο πλαίσιο υλοποίησης της στρατηγικής για τις ΜμΕ, οι δράσεις που έχουν σχεδιαστεί επιδιώκουν να φέρουν αποτελέσματα σε τρεις βασικούς πυλώνες, όπως την υποστήριξη των ΜμΕ για την μετάβαση στην ψηφιοποίηση, τη μείωση των κανονιστικών βαρών και τη βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση.

Αναλυτικότερα,

Πυλώνας Α΄: Υποστήριξη των ΜμΕ για τη μετάβαση στη βιωσιμότητα και την ψηφιοποίηση με

 • εξατομικευμένη  υποστήριξη στις ΜμΕ σε πεδία συνεργασίας  όπως η ανταλλαγή γνώσεων και η δημιουργία υπηρεσιών αειφορίας. Η υποστήριξη αυτή θα πραγματοποιηθεί  με την συνδρομή  των 600 μελών του Ευρωπαϊκού Δικτύου για ΜμΕ (Enterprise Europe Network /EEN), συμπεριλαμβανομένων των ειδικών Συμβούλων Αειφορίας.
 • Διευκολύνοντας την πρόσβαση περισσότερων από 200 Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (DIH) στο Ευρωπαϊκό Δίκτυο για ΜμΕ σε περιφερειακό επίπεδο. Απώτερος στόχος είναι οι ΜμΕ να είναι σε θέση να αξιοποιούν τις ευκαιρίες που δημιουργεί η χρήση προηγμένων ψηφιακών τεχνολογιών και εργαλείων που σχετίζονται με την τεχνητή νοημοσύνη.
 • Παρέχοντας συγκεκριμένες ευκαιρίες κατάρτισης και αναβάθμισης δεξιοτήτων. Πρόκειται για ευκαιρίες που χρηματοδοτούνται μέσω του προγράμματος “Ψηφιακή Ευρώπη” (DIGITAL Europe) και προσαρμόζονται στις ανάγκες των ΜμΕ:  όπως εντατικά μαθήματα για ψηφιακές και βασικές αναδυόμενες τεχνολογίες – AI, blockchain, Internet of Things (IoT) κ.α.
 • Υποστηρίζοντας  την πρόσβαση σε μια δεξαμενή ταλέντων εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού μέσω της πρωτοβουλίας Digital Volunteers.

Πυλώνας Β΄: Μείωση των κανονιστικών βαρών  και βελτίωση της πρόσβασης στην αγορά

 • Υποστηρίζοντας τις  διασυνοριακές  εμπορικές δραστηριότητες ειδικά εκείνες που εμφανίζουν ιδιαίτερη άνθιση όχι μόνο εντός της Ενιαίας Αγοράς αλλά και σε διεθνές επίπεδο.
 • Παρέχοντας ενημέρωση σχετικά με τη λογιστική νομοθεσία, φορολογικά ζητήματα αλλά και τυχόν ιδιαιτερότητες.

Πυλώνας Γ΄: Βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση

Η υποστήριξη των ΜμΕ σε αυτόν τον τομέα έχει κινητοποιηθεί στο πλαίσιο του προγράμματος COSME καθώς και του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου. Οι ενέργειες περιλαμβάνουν:

 • Ενίσχυση της «Διευκόλυνσης Εγγύησης Δανείων» (LGF) με σκοπό: α) τη διασφάλιση χρηματοδότησης σε όλα τα επίπεδα για τις ΜμΕ, ιδίως όσον αφορά στο κεφάλαιο κίνησης, β) στην ευελιξία στις αποπληρωμές υφιστάμενων δανείων,  και γ) τη γεφύρωση ιδιωτικών και δημόσιων χρηματοδοτικών συστημάτων.
 • Διευκόλυνση της πρόσβασης των ΜμΕ σε σχετικές και επικαιροποιημένες πληροφορίες που αφορούν  χρηματοδοτικά μέσα,  μηχανισμούς καθοδήγησης στις επιχειρήσεις.

Ορισμένες από τις παραπάνω επιδιώξεις βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη, ενώ άλλες προγραμματίζονται προς υλοποίηση εντός των προσεχών μηνών και ετών.

Για την καλύτερη επίτευξη αποτελεσμάτων, η νέα στρατηγική για τις ΜμΕ θα υποστηρίζεται από μια ισχυρή εταιρική σχέση μεταξύ της ΕΕ και των χωρών της ΕΕ, συμπεριλαμβανομένων των περιφερειακών και τοπικών αρχών. Στόχος αυτής της συνέργειας είναι η δημιουργία ενός πιο βιώσιμου και ψηφιακά ενεργοποιημένου επιχειρηματικού περιβάλλοντος καθώς και η προσφορά ευκαιριών για περαιτέρω ανάπτυξη βασικών ευρωπαϊκών βιομηχανικών τομέων.

Αναδημοσίευση κειμένου από το Digital Skills & Jobs Platform, A SME Strategy for a Sustainable and Digital Europe

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Οργανισμός
Προϋπολογισμός

Δεν διατίθεται η συγκεκριμένη πληροφορία.

Εμπλεκόμενοι φορείς

Σχεδιασμός και υλοποίηση πολιτικών σχετικά με τις ΜμΕ.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Αλυσίδα συστοιχιών (Blockchain)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Σουηδία
 • Πολωνία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα