Από τις 13.07.2022 έχει τεθεί σε δημόσια ηλεκτρονική διαβούλευση η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης και συγκεκριμένα στον ιστότοπο: http://www.opengov.gr. Πρόκειται για ένα ολιστικό στρατηγικό πλαίσιο για την ανάπτυξη και υλοποίηση στην Ελλάδα ενεργητικών πολιτικών απασχόλησης την περίοδο 2022-2030, σε συνδυασμό με παθητικές πολιτικές αγοράς εργασίας. Στόχοι της είναι:

 • η ενίσχυση της απασχόλησης και η αντιμετώπιση της ανεργίας,
 • η ενίσχυση των προσόντων, των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας του εργατικού δυναμικού,
 • η βελτίωση των δεδομένων για την αγορά εργασίας και την απασχόληση.

Η Εθνική Στρατηγική για τις Ενεργητικές Πολιτικές Απασχόλησης, εξειδικεύει τις εθνικές στρατηγικές κατευθύνσεις για την απασχόληση, και ευρύτερα την οικονομική ανάπτυξη και την κοινωνική συνοχή, όπως αυτές αποτυπώνονται στο Εθνικό Σχέδιο Μεταρρυθμίσεων «Ελλάδα Μπροστά» (Σεπτέμβριος 2021). Επίσης, ενσωματώνει τους στόχους και τις κατευθύνσεις του Σχεδίου Ανάκαμψης για την Ελληνική Οικονομία ενώ βασίζεται δε στην εφαρμογή των αρχών του Ευρωπαϊκού Πυλώνα Κοινωνικών Δικαιωμάτων και της νέας Διακήρυξης του Πόρτο (Ευρωπαϊκό Συμβούλιο 2021).

Διαρθρώνεται στους ακόλουθους τέσσερις στρατηγικούς άξονες:

 • ενίσχυση της απασχόλησης και αντιμετώπιση της ανεργίας και της μακροχρόνιας ανεργίας
 • ενίσχυση της νεανικής απασχόλησης και διευκόλυνση της πρόσβασης των νέων στην αγορά εργασίας
 • ανάπτυξη του εργατικού δυναμικού της χώρας και ενίσχυση της απασχολησιμότητάς του
 • αγορά εργασίας χωρίς αποκλεισμούς.

Επίσης, εστιάζει μεταξύ άλλων και σε δράσεις ψηφιακών δεξιοτήτων που αφορούν την επιχειρηματικότητα, τους νέους και τις γυναίκες προβλέποντας:

 • πρόγραμμα ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας με έμφαση στην ψηφιακή, πράσινη και γαλάζια οικονομία και σε τομείς αιχμής και κλάδους υψηλής αναπτυξιακής προοπτικής
 • προγράμματα συνεχιζόμενης επαγγελματικής κατάρτισης των ανέργων και των εργαζομένων για την αναβάθμιση των δεξιοτήτων τους και την επανειδίκευσή τους
 • προγράμματα ανάπτυξης των ψηφιακών, επιχειρηματικών, ήπιων και μεταφέρσιμων δεξιοτήτων των γυναικών
 • ενθάρρυνση της συμμετοχής των γυναικών στις θετικές επιστήμες, την τεχνολογία, τη μηχανική και τα μαθηματικά και τις ΤΠΕ
 • πρόγραμμα ενίσχυσης και επιχορήγησης της νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση σε κλάδους της ψηφιακής, πράσινης και γαλάζιας οικονομίας και σε τομείς υψηλής αναπτυξιακής αιχμής
 • πρόγραμμα συμβουλευτικής νεανικής επιχειρηματικότητας, με έμφαση σε κλάδους της ψηφιακής, πράσινης και γαλάζιας οικονομίας και σε τομείς υψηλής αναπτυξιακής αιχμής
 • πρόγραμμα κατάρτισης και ανάπτυξης επιχειρηματικών δεξιοτήτων με έμφαση σε νέους 18-24 και 25-29 ετών
 • πρόγραμμα κατάρτισης σε προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες
 • πρόγραμμα κατάρτισης εργαζομένων πολύ μικρών επιχειρήσεων στην ψηφιακή οικονομία

Σημειώνεται ότι η Εθνική Στρατηγική αναπτύχθηκε υπό τον συντονισμό του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε συνεργασία με τη ΔΥΠΑ και με τη βοήθεια του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα μέτρα και τα προγράμματα που θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο της Στρατηγικής χρηματοδοτούνται από το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας «Ελλάδα 2.0», το ΕΣΠΑ 2021-2027 και οι εθνικοί πόροι.

Η διαβούλευση επί του κειμένου της Στρατηγικής θα διαρκέσει μέχρι τις 28 Ιουλίου 2022, ημέρα Πέμπτη και ώρα 12:00. Κάθε κοινωνικός εταίρος και κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να συμμετάσχει στη δημόσια διαβούλευση με την κατάθεση παρατηρήσεων και συγκεκριμένων προτάσεων.

Πηγή: Ανακοίνωση Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα