Καθώς οι κυβερνοαπειλές στην ΕΕ έχουν αυξηθεί δραματικά  η Ευρώπη πρέπει να παραμείνει ανθεκτική και να ενισχύσει τις ικανότητές της στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Για τον λόγο αυτό, στις 18 Απριλίου 2023 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ακαδημία Δεξιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια, μια συντονισμένη προσέγγιση για τη γεφύρωση του χάσματος ταλέντων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Ειδικότερα, η Ακαδημία θα οργανωθεί σε τέσσερις συγκεκριμένους πυλώνες :

Δημιουργία γνώσεων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης: καθιέρωση κοινής προσέγγισης της ΕΕ για την κατάρτιση στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα η Ακαδημία θα ασχοληθεί με τρεις κύριες πτυχές:

 • Πλαίσια για τον ορισμό, την παροχή και την αξιολόγηση των δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο
 • Ευκαιρίες κατάρτισης, πρωτοβουλίες και οργανισμοί σχετικά με τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο
 • Πληροφορίες σχετικά με τα πιστοποιητικά κυβερνοασφάλειας

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πτυχές παρατίθενται παρακάτω. Αν θέλετε να προτείνετε άλλες σχετικές πληροφορίες αναφορικά με αυτές τις πτυχές, στείλτε μας την πρότασή σας εδώ!

Πλαίσια

Η Ακαδημία θα προωθήσει τη δημιουργία γνώσεων μέσω της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, δουλεύοντας πάνω σε μια κοινή βάση για τα προφίλ ρόλων και τις συναφείς δεξιότητες της κυβερνοασφάλειας, ενισχύοντας την ευρωπαϊκή προσφορά εκπαίδευσης και κατάρτισης ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, δημιουργώντας μονοπάτια σταδιοδρομίας και παρέχοντας διαφάνεια και σαφήνεια όσον αφορά στις εκπαιδεύσεις και στις πιστοποιήσεις για την κυβερνοασφάλεια, ώστε να ενισχυθεί η προσφορά εργασίας.

Αρχικά, το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (ECSF) είναι ένα πρακτικό εργαλείο για την υποστήριξη του προσδιορισμού και της διάρθρωσης των καθηκόντων, των ικανοτήτων, των δεξιοτήτων και των γνώσεων που συνδέονται με τους ρόλους των Ευρωπαίων επαγγελματιών της κυβερνοασφάλειας.

Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό προγραμμάτων σπουδών για δεξιότητες κυβερνοασφάλειας, όπως:

 • Το Minimum Reference Curriculum του ECSO το οποίο παρέχει καθοδήγηση για τον σχεδιασμό μαθημάτων κατάρτισης για όλα τα επίπεδα σχετικά με την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.
 • Το  Sparta Curcurricula Designer , μια διαδικτυακή εφαρμογή που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν νέα ή να μεταφορτώνουν υπάρχοντα προγράμματα σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και να αναλύουν το περιεχόμενό τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις των εργασιακών ρόλων στην αγορά εργασίας.
 • Το πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών ασφάλειας στον κυβερνοχώρο ACM και IEEE (CSEC2017 Joint Task Force, 2017) περιγράφει τις κατευθυντήριες γραμμές για τα προγράμματα σπουδών μεταδευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στον τομέα της κυβερνοασφάλειας.
 • Το πλαίσια προγραμμάτων σπουδών CyberSec4Europe που αποσκοπεί στην παροχή μιας ενοποιητικής δομής και ορολογίας για τους τομείς γνώσεων, τα θέματα και τις δεξιότητες της κυβερνοασφάλειας, με σκοπό να χρησιμεύσει ως σταθερό κοινό έδαφος για τον σχεδιασμό και την αξιολόγηση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στον τομέα αυτό.
 • Το Concordia teaching cybersecurity & cyber-safety στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση το οποίο παρέχει μια μεθοδολογία και σχετικές κατευθυντήριες γραμμές για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών κατά την προετοιμασία τους για τη διδασκαλία της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της κυβερνοασφάλειας στους μαθητές.

Επιπλέον, υπάρχουν πολλά υφιστάμενα εργαλεία και πλαίσια που έχουν αναπτυχθεί σε επίπεδο ΕΕ, σε συνεργασία με τα κράτη μέλη, για τη διευκόλυνση της κοινής αντίληψης σχετικά με τις δεξιότητες καθώς και της διασυνοριακής αναγνώρισής τους. Αν και έχουν ευρύ πεδίο εφαρμογής για να καλύψουν πολλά είδη δεξιοτήτων, μπορούν επίσης να είναι συναφή με τα πλαίσια δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας.

To ESCO στοχεύει να υποστηρίξει την επαγγελματική κινητικότητα σε ολόκληρη την Ευρώπη και, ως εκ τούτου, μια πιο ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αγορά εργασίας, προσφέροντας μια “κοινή γλώσσα” για τα επαγγέλματα και τις δεξιότητες που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από διάφορους ενδιαφερόμενους φορείς σε θέματα απασχόλησης, εκπαίδευσης και κατάρτισης.

Η Ε.Ε ανέπτυξε το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Προσόντων (ΕΠΠ) ως μεταφραστικό εργαλείο για να καταστήσει τα εθνικά προσόντα ευκολότερα κατανοητά και περισσότερο συγκρίσιμα. Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Επαγγελματικών Προσόντων (ΕΠΕΠ) επιδιώκει να στηρίξει τη διασυνοριακή κινητικότητα των εκπαιδευομένων και των εργαζομένων, να προωθήσει τη δια βίου μάθηση και την επαγγελματική ανάπτυξη σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο για την Ψηφιακή Ικανότητα των Πολιτών  (DigComp) παρέχει μια κοινή αντίληψη για το τι είναι ψηφιακή επάρκεια.

Το Europass είναι ένα σύνολο διαδικτυακών εργαλείων που βοηθούν στη δημιουργία βιογραφικών σημειωμάτων, συνοδευτικών επιστολών και βοηθούν τους χρήστες να βρουν θέσεις εργασίας και μαθήματα στην ΕΕ.

Το EURES , που ξεκίνησε το 1994, είναι ένα ευρωπαϊκό δίκτυο συνεργασίας των υπηρεσιών απασχόλησης, το οποίο έχει σχεδιαστεί για να διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία των εργαζομένων.

Θα βρείτε περισσότερες πληροφορίες για άλλα πλαίσια και γενικούς πόρους που είναι χρήσιμοι και για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας στην ενότητα “Καριέρα” της πλατφόρμας ψηφιακών δεξιοτήτων και απασχόλησης.

Ευκαιρίες εκπαίδευσης και κατάρτισης

Υπάρχουν διάφορες χαρτογραφήσεις των υφιστάμενων ευκαιριών εκπαίδευσης και κατάρτισης:

Σε ορισμένα κράτη μέλη της ΕΕ υπάρχουν ήδη επίσημες πρωτοβουλίες για την παροχή δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο, συμπεριλαμβανομένων ειδικών ακαδημιών.

Επιπλέον, ένας κατάλογος των ευρωπαϊκών κυβερνοχώρων βρίσκεται στο παράρτημα του ακόλουθου εγγράφου ECSO.

Αν θέλετε να ανακαλύψετε περισσότερες ευκαιρίες κατάρτισης για την κυβερνοασφάλεια, επισκεφθείτε την ενότητα «Κατάρτιση» της Πλατφόρμας Ψηφιακών Δεξιοτήτων και Απασχόλησης. Επιπλέον, η πλατφόρμα διαθέτει πληροφορίες για πολλούς σχετικούς πόρους για τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο.

Επαγγελματικές πιστοποιήσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο

Υπάρχουν πολλοί οργανισμοί που παρέχουν επαγγελματικές πιστοποιήσεις στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, αναγνωρισμένες σε όλο το δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.

Χρηματοδότηση και έργα: οικοδόμηση συνεργειών για τη μεγιστοποίηση του αντίκτυπου των δαπανών για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας

Στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα, η Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας θα ασχοληθεί με δύο κύριες πτυχές:

 • Ευκαιρίες χρηματοδότησης για δεξιότητες στον κυβερνοχώρο, από το δημόσιο ή τον ιδιωτικό τομέα, σε επίπεδο ΕΕ ή άλλο επίπεδο
 • Έργα σχετικά με τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο που χρηματοδοτούνται ή έχουν ήδη χρηματοδοτηθεί.

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πτυχές παρατίθενται παρακάτω. Αν θέλετε να προτείνετε άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με χρηματοδοτήσεις ή έργα που σχετίζονται με τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο, στείλτε μας την πρότασή σας εδώ.

Ειδικότερα, οι δημόσιες αρχές (σε διεθνές, ευρωπαϊκό, εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο) ενθαρρύνονται να υποβάλουν πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησής τους για τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο. Είναι επίσης ευπρόσδεκτες οι πληροφορίες σχετικά με τις ευκαιρίες χρηματοδότησης από ιδιωτικούς φορείς.

Η Ακαδημία θα εξασφαλίσει καλύτερη διοχέτευση και προβολή των διαθέσιμων ευκαιριών χρηματοδότησης και των υφιστάμενων έργων για δραστηριότητες που σχετίζονται με τις δεξιότητες, ώστε να μεγιστοποιηθεί ο αντίκτυπός τους.

Ευκαιρίες χρηματοδότησης

Πολλά χρηματοδοτικά προγράμματα της ΕΕ υποστηρίζουν τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο, ιδίως τα εξής:

Αν θέλετε να ανακαλύψετε περισσότερες ευκαιρίες χρηματοδότησης για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, επισκεφθείτε την ειδική μας ενότητα στην πλατφόρμα ψηφιακών δεξιοτήτων και απασχόλησης.

Χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα για τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο

 • Η Concordia επεκτείνει τα παραδοσιακά μαθήματα κατάρτισης με νέα εικονικά μαθήματα (MOOCs και SPOCs) και ποικίλες δραστηριότητες προβολής, συμπεριλαμβανομένης της ανάπτυξης προγραμμάτων σπουδών για γυμνάσια, διαγωνισμών, σειρών κυβερνοεκπαιδεύσεων.
 • Το CyberSec4Europe  εργάζεται προς την κατεύθυνση ενός μοντέλου πλαισίου δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας τόσο για τους παρόχους εκπαίδευσης όσο και για τους εργοδότες, το οποίο θα οδηγήσει σε ένα καλύτερο εργατικό δυναμικό κυβερνοασφάλειας.
 • Το ECCO θα χαρτογραφήσει και θα αναλύσει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ικανοτήτων στον τομέα της Κυβερνοασφάλειας, θα τονώσει τη συνεργασία στο πλαίσιο αυτό και θα συνδέσει την Ευρωπαϊκή Κοινότητα Ικανοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Αρμοδιοτήτων για την Κυβερνοασφάλεια και το δίκτυο των Εθνικών Κέντρων Ικανοτήτων.
 • Κύριος στόχος του ECHO είναι η ενίσχυση της προληπτικής άμυνας στον κυβερνοχώρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ενισχύοντας την τεχνολογική κυριαρχία της Ευρώπης μέσω της αποτελεσματικής και αποδοτικής πολυτομεακής συνεργασίας Αυτό περιλαμβάνει ένα μοντέλο αναφοράς δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο και ένα σχετικό πρόγραμμα σπουδών.
 • Το SPARTA επιδιώκει να βελτιώσει την έρευνα, την καινοτομία και την κατάρτιση στον τομέα της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο που πραγματοποιούνται στην Ευρώπη σε όλους τους τομείς και την εμπειρογνωμοσύνη, από ιδρύματα έως εφαρμογές, στην ακαδημαϊκή κοινότητα και τη βιομηχανία. Η SPARTA δημιούργησε έναν διαδικτυακό χάρτη για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και έναν σχεδιαστή προγραμμάτων σπουδών κυβερνοασφάλειας για την τριτοβάθμια εκπαίδευση.
 • Στόχος του REWIRE είναι να δημιουργήσει ένα σχέδιο για τη βιομηχανία κυβερνοασφάλειας και μια συγκεκριμένη ευρωπαϊκή στρατηγική δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας. Το έργο του επικεντρώνεται στην παροχή συγκεκριμένων συστάσεων και βιώσιμων λύσεων που θα οδηγήσουν στη μείωση του χάσματος δεξιοτήτων μεταξύ των απαιτήσεων του κλάδου και της παροχής κλαδικής κατάρτισης και θα συμβάλουν στην ανάπτυξη, την καινοτομία και την ανταγωνιστικότητα του τομέα της κυβερνοασφάλειας.
 •  Το Cyberwatching παρέχει μια διαδραστική οπτική γωνία της πλήρους συλλογής έργων που χρηματοδοτούνται από την ΕΕ στο τοπίο του χώρου της κυβερνοασφάλειας.
 • Η Cyberwiser προτείνει μαθήματα κατάρτισης, από αρχάριο έως προχωρημένο επίπεδο, για οργανισμούς, συμπεριλαμβανομένων εταιρειών και δημόσιων αρχών.
 • Το CyberSecPro έχει ως στόχο να γεφυρώσει το χάσμα μεταξύ των πτυχίων, του εργασιακού βίου και των περιζήτητων δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας που είναι απαραίτητες στις σημερινές προσπάθειες ψηφιοποίησης και να παρέχει παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών για προγράμματα κατάρτισης στον τομέα.
 • Το SME4DD θα σχεδιάσει βραχυπρόθεσμα προγράμματα κατάρτισης με βάση τις ανάγκες των ΜμΕ με στόχο την αύξηση του αριθμού των ανδρών και γυναικών που είναι σε θέση να σχεδιάζουν, να αναπτύσσουν και να εφαρμόζουν ψηφιακές λύσεις στην οικονομία και σε όλους τους τομείς.

Συμμετοχή των ενδιαφερομένων: δέσμευση για την κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων στον τομέα της κυβερνοασφάλειας

Στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα, η Ακαδημία Δεξιοτήτων στον Κυβερνοχώρο θα ασχοληθεί με τρεις κύριες πτυχές:

 • Δεσμεύσεις των ενδιαφερομένων μερών για την εξάλειψη του χάσματος δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη.
 • Ποικιλομορφία, συμπεριλαμβανομένης της ισορροπίας μεταξύ των φύλων, του εργατικού δυναμικού στον κυβερνοχώρο.
 • Στρατηγικές των κρατών μελών και των δημόσιων αρχών εν γένει για τη βελτίωση των δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο.

Ορισμένες πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πτυχές παρατίθενται παρακάτω. Αν θέλετε να προτείνετε άλλες σχετικές πληροφορίες σχετικά με εθνικές στρατηγικές ή πρωτοβουλίες για την πολυμορφία που σχετίζονται με τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο, στείλτε μας την πρότασή σας εδώ.

Δεσμεύσεις για δεξιότητες στον κυβερνοχώρο

Υπάρχουν ήδη αρκετές δεσμεύσεις για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο στην ενότητα “Δεσμεύσεις” της πλατφόρμας για τις ψηφιακές δεξιότητες και την απασχόληση.

Ωστόσο, οι συγκεκριμένες δεσμεύσεις για την Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας πρέπει να πληρούν τρεις προϋποθέσεις για να ληφθούν υπόψη στο πλαίσιο της Ακαδημίας:

 • Συμμόρφωση με τις γενικές απαιτήσεις για τις δεσμεύσεις της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας για τις ψηφιακές δεξιότητες  και την Απασχόληση.
 • Επεξήγηση του προγραμματισμένου ή επιτευχθέντος αντικτύπου της δέσμευσης όσον αφορά έναν ή περισσότερους από τους έξι ακόλουθους στόχους σύμφωνα με τους στόχους της Ακαδημίας:

– Αύξηση του αριθμού των ατόμων με δεξιότητες κυβερνοασφάλειας στην ΕΕ.

– Αύξηση της ποικιλομορφίας των ατόμων με δεξιότητες κυβερνοασφάλειας, ιδίως του ποσοστού των γυναικών.

– Ευθυγράμμιση της προσφοράς και της ζήτησης δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας στην αγορά εργασίας, μειώνοντας έτσι τα κενά σε ορισμένες αναγκαίες δεξιότητες.

– Παροχή των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την εκπλήρωση των νομικών και πολιτικών απαιτήσεων για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο σε επίπεδο ΕΕ (π.χ. η οδηγία NIS2, ο κανονισμός DORA και ο προτεινόμενος νόμος για την ανθεκτικότητα στον κυβερνοχώρο) ή σε εθνικό επίπεδο.

– Βελτίωση της διαφάνειας και των συνεργειών μεταξύ δημόσιων και ιδιωτικών πρωτοβουλιών για τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας.

– Βελτίωση της συγκρισιμότητας, της διασφάλισης ποιότητας και της πιστοποίησης των δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας.

 • Επικαιροποίηση της δέσμευσης τουλάχιστον κάθε 6 μήνες, αναφέροντας τι έχει επιτευχθεί κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος όσον αφορά τους έξι παραπάνω στόχους και, κατά περίπτωση, επικαιροποιώντας ή αναθεωρώντας τη δέσμευση. Επιπλέον, τα κράτη μέλη ενθαρρύνονται να ενσωματώσουν τις δεξιότητες κυβερνοασφάλειας στις εθνικές τους στρατηγικές.

Επί του παρόντος, υπάρχουν ήδη τέσσερις δεσμεύσεις που έχουν προσχωρήσει στην Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας (ISC) ², NVIDIA, Microsoft και CISCO, αλλά θα υπάρξουν πολλές ακόμη!

Λάβετε μέρος στην προσπάθεια να καλυφθεί το χάσμα δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο στην Ευρώπη: υποβάλετε την υπόσχεσή σας και γίνετε μέλος της Ακαδημίας Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας!

Διαφορετικότητα & Ένταξη των Φύλων

Υπάρχουν διάφορες πρωτοβουλίες που επιδιώκουν να αντιμετωπίσουν την πολυμορφία και την ένταξη των φύλων στην ασφάλεια στον κυβερνοχώρο.

Στρατηγικές

Τα κράτη μέλη, οι περιφερειακές και τοπικές αρχές, καθώς και οι διεθνείς και ευρωπαϊκοί δημόσιοι φορείς ενθαρρύνονται να υιοθετήσουν ειδικές στρατηγικές ή πρωτοβουλίες για τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο ή να ενσωματώσουν τις συναφείς δεξιότητες σε σχετικές στρατηγικές ή πρωτοβουλίες με ευρύτερο πεδίο εφαρμογής (π.χ. κυβερνοασφάλεια, ψηφιακές δεξιότητες, απασχόληση κ.λπ).

Αν θέλετε να μάθετε περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις διεθνείς πρωτοβουλίες για την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο, επισκεφθείτε την ειδική ενότητα με τις σχετικές ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες και εθνικές στρατηγικές.

Μέτρηση της προόδου: ενσωματωμένη λογοδοσία

Στο πλαίσιο αυτού του πυλώνα, η Ακαδημία Δεξιοτήτων στον Κυβερνοχώρο θα ασχοληθεί με δύο κύριες πτυχές:

 • Δείκτες (υπάρχοντες ή προς ανάπτυξη) για τη μέτρηση της κατάστασης και της προόδου των δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο.
 • Διαθέσιμα στοιχεία σχετικά με την κατάσταση και την πρόοδο των δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο.

Προς το παρόν, δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες σχετικά με αυτές τις πτυχές στην πλατφόρμα. Παρόλα αυτά, αν θέλετε να προτείνετε οποιαδήποτε σχετική πληροφορία σχετικά με δείκτες που σχετίζονται με τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο, στείλτε μας την πρότασή σας εδώ.

Δείκτες για τις δεξιότητες στον κυβερνοχώρο

Η Ακαδημία Δεξιοτήτων στον Κυβερνοχώρο θα αναπτύξει μια μεθοδολογία για την παρακολούθηση της εξέλιξης της αγοράς και της προόδου που έχει επιτευχθεί στην κάλυψη του χάσματος δεξιοτήτων κυβερνοασφάλειας. Για το σκοπό αυτό, θα καθορίσει δείκτες για την καλύτερη αντιμετώπιση των αναγκών, αφενός, και αφετέρου, της προσφοράς κατάρτισης, καθώς και για την καλύτερη κατεύθυνση των κονδυλίων προς τις σχετικές ανάγκες.

Τα σχετικά πλαίσια μέτρησης της ΕΕ από την άποψη αυτή περιλαμβάνουν:

 • Ο Δείκτης Ψηφιακής Οικονομίας και Δεξιοτήτων (DESI) συνοψίζει δείκτες σχετικά με τις ψηφιακές επιδόσεις της Ευρώπης και παρακολουθεί την πρόοδο των χωρών της ΕΕ. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρακολουθεί την ψηφιακή πρόοδο των κρατών μελών μέσω των εκθέσεων του Δείκτη Ψηφιακής Οικονομίας και Κοινωνίας (DESI) από το 2014, συμπεριλαμβανομένων των ψηφιακών δεξιοτήτων.
 • Η Eurostat  διεξάγει επίσης περιοδικές στατιστικές μελέτες εργατικού δυναμικού για τους απασχολούμενους ειδικούς ΤΠΕ. Για παράδειγμα, το 2021, το 80,9 % των ανδρών απασχολούνταν ως ειδικοί ΤΠΕ στην ΕΕ έναντι 19,1 % των γυναικών. Επιπλέον, το 2021, περίπου τα δύο τρίτα (64,5 %) των ειδικών στις ΤΠΕ στην ΕΕ είχαν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση. Ο τομέας της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο θα μπορούσε να επωφεληθεί από συγκεκριμένες στατιστικές που θα κατεδείκνυαν τα κενά σε δεξιότητες στον κυβερνοχώρο σε ολόκληρη την ΕΕ.

Αναδημοσιεύση κειμένων: Cybersecurity Skills Academy: a coordinated approach to boost the EU cyber workforce ,Digital Skills & Jobs Platform.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Ομάδα-στόχος
 • Ψηφιακές δεξιότητες για επαγγελματίες/ ειδικούς ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Βιομηχανία - Τομέας Εκπαίδευσης και Κατάρτισης
 • Λοιπά προγράμματα και προσόντα (εκτός λίστας)
Διαβάσετε περισσότερα