Το δίκτυο των Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (DIH2) αποσκοπεί να στηρίξει τον κλάδο της μεταποιητικής βιομηχανίας (manufactoring), ιδίως τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ), μέσα από την ανάπτυξη της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης. Μέχρι στιγμής, το δίκτυο διαθέτει ήδη 25 κόμβους ψηφιακής καινοτομίας (ΚΨΚ) ως μέλη εκπροσωπώντας είκοσι πέντε (25) ευρωπαϊκές χώρες. Στόχος της παρούσας πρόσκλησης είναι η προσέλκυση νέων μελών και η αύξηση της προσβασιμότητας του δικτύου σε όλες τις περιφέρειες της Ευρώπης. 

Στο πλαίσιο της παρούσας πρόσκλησης, θα επιλεγούν τουλάχιστον εκατό τριάντα δύο (132) οργανισμοί προκειμένου να ενταχθούν στο δίκτυο DIH² και να λάβουν έως και 10,000 EUR διασφαλίζοντας την ενεργό συμμετοχή τους σε αυτό.

Ως μέλη του δικτύου, οι επιλεγμένοι υποψήφιοι θα μπορούν να έχουν πρόσβαση σε ορισμένες από τις πλέον προηγμένες τεχνολογίες στους τομείς της ρομποτικής και της τεχνητής νοημοσύνης στον κλάδο της μεταποιητικής βιομηχανίας, καθώς και σε ευρωπαϊκές ευκαιρίες χρηματοδότησης. Επίσης, θα έχουν τη δυνατότητα να συνεισφέρουν άμεσα στα προγράμματα χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αλλά και να ενημερώνονται άμεσα σχετικά με τις επικείμενες ευκαιρίες χρηματοδότησης.

Ποιος μπορεί να υποβάλει αίτηση;

 • Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας, τεχνολογικοί συνεργατικοί σχηματισμοί ή ενώσεις που είναι επιλέξιμοι ως εταίροι σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα.
 • Ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια ή άλλοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.
 • Ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, τεχνολογικές πλατφόρμες, οργανισμοί καινοτομίας και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Ως καταληκτική ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι η 31η Ιανουαρίου 2023.

Αναδημοσίευση ανάρτησης: Benefit from AI and robotics solutions for manufacturing, Digital Skills & Jobs Platform, created by Justina Bieliauskaite.

Επιμέλεια μετάφρασης: Εθνική Συμμαχία για τις Ψηφιακές Δεξιότητες & την Απασχόληση

Beneficiaries

Κόμβοι ψηφιακής καινοτομίας, τεχνολογικοί συνεργατικοί σχηματισμοί ή ενώσεις που είναι επιλέξιμοι ως εταίροι σε χρηματοδοτούμενα από την ΕΕ έργα, ερευνητικά ιδρύματα, πανεπιστήμια ή άλλοι ιδιωτικοί ή δημόσιοι φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης, ερευνητικοί και τεχνολογικοί οργανισμοί, τεχνολογικές πλατφόρμες, οργανισμοί καινοτομίας και ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται στον τομέα της έρευνας και ανάπτυξης.

Financing conditions

Οι νέες οντότητες που επιθυμούν να ενταχθούν στο δίκτυο DIH² οφείλουν να προβούν στις ακόλουθες ενέργειες:

 • να παρακολουθούν τουλάχιστον 4 συνεδριάσεις του δικτύου·
 • να συμμετέχουν στην εκπόνηση τουλάχιστον 2 εγγράφων πολιτικής.
Digital skill level
 • Advanced
 • Digital Expert
Digital technology / specialisation
 • Artificial Intelligence
 • Robotics
Form of funding
 • Grant
Country
 • European Union
Industry - Field of Education and Training
 • Information and Communication Technologies (ICTs) not further defined
 • Engineering, manufacturing and construction not further defined
Target audience
 • Digital skills for the labour force.
 • Digital skills for ICT professionals and other digital experts.
Target group
 • High Achievers
Type of initiative
 • International initiative
Διαβάσετε περισσότερα