Το νέο «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» («ΕΣΠΑ 2021-2027») αποτυπώνει και θέτει προτεραιότητες για την ενίσχυση του παραγωγικού δυναμικού της ελληνικής οικονομίας, των υποδομών, των ανθρώπινων δεξιοτήτων και την ενδυνάμωση της κοινωνικής προστασίας. Εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29 Ιουλίου 2021 και σύμφωνα με αυτό πρόκειται να διατεθούν για την χώρα μας πόροι συνολικού ύψους 26,2 δισ. ευρώ για τα επόμενα 7 έτη, από τα οποία τα 20,9 δισ. ευρώ αφορούν στην Ενωσιακή Στήριξη και ποσό 5,3 δισ. ευρώ αφορά στην Εθνική Συνεισφορά. Μάλιστα η Ελλάδα είναι το πρώτο Κράτος-Μέλος της ΕΕ που προχώρησε σε επίσημη υποβολή και της εγκρίθηκε το «Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027» για τη νέα Προγραμματική Περίοδο.

Η διάρθρωση του ΕΣΠΑ

Ουσιαστικά παρουσιάζει έργα/δράσεις που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν μέσα από αυτό λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιαίτερες συνθήκες και ανάγκες της χώρας τα επόμενα χρόνια ενώ αντιμετωπίζει τις διαρθρωτικές υστερήσεις της ελληνικής οικονομίας. Ταυτόχρονα, συνεχίζονται και ολοκληρώνονται μεγάλα έργα που ξεκίνησαν στο πλαίσιο του ΕΣΠΑ 2014-2020. Διαθέτει 8 Τομεακά (17,6 δις Ευρώ)  και 13 Περιφερειακά Προγράμματα (8,1 δις Ευρώ) εκ των οποίων δύο θα χρηματοδοτήσουν δράσεις οι οποίες με τη σειρά τους θα συμβάλλουν στον ψηφιακό μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας.

 • Το Επιχειρησιακό πρόγραμμα ΕΣΠΑ «Ανθρώπινο Δυναμικό & Κοινωνική Συνοχή 2021-2027»: Καίριος στόχος είναι να συνεισφέρει καθοριστικά τα επόμενα χρόνια στη μείωση της ανεργίας και κυρίως των νέων, γυναικών και ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού, καθώς και στην αναβάθμιση της ποιότητας του εκπαιδευτικού έργου σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης, για την ενίσχυση των δεξιοτήτων, μεταξύ άλλων και των ψηφιακών, από τον σχολικό/ μαθητικό/ φοιτητικό πληθυσμό.

Η Εθνική Αρχή Συντονισμού 2021-2027 αποτελεί τον συντονιστικό φορέα για όλα τα Προγράμματα ΕΣΠΑ 2021-2027 ενώ ασκεί καθήκοντα συνδέσμου και παρέχει πληροφορίες στην Επιτροπή εκπροσωπώντας τη χώρα συνολικά για το ΕΣΠΑ. Επίσης , συντονίζει τις δραστηριότητες των Διαχειριστικών Αρχών των Προγραμμάτων και των άλλων σχετικών εμπλεκομένων αρμόδιων αρχών και δομών, παρέχει κατευθύνσεις στους φορείς που εμπλέκονται στην υλοποίηση των πράξεων και προωθεί την εφαρμογή του ενωσιακού και του εθνικού δικαίου. Το Εταιρικό Σύμφωνο Περιφερειακής Ανάπτυξης 2021-2027 εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 29/7/2021.
ΕΣΠΑ και πολιτική συνοχής για την ΕΕ

ΕΣΠΑ και πολιτική συνοχής για την ΕΕ

Η Πολιτική Συνοχής περιγράφει την πολιτική επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Σκοπός της είναι να στηρίξει τη δημιουργία θέσεων εργασίας, την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων, την οικονομική ανάπτυξη, τη βιώσιμη ανάπτυξη και τη βελτίωση της ποιότητας της ζωής των πολιτών σε όλες τις περιφέρειες και τις πόλεις της ΕΕ. Στοχεύει στην αλληλεγγύη μεταξύ των Κρατών-Μελών της ΕΕ, στη σύγκλιση των Περιφερειών μεταξύ τους και στη μείωση των αναπτυξιακών ανισοτήτων και γενικότερα των οικονομικών, κοινωνικών και εδαφικών διαφορών τους.

Το ΕΣΠΑ ευθυγραμμίζεται με την πολιτική συνοχής καθώς οι προτεραιότητες και δράσεις που θα υλοποιηθούν και οι οποίες ως σκοπό τους έχουν τη γόνιμη μετάβαση σε μια:

 • «πιο έξυπνη» Ελλάδα – 20% των πόρων
 • «πιο πράσινη» Ελλάδα – 27% των πόρων
 • «πιο διασυνδεδεμένη» Ελλάδα – 8% των πόρων
 • «πιο κοινωνική» Ελλάδα – 30% των πόρων
 • Ελλάδα πιο κοντά στους πολίτες της- 6% των πόρων
 • Για τη Δίκαιη Μετάβαση των περιοχών μετά την απολιγνιτοποίηση – 7% των πόρων

Συνοψίζοντας το νέο «ΕΣΠΑ 2021-2027» έχει ισχυρό αναπτυξιακό αποτύπωμα μέσα από δράσεις και έργα υψηλής προστιθέμενης αξίας και με πολλαπλασιαστικά οφέλη τόσο για την κοινωνία, όσο και για την οικονομία -μετά την πανδημική κρίση- συμβάλλοντας τα μέγιστα στην εκκίνηση ενός νέου κύκλου ευημερίας για όλους.

© ΕΣΠΑ 2021-2027

Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
 • Digital skills in education.
 • Digital skills for all
Digital technology / specialisation
 • Digital skills
Digital skill level
 • Basic
 • Intermediate
 • Advanced
 • Digital Expert
Country
 • Greece
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
Type of initiative
 • National initiative
Target group
 • High Achievers
 • Persons requiring employment retraining
 • Persons in tertiary education (EQF 6)
 • Persons who have completed primary education
 • Persons in secondary/compulsory education
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 7)
 • Persons in primary education
 • Persons with 0-3 years work experience
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 8)
 • Persons who have completed secondary/compulsory education
 • Persons in tertiary education (EQF 7)
 • Persons in tertiary education (EQF 8)
 • Migrants
 • Persons with 3-10 years work experience
 • Persons with 10+ years work experience
 • Persons with a learning disability
 • Native Speakers
 • Persons who have completed tertiary education (EQF 6)
 • Low Achievers
Form of funding
 • Financial Instrument
Διαβάσετε περισσότερα