Ο αντίκτυπος της τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) στις αγορές, και ιδίως της παραγωγικής ΤΝ, απαιτεί προσεκτική εξέταση των επιπτώσεών της στον ανταγωνισμό. Το παρόν έγγραφο, μέρος της σειράς εγγράφων του ΟΟΣΑ για την τεχνητή νοημοσύνη, επικεντρώνεται στις πιθανές επιπτώσεις της παραγωγικής ΤΝ στον ανταγωνισμό στις αγορές λαμβάνοντας υπόψη τα τρία βασικά στάδια ανάπτυξης της ΤΝ: μοντέλα θεμελίωσης της κατάρτισης, τελειοποίηση και ανάπτυξη. Τονίζει τη σημασία της διατήρησης ανταγωνιστικών αγορών για τη διασφάλιση των ευρέων οφελών της ΤΝ, εντοπίζοντας παράλληλα κινδύνους για τον ανταγωνισμό, όπως διασυνδέσεις σε ολόκληρη την αξιακή αλυσίδα της ΤΝ και εμπόδια εισόδου στην πρόσβαση σε κρίσιμες εισροές, όπως στα ποιοτικά δεδομένα και στην υπολογιστική ισχύ.

Ο κύκλος ζωής της παραγωγικής τεχνητής νοημοσύνης εξακολουθεί να αναπτύσσεται, με αποτέλεσμα να είναι πολύ νωρίς για να προβλεφθεί ο τρόπος με τον οποίο θα εξελιχθεί οριστικά ο ανταγωνισμός. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικοί κίνδυνοι που χρήζουν προσοχής. Σε αυτές περιλαμβάνονται η δυνητική συγκέντρωση ισχύος στην αγορά λόγω αλληλεξαρτήσεων εντός της αξιακής αλυσίδας της ΤΝ και οι προκλήσεις όσον αφορά στην πρόσβαση στους αναγκαίους πόρους.

Το έγγραφο τονίζει τον ρόλο των αρχών ανταγωνισμού και των υπευθύνων χάραξης πολιτικής στην παρακολούθηση αυτών των εξελίξεων και στη χρήση διαφόρων εργαλείων χάραξης πολιτικής και επιβολής για την αντιμετώπιση πιθανών ζητημάτων. Επιπλέον, η συνεργασία μεταξύ των αρχών είναι ζωτικής σημασίας για τη διατήρηση της εμπειρογνωσίας και την αποτελεσματική αντιμετώπιση του ταχέως μεταβαλλόμενου τοπίου της ΤΝ. 

Το έγγραφο διαρθρώνεται ως εξής:

 • Το πρώτο κεφάλαιο παρέχει μια επισκόπηση της έκθεσης και του πλαισίου της τεχνητής νοημοσύνης στον ανταγωνισμό της αγοράς.

 • Το δεύτερο κεφάλαιο εξηγεί τις κρίσιμες έννοιες και την αξιακή αλυσίδα της ΤΝ, συμπεριλαμβανομένων των βασικών εισροών και των επιπτώσεών τους.

 • Στο τρίτο κεφάλαιο εξετάζονται πιθανά ζητήματα ανταγωνισμού στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης και το σκεπτικό για την εξέταση αυτών των ζητημάτων.

 • Στο τέταρτο κεφάλαιο εξετάζονται τα εργαλεία και οι στρατηγικές που μπορούν να χρησιμοποιούν οι αρχές ανταγωνισμού για την αντιμετώπιση των κινδύνων ανταγωνισμού που σχετίζονται με την ΤΝ.

 • Στο πέμπτο κεφάλαιο προσδιορίζονται πιθανά μελλοντικά ζητήματα και τομείς για περαιτέρω διερεύνηση της πολιτικής ανταγωνισμού στον τομέα της ΤΝ.

 • Στο έκτο κεφάλαιο συνοψίζονται τα συμπεράσματα της μελέης και δίνεται έμφαση στη σημασία της συνεχούς παρακολούθησης και συνεργασίας μεταξύ των αρχών ανταγωνισμού.

Αναδημοσίευση κειμένου: Artificial intelligence, data and competition | European Digital Skills & Jobs Platform (europa.eu), Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Επιχειρήσεις και διοίκηση (λοιπές υποκατηγορίες)
Είδος δημοσίευσης
 • Επιστημονική εργασία
Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για όλους
Είδος πρωτοβουλίας
 • Διεθνής πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα