Καθώς οι τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης (ΤΝ) και ρομποτικής συνεχίζουν να επεκτείνουν το πεδίο εφαρμογής τους σε ολόκληρη την οικονομία, η κατανόηση του αντικτύπου τους καθίσταται ολοένα και πιο κρίσιμη. Το έργο “ΤΝ και το μέλλον των δεξιοτήτων” (AIFS) στο Κέντρο Εκπαίδευσης, Έρευνας και Καινοτομίας (CERI) του ΟΟΣΑ αναπτύσσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο για την τακτική μέτρηση των ικανοτήτων ΤΝ και τη σύγκρισή τους με τις ανθρώπινες δεξιότητες. Η μέτρηση των ικανοτήτων θα περιλαμβάνουν ευρύ φάσμα δεξιοτήτων ζωτικής σημασίας στον χώρο εργασίας και καλλιεργούμενων εντός των εκπαιδευτικών συστημάτων. Θα δημιουργήσουν μια κοινή βάση για συζητήσεις πολιτικής σχετικά με τις πιθανές επιπτώσεις της ΤΝ στην εκπαίδευση και την εργασία. Το έργο “ΤΝ και το μέλλον των δεξιοτήτων” περιλαμβάνει δύο φάσεις ανάπτυξης της μεθοδολογίας του πλαισίου αξιολόγησης. Η πρώτη φάση επικεντρώθηκε στον προσδιορισμό των σχετικών ικανοτήτων ΤΝ και των υφιστάμενων δοκιμών για την αξιολόγησή τους. Αντλήθηκε από πληθώρα ταξινομήσεων και αξιολογήσεων δεξιοτήτων σε διάφορους επιστημονικούς κλάδους, συμπεριλαμβανομένης της πληροφορικής, της ψυχολογίας και της εκπαίδευσης. Η δεύτερη φάση, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της παρούσας έκθεσης, εμβαθύνει στη μεθοδολογική ανάπτυξη. Περιλαμβάνει τρεις διακριτές διερευνητικές προσπάθειες:

 • Αξιολόγηση της ΤΝ στα εκπαιδευτικά τεστ με χρήση της κρίσης εμπειρογνωμόνων
 • Βαθμολόγηση της ΤΝ σε επαγγελματικές εξετάσεις
 • Άμεσα μέτρα για τις ικανότητες ΤΝ

Τα περιεχόμενα της παρούσας έκθεσης είναι τα εξής:

 • Στο κεφάλαιο 1 η Mila Staneva παρέχει επισκόπηση της έκθεσης. 
 • Στο κεφάλαιο 2 των Abel Baret, Nóra Révai, Gene Rowe και Fergus Bolger παρουσιάζεται η εξέλιξη των μεθόδων που χρησιμοποιήθηκαν για να συλλεχθούν οι επιστημονικές απόψεις σχετικά με τις ικανότητες της ΤΝ από επιστήμονες των υπολογιστών και άλλους εμπειρογνώμονες.
 • Στο κεφάλαιο 3 των Mila Staneva, Abel Baret κ.ά. παρουσιάζει τις διερευνητικές εργασίες σχετικά με τη χρήση εκπαιδευτικών δοκιμασιών για τη συλλογή αξιολογήσεων εμπειρογνωμόνων σχετικά με την τεχνητή νοημοσύνη. 
 • Στο κεφάλαιο 4 των Mila Staneva, Britta Rüschoff και Phillip L. Ackerman εξετάζεται η χρησιμότητα πολύπλοκων επαγγελματικών καθηκόντων για τη συλλογή επιστημονικών απόψεων σχετικά με τις ικανότητες τεχνητής νοημοσύνης και ρομποτικής. 
 • Στο κεφάλαιο 5 από την Margarita Kalamova παρουσιάζονται δύο διερευνητικές αξιολογήσεις των επιδόσεων της τεχνητής νοημοσύνης και της ρομποτικής σε σύνθετα επαγγελματικά καθήκοντα. 
 • Στο κεφάλαιο 6 των Anthony Cohn και José Hernández-Orallo προτείνεται μια μέθοδος για την περιγραφή των χαρακτηριστικών των άμεσων μέτρων τεχνητής νοημοσύνης με σκοπό την καθοδήγηση της επιλογής των υφιστάμενων μέτρων για την αξιολόγηση. 
 • ΣΤο κεφάλαιο 7 των Guillaume Avrin, Elena Messina και Swen Ribeiro παρέχει επισκόπηση των άμεσων μέτρων της ΤΝ που προκύπτουν από τις πολυάριθμες εκστρατείες αξιολόγησης που διοργανώθηκαν από το NIST και το LNE. 
 • Στο κεφάλαιο 8 της Yvette Graham, υπό την επιμέλεια της Nóra Révai, εξετάζονται οι υφιστάμενες δοκιμές συγκριτικής αξιολόγησης στον τομέα της NLP και συνοψίζονται τα αποτελέσματά τους σε ένα εννοιολογικό μοντέλο για την αξιολόγηση της γλωσσικής ικανότητας ΤΝ. 
 • Στο κεφάλαιο 9 από την Stuart Elliott συνοψίζονται τα αποτελέσματα των ερευνών που περιγράφονται στον παρόντα τόμο. Στη συνέχεια περιγράφεται ο τρόπος με τον οποίο οι εν λόγω πληροφορίες θα χρησιμοποιηθούν για την ανάπτυξη μέτρων ΤΝ για βασικές ικανότητες ΤΝ στο επόμενο στάδιο του έργου “ΤΝ και το μέλλον των δεξιοτήτων”. 

Αναδημοσίευση κειμένου: AI and the Future of Skills, Volume 2, Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Digital skill level
 • Basic
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Education not elsewhere classified
Publication type
 • Study
Target audience
 • Digital skills in education.
Type of initiative
 • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα