Πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» 2023-2024

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε δύο πολυετή προγράμματα εργασίας για το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη (DIGITAL). Τα προγράμματα θα λάβουν χρηματοδότηση συνολικού ύψους 1.284 δισ. EUR, εκ των οποίων 553 εκατ. EUR θα διατεθούν το 2023 για τη στήριξη του ψηφιακού μετασχηματισμού και την ενίσχυση της κυβερνοασφάλειας.

Το πρόγραμμα «Ψηφιακή Ευρώπη» αποσκοπεί στην ενίσχυση της τεχνολογικής κυριαρχίας της Ευρώπης και στη διάθεση ψηφιακών λύσεων στην αγορά προς όφελος των πολιτών, των δημόσιων διοικήσεων και των επιχειρήσεων, συμβάλλοντας παράλληλα στους στόχους της Ευρωπαϊκής Πράσινης Συμφωνίας. Με προγραμματισμένο συνολικό προϋπολογισμό ύψους 7.5 δισ. EUR σε διάστημα 7 ετών, το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη θα επιταχύνει την οικονομική ανάκαμψη και θα διαμορφώσει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της κοινωνίας και της οικονομίας της Ευρώπης, αποφέροντας οφέλη ιδίως στις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις.

Κύριο πρόγραμμα εργασίας

Το κύριο πρόγραμμα εργασίας DIGITAL Europe Work Programme 2023-2024, ύψους 909.5 εκατ. EUR, αποσκοπεί στην ενίσχυση των κρίσιμων ψηφιακών ικανοτήτων της ΕΕ, εστιάζοντας σε βασικούς τομείς όπως η τεχνολογία για το κλίμα και την προστασία του περιβάλλοντος, τα δεδομένα, η τεχνητή νοημοσύνη, το υπολογιστικό νέφος, η κυβερνοασφάλεια, οι προηγμένες ψηφιακές δεξιότητες και η ανάπτυξη για τη βέλτιστη χρήση αυτών των τεχνολογιών. Ειδικότερα, το πρόγραμμα αποσκοπεί στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων με την εφαρμογή εξειδικευμένων εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε βασικούς τομείς στο πλαίσιο του στόχου πολιτικής για την ψηφιακή δεκαετία για την επίτευξη 20 εκατομμυρίων εμπειρογνωμόνων ΤΠΕ στην ΕΕ έως το 2030. Επιπλέον, επιδιώκει να ενισχύσει τις δεξιότητες που σχετίζονται με τη βιομηχανία ημιαγωγών και να δημιουργήσει μια Ακαδημία Δεξιοτήτων Κυβερνοασφάλειας για σκοπούς επανειδίκευσης και αναβάθμισης των δεξιοτήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των ΜΜΕ και των δημόσιων διοικήσεων. Το πρόγραμμα επικεντρώνεται επίσης στην ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων των νέων, ιδίως των κοριτσιών, που συχνά υποεκπροσωπούνται στον τομέα.

Πρόγραμμα εργασίας για την κυβερνοασφάλεια

Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης ειδικό πρόγραμμα εργασίας με επίκεντρο την κυβερνοασφάλεια, με προϋπολογισμό ύψους 375 εκατ. EUR για την περίοδο 2023-2024, με σκοπό την ενίσχυση της συλλογικής ανθεκτικότητας της ΕΕ έναντι των κυβερνοαπειλών. Το πρόγραμμα εργασίας για την κυβερνοασφάλεια θα στηρίξει την ανάπτυξη ικανοτήτων των εθνικών και διασυνοριακών επιχειρησιακών κέντρων ασφάλειας, τα οποία θα καταστήσουν δυνατή τη δημιουργία προηγμένων συστημάτων ανίχνευσης απειλών και ανάλυσης συμβάντων στον κυβερνοχώρο. Θα επιτρέψει επίσης την ανάπτυξη ικανοτήτων κυβερνοασφάλειας μέσω των εθνικών κέντρων συντονισμού και θα χρηματοδοτήσει έργα που στηρίζουν τη βιομηχανία, ιδίως τις ΜΜΕ και τις νεοφυείς επιχειρήσεις, για τη συμμόρφωση με τις κανονιστικές απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας.

Πότε θα δημοσιευθούν οι νέες προσκλήσεις;

Οι πρώτες προσκλήσεις υποβολής προτάσεων και για τα δύο προγράμματα εργασίας θα δημοσιευθούν την άνοιξη, ενώ περισσότερες θα πραγματοποιηθούν προσεχώς. Οι προσκλήσεις είναι ανοικτές σε επιχειρήσεις, δημόσιες διοικήσεις και άλλες οντότητες από τα κράτη μέλη της ΕΕ, τις χώρες ΕΖΕΣ/ΕΟΧ και τις χώρες που είναι συνδεδεμένες με το πρόγραμμα Ψηφιακή Ευρώπη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα προγράμματα εργασίας, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα Τhe Digital Europe Programme – Work Programmes. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πώς μπορείτε να λάβετε χρηματοδότηση, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα How to get funding under the Digital Europe Programme.

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα και τις δράσεις DIGITAL διατίθενται στον ιστότοπο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αναδημοσίευση κειμένου: Digital Europe Programme: digital transition and cybersecurity at the core of the new work programmes, Digital Skills & Jobs Platform, created by Irene Marinelli

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Μεγάλα δεδομένα (Big data)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • Υπολογιστική Νέφους (Cloud Computing)
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα