Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέφρασε την ικανοποίησή της για την πρόσφατη πολιτική συμφωνία σχετικά με το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023. Η συμφωνία αυτή επιτεύχθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο και ανοίγει τον δρόμο για τον εορτασμό της ανάπτυξης δεξιοτήτων και της μάθησης σε ολόκληρη την Ευρώπη επί ένα έτος.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 αποτελεί βασική πρωτοβουλία του θεματολογίου δεξιοτήτων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Ευρώπη. Μετά την ανακοίνωση της προέδρου Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν στην ομιλία της για την κατάσταση της Eυρωπαϊκής  Ένωσης το 2022, η Επιτροπή υπέβαλε την πρότασή της τον περασμένο Οκτώβριο. Στόχος της πρωτοβουλίας είναι η ευαισθητοποίηση σχετικά με τη σημασία των δεξιοτήτων και η προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε όλους τους τομείς και τα επίπεδα της κοινωνίας. Η πρωτοβουλία αποσκοπεί επίσης στην ενθάρρυνση των επενδύσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην προώθηση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει τη σημασία της ανάπτυξης δεξιοτήτων για την προώθηση της οικονομικής ανάπτυξης και τη διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής. Η πανδημία COVID-19 ανέδειξε την ανάγκη τα άτομα να είναι σε θέση να προσαρμόζονται στις μεταβαλλόμενες συνθήκες και να αποκτούν νέες δεξιότητες καθόλη τη διάρκεια της ζωής τους. Ως εκ τούτου, το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 θα διαδραματίσει καίριο ρόλο στην προώθηση της διά βίου μάθησης και της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη.

Η πρόταση της Επιτροπής περιλαμβάνει 4 κύριους στόχους τους οποίους θα επιδιώξει το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων:

 • Προώθηση αποτελεσματικότερων επενδύσεων στην κατάρτιση και την αναβάθμιση των δεξιοτήτων, ώστε να μεγιστοποιηθεί το δυναμικό του ευρωπαϊκού εργατικού δυναμικού και να βοηθηθούν τα άτομα να μεταβούν από τη μια θέση εργασίας στην άλλη.
 • Διασφάλιση ότι οι δεξιότητες είναι κατάλληλες για τις απαιτήσεις της αγοράς εργασίας, συνεργαζόμενες επίσης με τους κοινωνικούς εταίρους και τις επιχειρήσεις.
 • Αντιστοίχιση των προσδοκιών και των δεξιοτήτων των ατόμων με ευκαιρίες στην αγορά εργασίας.
 • Προσέλκυση ατόμων από τρίτες χώρες με τις δεξιότητες που χρειάζεται η ΕΕ.

Πρόγραμμα πρωτοβουλιών και δραστηριοτήτων – Φεστιβάλ του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων

Το Έτος θα εορταστεί με ένα Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων στις 9 Μαΐου 2023 — την Ημέρα της Ευρώπης. Το φεστιβάλ θα συνδέει δραστηριότητες σχετικές με τις δεξιότητες που πραγματοποιούνται ταυτόχρονα σε ολόκληρη την Ευρώπη. Το Έτος Δεξιοτήτων θα διαρκέσει έως τον Μάιο του 2024, περιλαμβάνοντας πολλές δράσεις και πρωτοβουλίες που θα δρομολογηθούν και θα προωθηθούν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει περιγράψει ορισμένους βασικούς στόχους της πρωτοβουλίας, μεταξύ των οποίων η προώθηση της ανάπτυξης ψηφιακών δεξιοτήτων, η στήριξη της αναγνώρισης της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και η ενθάρρυνση των επενδύσεων στην ανάπτυξη δεξιοτήτων.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει επίσης τονίσει τον ρόλο των εργοδοτών στην προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η Επιτροπή κάλεσε τους εργοδότες να επενδύσουν στις δεξιότητες των εργαζομένων τους και να προωθήσουν μια νοοτροπία μάθησης εντός των οργανώσεών τους. Η Επιτροπή κάλεσε επίσης τους εργοδότες να στηρίξουν την αναγνώριση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης και να ενθαρρύνουν τους εργαζομένους τους να αποκτήσουν νέες δεξιότητες καθόλη τη διάρκεια της σταδιοδρομίας τους.

Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων 2023 θα επικεντρωθεί, επίσης, στην προώθηση της αναγνώρισης των δεξιοτήτων και των προσόντων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η πρωτοβουλία θα έχει ως στόχο να διασφαλίσει την αναγνώριση των δεξιοτήτων και των προσόντων των Ευρωπαίων σε ολόκληρη την Ευρώπη, προωθώντας έτσι την κινητικότητα και την απασχολησιμότητα σε ολόκληρη την ΕΕ. Στο πλαίσιο αυτό, και τα Ευρωπαϊκά Βραβεία Ψηφιακών Δεξιοτήτων 2023 εμπίπτουν επίσης σε αυτή τη λογική: αποσκοπούν στην επιβράβευση έργων και πρωτοβουλιών που συμβάλλουν στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος. Οι νικητές θα ανακοινωθούν τον Ιούνιο.

Μεταξύ των κύριων πρωτοβουλιών, η Επιτροπή θα δρομολογήσει μια Ακαδημία Δεξιοτήτων στον Κυβερνοχώρο με στόχο την αύξηση του αριθμού των επαγγελματιών που έχουν εκπαιδευτεί στον τομέα της κυβερνοασφάλειας, ώστε να γεφυρωθεί το αυξανόμενο χάσμα ταλέντων στον κυβερνοχώρο. Η Ακαδημία θα συγκεντρώσει τις υφιστάμενες πρωτοβουλίες για τη γεφύρωση του χάσματος δεξιοτήτων στον κυβερνοχώρο και την ανταπόκριση στις ανάγκες της αγοράς εργασίας στον τομέα της κυβερνοασφάλειας. Σύντομα θα μπορείτε να επισκεφθείτε την πλατφόρμα για περισσότερες πληροφορίες.

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει τονίσει τη σημασία της συνεργασίας για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων. Η Επιτροπή κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, των εργοδοτών, των παρόχων εκπαίδευσης και κατάρτισης και των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, να συνεργαστούν για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Η Επιτροπή έχει επίσης τονίσει τη σημασία της συμμετοχής των ατόμων στην πρωτοβουλία και έχει καλέσει τα άτομα να αναλάβουν την ευθύνη για τη δική τους μάθηση και ανάπτυξη δεξιοτήτων. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο θα εγκριθούν ορισμένες νέες προτάσεις της ΕΕ για τη στήριξη των συνεχιζόμενων προσπαθειών και την περαιτέρω τόνωση της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε όλα τα κράτη μέλη.

Επόμενα βήματα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή κάλεσε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη να συνεργαστούν για την προώθηση της ανάπτυξης δεξιοτήτων σε ολόκληρη την Ευρώπη και τόνισε τη σημασία της συμμετοχής των ατόμων στην πρωτοβουλία. Το πλήρες πρόγραμμα δραστηριοτήτων και περαιτέρω πληροφορίες διατίθενται στον ειδικό ιστότοπο του Ευρωπαϊκού Έτους Δεξιοτήτων.

Η πολιτική συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, του Συμβουλίου και της Επιτροπής πρέπει πλέον να εγκριθεί επισήμως από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο. Για να εξασφαλιστεί ο συντονισμός των δραστηριοτήτων του Ευρωπαϊκού Έτους σε εθνικό επίπεδο, η Επιτροπή κάλεσε τα κράτη μέλη να ορίσουν εθνικό συντονιστή.

Αναδημοσίευση κειμένου: European Year of Skills: Commission reaches a political agreement, Digital Skills & Jobs Platform, created by Matteo Mirigliano

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Επίπεδο ψηφιακών δεξιοτήτων
 • Βασικό
 • Ενδιάμεσο
 • Προχωρημένο
 • Επαγγελματίας/Ειδικός ΤΠΕ
Ψηφιακή τεχνολογία/εξειδίκευση
 • Ψηφιακές δεξιότητες
Χώρα
 • Ευρωπαϊκή Ένωση
Είδος πρωτοβουλίας
 • Θεσμική πρωτοβουλία της ΕΕ
Διαβάσετε περισσότερα