Γενικό πλαίσιο

Ένα επιπλέον συστατικό στοιχείο, το οποίο οδηγεί σε ελλείψεις κατάλληλα ειδικευμένων εργαζομένων αποτελούν οι διαρθρωτικές αναντιστοιχίες δεξιοτήτων σε συνδυασμό με τον ανεπαρκή προσανατολισμό των προγραμμάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης σε σχέση με τις ανάγκες της αγοράς εργασίας. Το Ευρωπαϊκό Έτος Δεξιοτήτων τονίζει τη σημασία της βελτίωσης της αντιστοίχισης δεξιοτήτων, κάτι που μπορεί να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην αντιμετώπιση των ελλείψεων που αντιμετωπίζουν όλα τα κράτη μέλη και όλοι οι τομείς με τον έναν ή τον άλλο τρόπο.

Ως συμβολή στο Έτος Δεξιοτήτων και κατά την εκπόνηση προτάσεων για περαιτέρω δράσεις που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση των ελλείψεων εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων, η BusinessEurope πραγματοποίησε μία έρευνα σχετικά με τις ελλείψεις εργατικού δυναμικού και δεξιοτήτων σε συνεργασία με εταιρείες και οργανώσεις εργοδοτών σε ολόκληρη την Ευρώπη, η οποία καλύπτει ευρύ φάσμα τομέων.

Τα πορίσματα που παρουσιάζονται στην παρούσα μελέτη αντικατοπτρίζουν τις παρατηρήσεις που ελήφθησαν από 110 απαντήσεις (93 εταιρείες και 17 οργανώσεις εργοδοτών) και αντανακλούν τις απόψεις εταιρειών όλων των μεγεθών, ενώ περίπου το ένα τρίτο των απαντήσεων προέρχεται από εταιρείες που απασχολούν λιγότερους από 50 εργαζομένους. Επίσης, οι απαντήσεις στην έρευνα ανωνυμοποιήθηκαν.

Πορίσματα σχετικά με τις ψηφιακές δεξιότητες

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας της BusinessEurope, οι εταιρείες χρειάζονται εργαζομένους σε όλα τα επίπεδα δεξιοτήτων, ενώ οι ελλείψεις είναι σοβαρότερες στον τεχνικό τομέα (ιδίως στα μαθηματικά και στην πληροφορική). Σχεδόν το ήμισυ (46 %) όσων απάντησαν επεσήμαναν την ανάγκη για ψηφιακές δεξιότητες και δεξιότητες στους τομείς STEM, γεγονός που αντικατοπτρίζει την αυξανόμενη ανάγκη αυτών των συνόλων δεξιοτήτων για τη στήριξη της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.

Τονίζεται επίσης η ανάγκη στήριξης της αναβάθμισης των δεξιοτήτων και της επανειδίκευσης με βάση την προοπτική διά βίου μάθησης. Από την ανάλυση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής προκύπτει ότι το 90 % της κατάρτισης, η οποία σχετίζεται με την εργασία χρηματοδοτείται από εργοδότες. Τα αποτελέσματα της έρευνας της BusinessEurope υπογραμμίζουν την έμφαση που δίνουν οι εργοδότες στην επένδυση για συνεχή κατάρτιση και στην ανάπτυξη εταιρικής νοοτροπίας για συμμετοχή στην κατάρτιση, ιδίως στο πλαίσιο της ψηφιακής και της πράσινης μετάβασης.

Σύμφωνα με τα πορίσματα της έρευνας, είναι αναγκαίο να συνεχιστεί η διερεύνηση τρόπων για το άνοιγμα της πρόσβασης στην κατάρτιση σε ατομικό επίπεδο, όσον αφορά τόσο στην υποδομή όσο και στο περιεχόμενο των μαθημάτων και τα μαθησιακά αποτελέσματα. Επιπλέον, οι κοινωνικοί εταίροι και οι επιχειρήσεις πρέπει να αξιοποιήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση και την κατάρτιση. Αυτό ακολούθως συνεπάγεται τον ψηφιακό μετασχηματισμό της μαθησιακής διαδικασίας, την ενίσχυση της επάρκειας των εκπαιδευτικών όσον αφορά τη χρήση νέων μέσων μάθησης καθώς και τη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων, με έμφαση στην κατάρτιση που παρέχει δεξιότητες που έχουν υψηλή ζήτηση στις αγορές εργασίας μας, ιδίως τις ψηφιακές δεξιότητες (π.χ. κωδικοποίηση, δεξιότητες του κυβερνοχώρου, αναλυτές δεδομένων και άλλα προηγμένα σύνολα δεξιοτήτων ΤΠΕ), τις δεξιότητες για τη μετάβαση στον οικολογικό προσανατολισμό, αλλά και τις εγκάρσιες/κοινωνικές/γλωσσικές δεξιότητες.

Αναδημοσίευση κειμένου: Analysis of labour and skills shortages: Overcoming bottlenecks to productivity and growth, Digital Skills & Jobs Platform, created by Caterina Bortolaso

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Digital skill level
  • Basic
  • Intermediate
  • Advanced
Digital technology / specialisation
  • Digital skills
Country
  • European Union
Industry - Field of Education and Training
  • Work skills
Publication type
  • Report
Target audience
  • Digital skills for the labour force.
Type of initiative
  • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα