λογότυπο μελέτης

Η παγκόσμια εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης δημιούργησε τις προϋποθέσεις για βελτίωση κάθε έκφανσης της καθημερινότητας, όχι μόνο των πολιτών, αλλά και των κρατών και των επιχειρήσεων. Η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη (Generative AI – Gen AI) αποτελεί κλάδο της Τεχνητής νοημοσύνης, ικανό να δημιουργήσει πρωτότυπο περιεχόμενο έχοντας δυνατότητες αυτόνομης μάθησης.

Σε αυτό το πλαίσιο, κατά τις εργασίες του συνεδρίου του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδος (ΣΕΠΕ): “Digital economy forum 2023: Shaping Greece’s Digital Future”, παρουσιάστηκε η Μελέτη “Η Επίδραση του Gen AI στην ελληνική οικονομία”, η οποία πραγματοποιήθηκε για λογαριασμό του ΣΕΠΕ από το Τμήμα Συμβουλευτικών Υπηρεσιών της Deloitte, με την υποστήριξη του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ).

Στη μελέτη αναδεικνύεται ο τρόπος με τον οποίο η Δημιουργική Τεχνητή Νοημοσύνη έχει ήδη επηρεάσει ή αναμένεται να επηρεάσει τον τρόπο λειτουργίας των ελληνικών επιχειρήσεων, τόσο στον κλάδο Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όσο και στους λοιπούς κλάδους της οικονομίας, ποσοτικοποιώντας τον αντίκτυπο του Gen AI στην ελληνική οικονομία και το κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης ειδικών ΤΠΕ. Παράλληλα, αποτιμάται ο βαθμός επίδρασης του Gen AI στην Εθνική οικονομία και στην απασχόληση ειδικών ΤΠΕ.

Βάσει της μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο του Gen AI στο ΑΕΠ της χώρας, η επίδρασή του προβλέπεται πολύ σημαντική, με τον σωρευτικό αντίκτυπό του να υπολογίζεται στο +5,5% επί του ΑΕΠ της χώρας ως το 2030 (δηλαδή €10,7 δισ.) και ο οποίος αντίκτυπος, υπό συγκεκριμένες συνθήκες, μπορεί να αγγίξει ακόμα και το +9,8%. Αξίζει να σημειωθεί, ότι περίπου το 50% αυτής της επίδρασης εκτιμάται ότι θα προέλθει από 5 κλάδους της οικονομίας: Χρηματοπιστωτικές και Ασφαλιστικές Υπηρεσίες, Χονδρικό Εμπόριο, Μεταποίηση, Παροχή Υπηρεσιών και Ενημέρωση & Επικοινωνία.

Όπως προκύπτει από την έρευνα, η υιοθέτηση του Gen AI από τις ελληνικές επιχειρήσεις όλων των κλάδων της οικονομίας, βρίσκεται ακόμη σε πρώιμο στάδιο, με το 15% περίπου των ερωτηθέντων επιχειρήσεων να απαντά ότι έχει ξεκινήσει να πειραματίζεται με την εν λόγω προηγμένη ψηφιακή τεχνολογία, παρ’ όλο που 8 στις 10 επιχειρήσεις πιστεύουν πως η υιοθέτηση λύσεων Gen AI μπορεί να βελτιώσει την αποδοτικότητα και να ενισχύσει την ανάπτυξή τους. Επίσης, 2 στις 3 εταιρείες του κλάδου Ψηφιακής Τεχνολογίας δηλώνουν ότι δεν έχουν ακόμα προσαρμόσει τη στρατηγική τους για την ενσωμάτωση λύσεων Gen AI.

Ταυτόχρονα, 3 στις 5 εταιρείες του κλάδου εκτιμούν ότι η έλευση του Gen AI θα δημιουργήσει σημαντικές ανάγκες υποστήριξης των λοιπών κλάδων της οικονομίας, διογκώνοντας έτσι την πρόκληση που αντιμετωπίζουν στην εξεύρεση εξειδικευμένου προσωπικού, καθώς υφίσταται σημαντικό κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης σε ειδικούς ΤΠΕ. Βάσει της έρευνας, οι δεξιότητες που λείπουν, κυρίως, από το υφιστάμενο προσωπικό είναι η βαθιά μάθηση (deep learning), τα νευρωνικά δίκτυα και η επεξεργασία φυσικής γλώσσας.

Προσδιορίστηκε μέσω εμπεριστατωμένης μεθοδολογικής προσέγγισης ότι η επίδραση του Gen AI στο κενό ειδικών ΤΠΕ θα είναι σημαντική, με το προβλεπόμενο κενό μεταξύ προσφοράς και ζήτησης να αυξάνεται κατά ~25.500 θέσεις αγγίζοντας σωρευτικά, έως το 2030, τις ~83.000 θέσεις.

Η εφαρμογή μέτρων πολιτικής, που θα οδηγήσουν στη μείωση του κενού ειδικών ΤΠΕ, καθίσταται επιτακτική. Ιδιαίτερη σημασία, πλέον, έχουν τα εστιασμένα και ταχύρρυθμα προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων σε αποφοίτους STEM, αλλά και λοιπών κατευθύνσεων εκτός STEM, που οδηγούν σε διεθνώς αναγνωρισμένες πιστοποιήσεις.

Αναδημοσίευση κειμένου από τον ιστότοπο του ΣΕΠΕ

Target audience
  • Digital skills for the labour force.
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Digital skill level
  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
  • Digital Expert
Country
  • Greece
Industry - Field of Education and Training
  • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Type of initiative
  • National initiative
Publication type
  • Study
Διαβάσετε περισσότερα