ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ

1. Ψηφιακός πρωταθλητής για την Ελλάδα (http://www.digitalchampion.gr/)

2. Επίσημη σελίδα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/skills-jobs)

3. Digital Skills and Jobs Coalition (https://ec.europa.eu/digital-single-market/en/digital-skills-jobs-coalition)

4. Pledge Viewer (http://pledgeviewer.eu/)