Από τις 22 Ιουνίου υποβάλλουν ήδη τις αιτήσεις τους οι δυνητικά δικαιούχοι των Προγραμμάτων I, II & III της δράσης «Ψηφιακή αναβάθμιση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜμΕ)» για τη χρηματοδότηση επενδύσεων που θα συμβάλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό τους μέσω του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0.

Σκοπός της δράσης είναι η δημιουργία υποδομών που θα ενισχύσουν τη ψηφιακή ωριμότητα των ΜμΕ και θα εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία. Πιο συγκεκριμένα επιδιώκει:

 • την ενίσχυση της υγιούς επιχειρηματικότητας με την κατάλληλη αξιοποίηση των ΤΠΕ
 • την ενδυνάμωση του κλάδου πληροφορικής σε όρους ανταγωνιστικότητας και εξωστρέφειας
 • τη δημιουργία νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας με ισχυρή εμπορική προοπτική και βιωσιμότητα

Όλες οι επενδύσεις θα χρηματοδοτηθούν, θα πρέπει να προσανατολίζονται στις τεχνολογίες και τις υπηρεσίες που προωθούν την ψηφιοποίηση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, όπως:

 • ηλεκτρονικές πληρωμές (πχ αναβάθμιση των ταμειακών μηχανών και του οικοσυστήματος των POS ) και εφαρμογές ηλεκτρονικής τιμολόγησης
 • διαδικτυακές πωλήσεις
 • παροχή ολοκληρωμένων λύσεων για ανέπαφη εξυπηρέτηση και εργαλεία ψηφιακής διαφήμισης
 • συστήματα τηλεργασίας
 • υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών (τεχνητή νοημοσύνη, διαδίκτυο των πραγμάτων, υποδομές και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους)
 • αξιοποίηση συστημάτων κυβερνοασφάλειας και υπηρεσιών δημιουργίας αντιγράφων ασφαλείας των δεδομένων και αποκατάστασης σε περίπτωση καταστροφής,
 • αναβάθμιση των ψηφιακών δεξιοτήτων εργαζομένων και επιχειρηματιών προκειμένου να αξιοποιούν στην καθημερινότητά τους όλες τις παραπάνω δυνατότητες.

Η Δράση ενίσχυσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων για την αγορά/αξιοποίηση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών και τη γενικότερη υποστήριξή τους για τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό κατανέμεται σε τρία (3) επιμέρους Προγράμματα Κρατικών Ενισχύσεων:

Πρόγραμμα Ι: «Ψηφιακά Εργαλεία MME»

Οι συμμετέχουσες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν προκειμένου:

 • να εκσυγχρονίσουν την παραγωγική, εμπορική και διοικητική τους λειτουργία
 • να αναβαθμίσουν τον τρόπο επικοινωνίας και συνεργασίας και να εισάγουν νέες μορφές υβριδικής εργασίας (hybrid workplace)
 • να ψηφιοποιήσουν τις ηλεκτρονικές συναλλαγές με πελάτες και συνεργάτες, περιλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού εμπορίου
 • να αυξήσουν το επίπεδο ασφάλειας και εμπιστοσύνης στις ηλεκτρονικές συναλλαγές, μέσω της αξιοποίησης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Πρόγραμμα ΙΙ: «Ανάπτυξη Ψηφιακών Προϊόντων και Υπηρεσιών»

 • στοχεύει στην ενίσχυση της ψηφιακής παραγωγικής ικανότητας στη χώρα με νέα προϊόντα και υπηρεσίες
 • επιδιώκει στην ενδυνάμωση της εξωστρέφειας των Ελληνικών Επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην παραγωγή και διάθεση ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών.

Ουσιαστικά, θα παρέχει προς τις ΜμΕ ενισχύσεις, υπό τη μορφή επιχορηγήσεων, για την υλοποίηση επενδυτικών σχεδίων που καλύπτουν όλο τον κύκλο ανάπτυξης νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών συμπεριλαμβάνοντας και προπαρασκευαστικές δραστηριότητες όπως δράσεις απόκτησης νέων γνώσεων και δεξιοτήτων για την ανάπτυξη των νέων προϊόντων. Το συγκεκριμένο πρόγραμμα θα επιδοτεί ψηφιακές επενδύσεις, με την μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης, ύψους από 200.000 ως 2 εκατ. ευρώ, για την ανάπτυξη υποδομών και υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους.

Πρόγραμμα IΙΙ: «Ψηφιακές Συναλλαγές»

Οι ωφελούμενοι του προγράμματος θα λαμβάνουν επιταγές (vouchers) για την απόκτηση, μέσω αγοράς ή μίσθωσης, νέων ψηφιακών προϊόντων και υπηρεσιών, με σκοπό την ενίσχυση της ψηφιακής ωριμότητας των μικρομεσαίων επιχειρήσεων (ΜΜΕ) της χώρας, μέσα από τη χρήση διαφόρων ψηφιακών εργαλείων.

Επένδυση στη ψηφιακή γνώση

Απαραίτητη προϋπόθεση για το ψηφιακό μετασχηματισμό των επιχειρήσεων είναι η ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού, που απασχολείται σε αυτές, με ψηφιακές δεξιότητες. Ο διαρκής ψηφιακός εγγραμματισμός θα επιτρέψει την υιοθέτηση ψηφιακών τεχνολογιών με σκοπό α) τη συνεχή βελτίωση και ανάπτυξη νέων προϊόντων, β) την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας και γ) την εφαρμογή συστημάτων ενδοεπιχειρησιακού σχεδιασμού (ERP) και διαχείρισης σχέσεων με πελάτες (CRM). Παράλληλα, η γνώση αξιοποίησης των τεχνολογιών κυβερνοασφάλειας και υπολογιστικού νέφους θα επιφέρει μείωση του διοικητικού κόστους των επιχειρήσεων. Τέλος, θα ενθαρρύνει την εφαρμογή ψηφιακών διαδικασιών όπως χρήση (ή ενίσχυση) των ψηφιακών καναλιών, η επέκταση του καθεστώτος της τηλεργασίας και η αυτοματοποίηση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων.

Περισσότερες πληροφορίες για τα τρία προγράμματα ενισχύσεων, μπορείτε να βρείτε στον επίσημο ιστότοπο της δράσης: https://digitalsme.gov.gr.

Αντλήθηκαν πληροφορίες από:

ιστότοπος https://digitalsme.gov.gr/
“Ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός των ελληνικών επιχειρήσεων. 2020: Η επίδραση της πανδημίας COVID-19”, Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης & Ηλεκτρονικού Περιεχομένου, στατιστική μελέτη, έτος έκδοσης 2021.

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Ρομποτική (Robotics)
 • Μηχανική Μάθηση (Machine Learning)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Ελλάδα
Είδος πρωτοβουλίας
 • Εθνική πρωτοβουλία
Διαβάσετε περισσότερα