Το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση (Digital Education Action Plan 2021 – 2027 αποτελεί το στρατηγικό όραμα της Ε.Ε. για την ψηφιακή εκπαίδευση έως το 2027. Το σχέδιο δράσης παρουσιάστηκε τον Οκτώβριο του 2020 και ένας από τους πιο βασικούς τους στόχους είναι υψηλής ποιότητας ψηφιακή εκπαίδευση προσβάσιμη και χωρίς αποκλεισμούς για όλους τους πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ουσιαστικά, το Σχέδιο Δράσης, είναι ένα κάλεσμα για στενή συνεργασία μεταξύ των πολλών ενδιαφερομένων πλευρών στο τοπίο της εκπαίδευσης, ενθαρρύνοντας τους ενδιαφερόμενους φορείς να υιοθετήσουν καλές πρακτικές από την ολοένα και πιο εντατική χρήση της τεχνολογίας σε διάφορους τομείς, ώστε να προετοιμάσουν τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης της Ευρώπης στην ψηφιακή εποχή.

Οι βασικές στρατηγικές προτεραιότητες, που ενσωματώνονται στο Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση, είναι δυο και αφορούν τόσο ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό σύστημα υψηλής απόδοσης, όσο και την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων πολιτών και επιχειρήσεων.

Α) Ένα ψηφιακό εκπαιδευτικό οικοσύστημα υψηλής απόδοσης απαιτεί την ανάπτυξη πολλών παραμέτρων, όπως:

 • τη δημιουργία της απαραίτητης τεχνικής υποδομής η οποία θα ενθαρρύνει περισσότερες πρακτικές εκπαίδευσης /κατάρτισης, θα υποστηρίξει τη σύνδεση στο Διαδίκτυο, καθώς και θα βελτιώσει τη συνδεσιμότητα και τη διαθεσιμότητα του ψηφιακού εξοπλισμού
 • την ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε δασκάλους, εκπαιδευτικούς και λοιπό εκπαιδευτικό προσωπικό
 • την αποτελεσματική ανάπτυξη ψηφιακών ικανοτήτων, συμπεριλαμβάνοντας και τη βελτίωση των οργανωτικών ψηφιακών ικανοτήτων
 • τη διάθεση εκπαιδευτικού περιεχομένου υψηλής ποιότητας προς τους μαθητές
 • τη τήρηση ασφαλών, ιδιωτικών και δεοντολογικών πρότυπων στις διαδικτυακές πλατφόρμες μάθησης και στα ψηφιακά εργαλεία εκπαίδευσης.

Β) Η ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων σε πολίτες και επιχειρήσεις, καθώς και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δρομολογεί ένα ευρύ φάσμα δράσεων, έχοντας ως πρωταρχικό στόχο τη βελτίωση των βασικών ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων σε όλα τα επίπεδα, ξεκινώντας από τους μαθητές μικρής ηλικίας. Επίσης, αναλαμβάνει υποστηρικτικές πρωτοβουλίες που στοχεύουν στην ανάπτυξη περισσότερων, πολυποίκιλων και καλύτερα εκπαιδευμένων επαγγελματιών στις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ) και ειδικών στην ψηφιακή τεχνολογία. Άλλες προτεινόμενες δράσεις είναι:

 • η χρήση Ευρωπαϊκού Πιστοποιητικού Ψηφιακών Δεξιοτήτων (EDSC), το οποίο θα είναι αναγνωρισμένο και αποδεκτό σε όλα τα κράτη μέλη της Ε.Ε.
 • η δημιουργία του νέου Ευρωπαϊκού Κόμβου Ψηφιακής Εκπαίδευσης, ο οποίος θα υποστηρίζει εθνικές και περιφερειακές ψηφιακές δεξιότητες, πρωτοβουλίες και διατομεακή συνεργασία σε θέματα όπως η προσβασιμότητα και η διαλειτουργικότητα.

Μέσω αυτών των δράσεων, και πολλών άλλων, το Σχέδιο Δράσης για την Ψηφιακή Εκπαίδευση 2021-2027 στοχεύει να υποστηρίξει όχι μόνο την ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων και ικανοτήτων για τον ψηφιακό μετασχηματισμό αλλά και την «επανεκκίνηση» της εκπαίδευσης/ κατάρτισης στην Ευρώπη για την ψηφιακή εποχή.

Αναδημοσίευsη κειμένου από: Digital Skills & Jobs Platform, Digital Education Action Plan (2021 – 2027), created by by Galina Misheva

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση.

Οργανισμός
Προϋπολογισμός

Η σχετική πληροφορία δεν διατίθεται.

Εμπλεκόμενοι φορείς

Σχεδιασμός και υλοποίηση δημόσιων πολιτικών αναφορικά με την ψηφιακή εκπαίδευση.

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες στην εκπαίδευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες για το εργατικό δυναμικό
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Γλώσσα
 • Αγγλική
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα