Με όραμα τον επιτυχή ψηφιακό μετασχηματισμό της ΕΕ έως το 2030 και την προώθηση ενός ανθρωποκεντρικού και βιώσιμου ψηφιακού μέλλοντος με περισσότερη ευημερία και χωρίς αποκλεισμούς , το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ενέκρινε το πρόγραμμα πολιτικής 2030 «Πορεία προς την ψηφιακή δεκαετία».

Στόχος της απόφασης αυτής είναι η ενίσχυση της ηγετικής ψηφιακής θέσης της ΕΕ μέσω της προώθησης συμπεριληπτικών και βιώσιμων ψηφιακών πολιτικών προς όφελος των πολιτών και των επιχειρήσεων. Για τον σκοπό αυτό, καθορίζει τους συγκεκριμένους ψηφιακούς στόχους τους οποίους η ΕΕ και τα κράτη μέλη της επιδιώκουν να επιτύχουν έως το τέλος της δεκαετίας σε τέσσερις τομείς:

 • ενίσχυση των ψηφιακών δεξιοτήτων και της ψηφιακής εκπαίδευσης
 • ασφαλείς και βιώσιμες ψηφιακές υποδομές
 • ψηφιακός μετασχηματισμός των επιχειρήσεων
 • ψηφιοποίηση των δημόσιων υπηρεσιών

Σήμερα, μόνο το ήμισυ του ευρωπαϊκού ενήλικου πληθυσμού διαθέτει βασικές ψηφιακές δεξιότητες και οι επιχειρήσεις μας πάσχουν από έλλειψη των αναγκαίων υποδομών. Το πρόγραμμα αυτό θα διασφαλίσει ότι το σύνολο της οικονομίας και της κοινωνίας θα μπορέσει να υιοθετήσει έναν καλά στοχευμένο ψηφιακό μετασχηματισμό. Οι ψηφιακές δεξιότητες και οι ενισχυμένες υποδομές είναι απαραίτητες για την ευημερία, την ασφάλεια και την ανθεκτικότητα της κοινωνίας μας.

Με το πρόγραμμα πολιτικής εισάγεται μια νέα μορφή διακυβέρνησης που βασίζεται στη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και της Επιτροπής, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι η Ένωση θα επιτύχει από κοινού τις φιλοδοξίες της. Η πρωτοβουλία θα δώσει τη δυνατότητα στις χώρες της ΕΕ να συνεργαστούν στενά και να συγκεντρώσουν πόρους προκειμένου να σημειώσουν πρόοδο όσον αφορά τις ψηφιακές δυνατότητες και τεχνολογίες που δεν θα μπορούσαν να επιτύχουν μόνα τους τα μεμονωμένα κράτη μέλη. Απώτερος στόχος είναι να επιτευχθεί ψηφιακός μετασχηματισμός της ευρωπαϊκής οικονομίας που θα ενδυναμώνει τους πολίτες και τις επιχειρήσεις, σύμφωνα με τις αξίες της ΕΕ.

Με την απόφαση αποσαφηνίζονται διάφοροι ορισμοί των γενικών στόχων του προγράμματος με έμφαση στην ενίσχυση των θεμελιωδών δικαιωμάτων, της διαφάνειας και της ασφάλειας, καθώς και στην προώθηση των ψηφιακών δεξιοτήτων. Για την επίτευξη αυτών των κοινών στόχων, τα κράτη μέλη θα συνεργαστούν, αξιολογώντας την πρόοδο και λαμβάνοντας μέτρα όπου απαιτείται.

Η Επιτροπή θα καθορίσει πορείες σε επίπεδο ΕΕ για καθέναν από τους ψηφιακούς στόχους της ΕΕ από κοινού με τα κράτη μέλη. Τα δε κράτη μέλη θα χαράξουν εθνικές πορείες και θα καταρτίσουν στρατηγικούς χάρτες πορείας για την επίτευξη των στόχων αυτών έως την προβλεπόμενη επανεξέτασή τους το 2026. Η πρόοδος θα παρακολουθείται με βάση τον δείκτη ψηφιακής οικονομίας και κοινωνίας (DESI) και θα αξιολογείται στην Ετήσια έκθεση της Επιτροπής για την «κατάσταση της ψηφιακής δεκαετίας».

Το πρόγραμμα πολιτικής θα διευκολύνει τις επενδύσεις σε αναδυόμενες τεχνολογίες  όπως η υπολογιστική υψηλών επιδόσεων, οι κοινές υποδομές και υπηρεσίες δεδομένων, η αλυσίδα συστοιχιών, οι επεξεργαστές χαμηλής κατανάλωσης, η πανευρωπαϊκή ανάπτυξη διαδρόμων 5G, οι συμπράξεις υψηλής τεχνολογίας για ψηφιακές δεξιότητες, οι ασφαλείς κβαντικές υποδομές και το δίκτυο κέντρων κυβερνοασφάλειας, η ψηφιακή δημόσια διοίκηση, οι εγκαταστάσεις δοκιμών και οι κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας.

Αναδημοσίευση Δελτίου Τύπου του  Ευρωπαϊκού Συμβουλίου

Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
 • Τεχνητή νοημοσύνη (Artificial Intelligence)
 • Κυβερνοασφάλεια (Cybersecurity)
 • Διαδίκτυο των πραγμάτων (Internet of things)
 • Υπολογιστική Υψηλής Απόδοσης (High Performance Computing)
 • 5G
 • Λογισμικό (Software)
Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Χώρα
 • Αυστρία
 • Βέλγιο
 • Βουλγαρία
 • Κύπρος
 • Ρουμανία
 • Σλοβενία
 • Κροατία
 • Τσέχικη Δημοκρατία
 • Δανία
 • Εσθονία
 • Φινλανδία
 • Γαλλία
 • Γερμανία
 • Ελλάδα
 • Ουγγαρία
 • Ιταλία
 • Ιρλανδία
 • Μάλτα
 • Λετονία
 • Λιθουανία
 • Λουξεμβούργο
 • Κάτω Χώρες
 • Πορτογαλία
 • Πολωνία
 • Σουηδία
 • Ισπανία
 • Σλοβακία
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα